Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-12-1995 ]

ΠΟΛ.1324/19.12.1995 Κοινοποίηση της υπ αριθμ. Κ2-8860/1.11.95 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 941/15.11.95 (τεύχος Β) η οποία καθορίζει την επιβολή προστίμου καθώς και τη διαδικασία είσπραξής του για εκπρόθεσμη καταβολή στο Υπουργείο Εμπορίου πράξεων και στοιχείων ανωνύμων εταιριών

(Κοινοποίηση της υπ αριθμ. Κ2-8860/1.11.95 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 941/15.11.95 (τεύχος Β) η οποία καθορίζει την επιβολή προστίμου καθώς και τη διαδικασία είσπραξής του για εκπρόθεσμη καταβολή στο Υπουργείο Εμπορίου πράξεων και στοιχείων ανωνύμων εταιριών)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 1995
Αριθ. Πρωτ.: 1142721/11277/26/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΙΔ. ΦΟΡΩΝ
16η Δ/ΝΣΗ (εισπ. Δημ. Εσόδων)

ΠΟΛ 1324

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση απόφασης.

Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. Κ2-8860/1.11.95 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 941/15.11.95 (τεύχος Β) η οποία καθορίζει την επιβολή προστίμου καθώς και τη διαδικασία είσπραξής του για εκπρόθεσμη καταβολή στο Υπουργείο Εμπορίου πράξεων και στοιχείων ανωνύμων εταιριών 1142721/11277/26/0016/ΠΟΛ.1324/19.12.1995

Επιβολή προστίμου και διαδικασία είσπραξής του, σύμφωνα με το άρθρο 63δ του Κ.Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", για εκπρόθεσμη υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου πράξεων και στοιχείων ανωνύμων εταιριών. Κ2/8860/1.1.1995


Εχοντας υπόψη:
1. Το Ν.1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα".
2. Το Π.Δ.397/88 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου", όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
3. Το άρθρο 63δ του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό τέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2339/95 (ΦΕΚ 204/Α'/95). 4. Τις διατάξεις του Ν.Δ.321 "Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού" (ΦΕΚ 205/Α'/69) και τις διατάξεις του Ν.Δ.356/74 "Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων" (ΦΕΚ 90/Α'/74).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/89 "Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ." (ΦΕΚ 6/Α'/89).
6. Το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α'/92) με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στο Ν.1558/85 και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τη διαδικασία επιβολής προστίμου που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 63δ του Κ.Ν. 2190/20 "περί ανωνύμων εταιριών", ως κατωτέρω:

α. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορίου ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του Κράτους, διενεργούν πριν από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. έλεγχο για την εκπρόθεσμη ή μη υποβολή των δικαιολογητικών (πράξεων και στοιχείων) που προβλέπονται από τα άρθρα 11 παρ. 5, 20 παρ. 7, 26α παρ. 2 και 43β παρ. 3 και 6 του Κ.Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών".

β. Εφόσον διαπιστωθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο, ότι τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ή κάποιο από αυτά, υπεβλήθη εκπρόθεσμα, συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία περιέχει τα στοιχεία, όπως αυτά αναγράφονται στο συνημμένο υπόδειγμα με αριθμό 1 (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής). Η έκθεση αυτή θεωρείται από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας.

γ. Με βάση την έκθεση ελέγχου ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας, επιβάλλει το προβλεπόμενο πρόστιμο από τις διατάξεις του άρθρου 63δ του Κ.Ν. 2190/20 "περί ανωνύμων εταιριών" και εκδίδει πράξη επιβολής προστίμου, η οποία περιέχει τα στοιχεία, όπως αυτά αναγράφονται στο συνημμένο υπόδειγμα με αριθμό 2 (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής). Η πράξη επιβολής προστίμου αποστέλλεται με απόδειξη στην υπόχρεη ανώνυμη εταιρία.

δ. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου στον Κ.Α.Ε. 3739 "Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές" και επιβαρύνεται με χαρτόσημο, το οποίο μαζί με την εισφορά υπέρ του ΟΓΑ ανέρχεται σε 2,4%. Η υπόχρεη ανώνυμη εταιρία πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίμου το σχετικό διπλότυπο καταβολής αυτού, το οποίο ακυρώνεται αμέσως, με αναγραφή πάνω σ' αυτό του αριθμού της πράξεως επιβολής προστίμου.

ε. Στην περίπτωση που η υπόχρεη Α.Ε., δεν καταβάλλει το επιβληθέν πρόστιμο μέσα στην ορισθείσα, με την πράξη επιβολής προστίμου προθεσμία, τότε συντάσσεται τίτλος είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στοιχεία στις διατάξεις των άρθρων 55 και επ. του Π.Δ. 16/1989 "Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ." και αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία της υπόχρεης Α.Ε., για βεβαίωση και είσπραξη του επιβληθέντος προστίμου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο