Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-05-2008 ]

1027225/445/Α0012/8.5.2008 Η δαπάνη απασχόλησης νοσοκόμου που παρέχει υπηρεσίες σε ασθενή κατά την νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι, εκπίπτει από το φόρο.

(Η δαπάνη απασχόλησης νοσοκόμου που παρέχει υπηρεσίες σε ασθενή κατά την νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι, εκπίπτει από το φόρο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 8 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Η δαπάνη απασχόλησης νοσοκόμου που παρέχει υπηρεσίες σε ασθενή κατά την νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι, εκπίπτει από το φόρο.

1.    Με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ 3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι, από το φόρο του φορολογουμένου αφαιρείται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν και στα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο, για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή, κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι.

2.    Σύμφωνα με την 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την απόδειξη της δαπάνης απασχόλησης νοσοκόμου προκειμένου να εκπέσει από το φόρο απαιτούνται:

α) Βεβαίωση του θεράποντα ιατρού, με την οποία να βεβαιώνεται το είδος της νόσου από την οποία πάσχει ο ασθενής, η διάρκειά της, καθώς και η ανάγκη απασχόλησης νοσοκόμου, λόγω της σοβαρότητας της νόσου και
β) Απόδειξη είσπραξης της αμοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσοκόμος, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του, το όνομα του πατέρα του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας, η διεύθυνση της κατοικίας του και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του, νόμιμα χαρτοσημασμένη και υπογραμμένη.

3.    Επίσης, πέρα των όσων προβλέπονται από την προαναφερθείσα απόφαση έχει γίνει δεκτό με το 1052992/976/Α0012/25.6.2001 έγγραφό μας ότι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μέσα στα πλαίσια της εξελεγκτικής του εξουσίας δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει απαραίτητο για να πεισθεί ότι το άτομο που απασχολήθηκε είχε τη γνώση και την εμπειρία νοσοκόμου και ότι πρόσφερε πραγματικά υπηρεσίες νοσοκόμου και όχι άλλες υπηρεσίες, όπως οικιακού βοηθού. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι το πτυχίο κάποιας νοσηλευτικής σχολής, βεβαίωση εγγραφής σε κάποιο επαγγελματικό σύλλογο νοσοκόμων κ.τ.λ.(σχετ. 1069318/1378/Α0012/11.7.2007).

4.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μόνο οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο στο σπίτι που πληροί τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις θα εκπέσουν από το φόρο και όχι οι αμοιβές σε οικιακό βοηθό.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο