Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-11-2008 ]

1093360/1778/Α0012/10.11.2008 Έκπτωση από το συνολικό εισόδημα χρηματικών δωρεών.

(Έκπτωση από το συνολικό εισόδημα χρηματικών δωρεών.)

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση από το συνολικό εισόδημα χρηματικών δωρεών.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου εκπίπτουν τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα. Ως κοινωφελή ιδρύματα κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων νοούνται αυτά των οποίων η λειτουργία διέπεται από τον α.ν. 2039/1929 « περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών» (σχετ. 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 διαταγή). Όταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα.

2.    Επίσης, όπως ορίζει το άρθρο 1 του α.ν. 2039/1939 (εγκύκλιος 1188/1991) κοινωφελής σκοπός, κατ' αντίθεση προς τον ιδιωτικό, είναι κάθε κρατικός, θρησκευτικός, φιλανθρωπικός εν γένει σκοπός ο οποίος είναι κοινωφελής στο κοινό εν όλω ή εν μέρει. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την 736/1998 γνωμοδότησή του, που έγινε δεκτή, έκρινε ότι στα ν.π.ι.δ. συμπεριλαμβάνονται εκτός άλλων και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. Επίσης, έκρινε ότι για τη δυνατότητα έκπτωσης των πιο πάνω δωρεών δεν αρκεί μόνο να υφίσταται η κατά το καταστατικό αποκλειστική επιδίωξη κοινωφελούς σκοπού, αλλά απαιτείται αθροιστικά να αποδεικνύεται ότι πράγματι το νομικό πρόσωπο αναπτύσσει κοινωφελή δραστηριότητα.

3.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι δωρεές σε χρήμα των φυσικών προσώπων σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που επιδιώκει κοινωφελείς σκοπούς εκπίπτουν από το εισόδημα, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν βεβαίωση της ΔΟΥ στην οποία υπάγεται η εταιρία, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι εκπληρούνται οι αναφερόμενοι στο καταστατικό σκοποί και παράλληλα θα τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις.

4.    Η διαπίστωση της ανάπτυξης κοινωφελούς δραστηριότητας είναι θέμα ελέγχου και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αρμόδια ΔΟΥ της αστικής εταιρίας (ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο