Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2008 ]

1045826/10606/Β0012/17.12.2008 Επιστροφή του ποσού φόρου (10%) που έχει παρακρατηθεί στους τόκους καταθέσεων των δήμων και κοινοτήτων κατά το α΄ εξάμηνο του 2007.

(Επιστροφή του ποσού φόρου (10%) που έχει παρακρατηθεί στους τόκους καταθέσεων των δήμων και κοινοτήτων κατά το α΄ εξάμηνο του 2007.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Επιστροφή του ποσού φόρου (10%) που έχει παρακρατηθεί στους τόκους καταθέσεων των δήμων και κοινοτήτων κατά το α΄ εξάμηνο του 2007.

1.    Με την αριθ. 1085185/10943/Β0012/ΠΟΛ.1128/1.11.2007 εγκύκλιό μας, διευκρινίστηκε ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 276 του ν.3463/2006, με τις οποίες κυρώθηκε ο νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, επανήλθαν οι απαλλαγές που απολάμβαναν οι Δήμοι και Κοινότητες, οι οποίες ως νεώτερες και ειδικότερες κατισχύουν των διατάξεων του ν.1921/1991 και ως εκ τούτου από 1/1/2007 και μετά οι τόκοι που αποκτούν οι Δήμοι και Κοινότητες απαλλάσσονται της φορολογίας και επομένως οι Τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν πρέπει να παρακρατούν φόρο 10% στους τόκους αυτούς.

2.    Όπως έχει γίνει δεκτό, οι δήμοι και οι κοινότητες υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μόνο για να αποδώσουν τα τέλη χαρτοσήμου όταν αποκτούν εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων (1073285/11059/Β0012/31-8-2006, 1035430/10536/ Β0012/21-4-2005 έγγραφά μας).

3.    Από το έγγραφό σας, και με αφορμή σχετικό έγγραφο του Δήμου …, προκύπτει ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει παρακρατήσει και αποδώσει στην Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης φόρο (10%) στους τόκους καταθέσεων Α΄ Εξαμήνου 2007 του Δήμου …, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 24.572,14 ευρώ.

4.    Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι ο φόρος που παρακρατήθηκε, σύμφωνα με τα πιο πάνω για τους τόκους που απέκτησαν οι ΟΤΑ κατά το α΄ εξάμηνο του 2007, πρέπει να επιστραφεί στους δικαιούχους ως αχρεωστήτως καταβληθείς.

Για την επιστροφή αυτή θα πρέπει οι τράπεζες να χορηγήσουν βεβαίωση στα υπόψη νομικά πρόσωπα, από την οποία να προκύπτει το ποσό των τόκων που υπήχθησαν σε αυτοτελή φορολογία 10%, το ποσό φόρου που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε στο Δημόσιο, ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης, καθώς και η Δ.Ο.Υ στην οποία έχει αποδοθεί ο σχετικός φόρος, προκειμένου στην συνέχεια οι ΟΤΑ να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ που ανήκουν αίτηση επιστροφής του φόρου με συνημμένη την πιο πάνω βεβαίωση (1121342/11371 πε/Β0012/3-3-2008 έγγραφό μας).
Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω η υπηρεσία σας, ως αρμόδια Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να επιστρέψει στο Δήμο … το ποσό των τόκων ως αχρεωστήτως καταβληθέν.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο