Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-2008 ]

1015282/280/Α0012/12.6.2008 Έκπτωση δεδουλευμένων τόκων στεγαστικού δανείου.

(Έκπτωση δεδουλευμένων τόκων στεγαστικού δανείου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση δεδουλευμένων τόκων στεγαστικού δανείου.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. αα΄ της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου αφαιρείται το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από αυτόν για στεγαστικά δάνεια που έχουν συναφθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2002 για απόκτηση πρώτης κατοικίας και χορηγήθηκαν σε αυτόν με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τον βαρύνουν. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, σε περίπτωση σύναψης νέου δανείου από ένα από τους ανωτέρω φορείς, ανεξάρτητα αν είναι ο ίδιος με αυτόν που χορήγησε το αρχικό δάνειο ή όχι, με σκοπό την εξόφληση από τον υπόχρεο του παλαιού δανείου, οι δεδουλευμένοι τόκοι του νέου δανείου που αντιστοιχούν στο τμήμα αυτού που διατέθηκε για την εξόφληση του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλαιού στεγαστικού δανείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, εκπίπτουν από εισόδημά τους για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη χορήγηση του νέου δανείου μέχρι τη λήξη του παλαιού δανείου. Για την αναγνώριση της έκπτωσης, πρέπει στο δανειστικό συμβόλαιο του νομικού φορέα που χορήγησε το νέο δάνειο να αναγράφονται απαραιτήτως ο σκοπός του δανείου, το ανεξόφλητο ποσό του παλιού δανείου, ο χρόνος λήξης του παλαιού δανείου και ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλαιό δάνειο.

2.    Αντίστοιχα, για συμβάσεις δανείων που συνάπτονται από 1.1.2003, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. αα΄ της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), το 20% του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο μειώνει το φόρο του με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

3.    Επίσης, σύμφωνα με την 490/2004 ομόφωνη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τμήμα), που έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση, οι τόκοι δανείου που έχει συναφθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2003 για αποπληρωμή παλαιού στεγαστικού δανείου (δηλαδή προ της ημερομηνίας αυτής συναφθέντος), που είχε ληφθεί για απόκτηση πρώτης κατοικίας, υπάγονται στη διάταξη της υποπερίπτωσης αα΄ της περ. γ΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), δηλαδή αναγνωρίζεται μείωση κατά ποσοστό 20% του ποσού των δεδουλευμένων τόκων του νέου δανείου από το φόρο και δεν εμπίπτουν στη διάταξη της υποπερίπτωσης αα΄ της περ. ε΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του αυτού Κώδικα, δηλαδή δεν εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα του δανειολήπτη.

4.    Περαιτέρω, σύμφωνα με την 76/2008 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την 1029391/478/Α0012/ΠΟΛ.1089/2.6.2008 διαταγή, όταν μεταβιβάζεται η έννομη σχέση στεγαστικού δανείου από την αρχική τράπεζα ή άλλο πιστωτικό οργανισμό προς άλλη τράπεζα ή άλλο πιστωτικό οργανισμό, με την εκχώρηση προς την τελευταία των απορρεόντων από την ως άνω έννομη σχέση δικαιωμάτων της πρώτης και της ανάληψης των υποχρεώσεων της πρώτης από την τελευταία, επειδή μόνο αλλοίωση της ενοχικής σχέσης επιφέρει, ως προς το υποκείμενο της ενοχής, δηλαδή ως προς το πρόσωπο του δανειστή, ο οποίος υπεισέρχεται στην έννομη σχέση του δανείου, συνεχίζει το αρχικό δάνειο, αφού δεν τροποποιείται το περιεχόμενο της έννομης σχέσης, με αλλαγή προσώπου του δανειστή, οπότε και θα ισχύουν για την έκπτωση των τόκων τα όσα ορίζονται στις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ.1 του άρθρου 8 και της περ. γ΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 ανάλογα με την ημερομηνία που έχει συναφθεί το αρχικό δάνειο.

5.    Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας λάβατε το έτος 2002 στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας και το 2006 το μεταφέρατε σε άλλη τράπεζα.

6.    Κατόπιν των ανωτέρω στην περίπτωση μεταφοράς του δάνειου σας σε άλλη τράπεζα (μεταφορά της έννομης σχέσης) εφόσον από τη σύμβαση εκχώρησης και μεταβίβασης της έννομης σχέσης προκύπτει ότι το μόνο που τροποποιείται είναι η ενοχική σχέση ως προς το υποκείμενο της ενοχής και όχι το περιεχόμενο της έννομης σχέσης, συνεχίζει το αρχικό δάνειο με αλλαγή του προσώπου του δανειστή, οπότε και συμπληρώνετε στη δήλωσή σας τον κωδ.066 (για το οικ. έτος 2008) και θα ισχύουν για την έκπτωση των τόκων τα όσα ορίζονται στις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ.1 του άρθρου 8 αφού το αρχικό δάνειο έχει συναφθεί πριν την 1.1.2003.

7.    Αν όμως δεν πρόκειται για μεταφορά έννομης σχέσης αλλά για σύναψη νέου δάνειου με άλλη τράπεζα για αποπληρωμή του παλαιού σας δανείου, πρόκειται για νέο δάνειο οπότε και συμπληρώνετε στη δήλωσή σας τον κωδ.056 (για το οικ. έτος 2008) οι τόκοι του οποίου θα εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., δηλαδή θα μειώνουν το φόρο που προκύπτει στο συνολικό εισόδημά σας κατά ποσοστό 20% των τόκων.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο