Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-10-2008 ]

1088046/1565/Α0012 Έκπτωση ενοικίου λόγω εγκατάστασης ή μετακίνησης εκτός των νομών Αττικής και Θεσ/νίκης.

(Έκπτωση ενοικίου λόγω εγκατάστασης ή μετακίνησης εκτός των νομών Αττικής και Θεσ/νίκης.)

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1088046/1565/Α0012


ΘΕΜΑ: Έκπτωση ενοικίου λόγω εγκατάστασης ή μετακίνησης εκτός των νομών Αττικής και Θεσ/νίκης.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. αα΄ της περ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται το ποσό του μισθώματος που καταβάλλει ο φορολογούμενος για κύρια κατοικία δική του και της οικογένειάς του, εφόσον η ηλικία του είναι μέχρι σαράντα (40) ετών και εγκαθίσταται ή μετακινείται εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η έκπτωση παρέχεται για τα πρώτα πέντε (5) έτη της εγκατάστασής του.

2.    Επίσης, σύμφωνα με την 5109/1982 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που κοινοποιήθηκε με την Ν.5772/ΠΟΛ.175/24.8.1982 διαταγή μας, κατοικία του προσώπου είναι ο τόπος τον οποίο αυτό με την πραγματική του εγκατάσταση, κατέστησε το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Η επαγγελματική εγκατάσταση χωρίς τον οικιακό βίο και την κατοικία της οικογένειάς του δεν έχει κρίσιμη σημασία ως προς την κατοικία. Από την κατοικία διαστέλλεται η διαμονή, δηλαδή ο τόπος όπου κάποιος διαμένει πραγματικά, έστω και προσωρινά.

Ακόμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Αστικού Κώδικα (Π.Δ. 456/84, ΦΕΚ Α΄ 164) περί κατοικίας, «Το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες».

3.    Εξάλλου, με την παρ.5 του άρθρου 62 διευκρινίζεται ότι ο υπόχρεος για την επίδοση της δήλωσης βεβαιώνει υπεύθυνα, έχοντας γνώση των συνεπειών των άρθρων 86, 87, 88 και 90, την ειλικρίνεια και το περιεχόμενο της δήλωσης και των λοιπών συνυποβαλλόμενων με αυτήν εντύπων.

4.    Επίσης, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 63 του ίδιου νόμου, αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξακρίβωση αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου είναι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της κατοικίας του φορολογουμένου.

5.    Περαιτέρω, με το άρθρο 76 του ν.2238/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.7 του άρθρου 8 του ν.2873/2000, περί «Αλλαγής κατοικίας ή έδρας», ορίζεται ότι «αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταβάλει την κατοικία ή τη διαμονή του, έχει υποχρέωση να υποβάλει, μέχρι τη λήξη του οικείου έτους, στον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος πριν από τη μεταβολή, τη δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 της 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για τον τόπο της νέας κατοικίας ή διαμονής του. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση που προβλέπουν οι παρ.1 και 2 του άρθρο 76 του ν.2238/1994, αρμοδίως επιλαμβάνεται για την επιβολή του φόρου ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος πριν από τη μεταβολή».

Η παράλειψη υποβολής της δήλωσης που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν.2238/1994, καθώς και η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, συνεπάγεται την επιβολή προστίμου που ορίζεται στο άρθρο 87 του ν.2238/1994.

6.    Δεδομένου Λοιπόν ότι από το 2005 που έχετε διοριστεί στην Κέρκυρα υποβάλετε δηλώσεις στη Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου δηλώνοντας ως κύρια κατοικία σας την οικεία των γονιών σας και ότι δεν έχετε δηλώσει μεταβολή της κύριας κατοικίας σας, άρα η Κέρκυρα αποτελεί τόπο όπου εργάζεστε και διαμένετε προσωρινά, η δήλωση του οικ. έτους 2008 εκκαθαρίστηκε από τη Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, στην οποία υποβλήθηκε και ως εκ τούτου, ορθώς δε λάβατε την παραπάνω απαλλαγή.

7.    Η Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, στην οποία κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της ανωτέρω αίτησης του φορολογουμένου, παρακαλείται να απαντήσει στον αιτούντα για όλα τα θέματα που θίγονται στην αίτηση, προκειμένου ο φορολογούμενος να προσφύγει στο Δικαστήριο, αν δεν συμφωνεί με την απάντηση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο