Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-07-2008 ]

1080920/1379/Α0012/25.7.2008 Το ποσό των δεδουλευμένων τόκων στεγαστικού δανείου που κατέβαλε ο ένας σύζυγος δεν μεταφέρεται για να αφαιρεθεί από το εισόδημα του άλλου συζύγου.

(Το ποσό των δεδουλευμένων τόκων στεγαστικού δανείου που κατέβαλε ο ένας σύζυγος δεν μεταφέρεται για να αφαιρεθεί από το εισόδημα του άλλου συζύγου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Το ποσό των δεδουλευμένων τόκων στεγαστικού δανείου που κατέβαλε ο ένας σύζυγος δεν μεταφέρεται για να αφαιρεθεί από το εισόδημα του άλλου συζύγου.

Σε απάντηση της από 26/6/2008 αίτησής σας, που μας στάλθηκε με το αριθ. πρωτ. 002186/30-6-2008 έγγραφο από το Γραφείο του Υφυπουργού κ. Α. Μπέζα, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του αρθ.5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), κατά τη διάρκεια του γάμου οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση των εισοδημάτων τους, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου. Σε αυτήν την περίπτωση, το τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα του εισοδήματος του ενός συζύγου δεν συμψηφίζεται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου.

2.    Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη της υποπερ. αα΄ της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου αφαιρείται το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από αυτόν για στεγαστικά δάνεια προς απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται σΆ αυτόν με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητο του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν.
Οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης ισχύουν για τόκους από συμβάσεις δανείων που συνάπτονται μέχρι 31-12-2002.

3.    Περαιτέρω, από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) προκύπτει ότι για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδημα οι δαπάνες των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 που αφορούν την ίδια αφαιρούνται από το δικό της εισόδημα.

Επίσης, όταν οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινή δήλωση, αν ο ένας από αυτούς δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα ή αυτό είναι κατώτερο από το άθροισμα των ποσών που αφορούν τις δαπάνες της παραγράφου 1, το άθροισμα αυτών ή η διαφορά που προκύπτει δεν προστίθεται στις δαπάνες του άλλου συζύγου.

4.    Ακόμα, με την 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 διαταγή μας, διευκρινίζεται ότι εάν το δάνειο έχει χορηγηθεί στο σύζυγο, ο οποίος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει υπολείπεται του ποσού των τόκων, το ποσό των τόκων που καταβάλλεται ή η διαφορά δεν αφαιρείται από το εισόδημα του άλλου συζύγου.

5.    Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου υποβάλλεται σε φόρο με βάση την κλίμακα του άρθρου αυτού που έχει το πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος αφορολόγητο.

6.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η δαπάνη των τόκων στεγαστικού δανείου αποτελεί προσωπική δαπάνη του συζύγου που την καταβάλλει, καθόσον και η κατοικία που αποκτάται με το δάνειο ανήκει στην ιδιοκτησία αυτού του συζύγου και όχι του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους.

Συνεπώς, αφαιρείται από το εισόδημα του συζύγου αυτού που την όφειλε και την κατέβαλε και δεν μεταφέρεται για να αφαιρεθεί από το εισόδημα του άλλου συζύγου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο