Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-1995 ]

ΠΟΛ.1329/28.12.1995 Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής

(Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής
1001112/3-11/0016/ΠΟΛ. 1329/28.12.1995

ΠΟΛ 1329

Οπως σας είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.2065/1992, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Ν.2214/1994, έχει ληφθεί μέριμνα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής.
Συγκεκριμένα, κάθε φορά που η φορολογική αρχή διαπιστώνει φορολογικές παραβάσεις, από τις οποίες προκύπτει η διαφορά φορολογητέας ύλης πάνω από 300.000.000 δρχ. ή ότι δεν έχει αποδοθεί στο Δημόσιο ποσό πάνω από 50.000.000 δρχ. από παρακρατούμενους φόρους, τέλη και εισφορές, συντάσσει ειδική έκθεση ελέγχου, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ9) για να ενημερώσει σχετικά όλες τις ΔΟΥ, τις Τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα. Με τη λήψη της πιο πάνω ειδικής έκθεσης, από την οποία προκύπτει η διαπίστωση της φοροδιαφυγής ή της μη απόδοσης στο Δημόσιο των αναφερομένων φόρων, τελών και εισφορών, ακολουθεί από τη Διεύθυνση Ελέγχων η άμεση ενημέρωση, μεταξύ των άλλων, και των αρμόδιων ΔΟΥ, ώστε να μη παραλαμβάνουν δηλώσεις και να μη χορηγούν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις και ζητούνται από τον παραβάτη για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων.
Μεταξύ των πιστοποιητικών που απαγορεύεται να χορηγηθούν για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του παραβάτη περιλαμβάνεται και το αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, που ζητείται για μεταβίβαση ακινήτων εξ επαχθούς αιτίας, γονικής παροχής ή δωρεάς, καθώς επίσης και για τη σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων (προσημείωση υποθήκης και υποθήκη).
Εξυπακούεται βέβαια ότι για τις άλλες χρήσεις μπορεί να χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας στον παραβάτη, με την προϋπόθεση όμως ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Ν.1882/1990, δηλαδή εφόσον ο αιτών έχει καταβάλει ή τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής, ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που χορηγείται από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο) τις μέχρι τη χρονολογία έκδοσης του αποδεικτικού βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το Δημόσιο.


Τονίζουμε ότι, αν χρειαστεί να χορηγηθεί διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σε ληξιπρόθεσμα χρέη του παραβάτη, για τη διαμόρφωση της κρίσης σας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η όλη συμπεριφορά του στις υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο