Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-09-2008 ]

1057703/1052/Α0012/8.9.2008 Έκπτωση ενοικίου λόγω μετάθεσης.

(Έκπτωση ενοικίου λόγω μετάθεσης.)

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση ενοικίου λόγω μετάθεσης.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. ββ΄ της περ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται το ποσό του μισθώματος που καταβάλλει ο φορολογούμενος για τη μίσθωση κύριας κατοικίας από υπάλληλο στον τόπο που μετατίθεται εφόσον εκμισθώνει ιδιόκτητη κατοικία του σε άλλο τόπο. Το ποσό του μισθώματος των περιπτώσεων αυτών που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί τα τριακόσια (300) ευρώ.

2.    Επίσης, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 2 της εισηγητικής έκθεσης του ν.3296/2004, οι προαναφερθείσες διατάξεις σκοπό έχουν να παρέχουν σημαντική ελάφρυνση σε φορολογούμενους υπαλλήλους που μετατίθενται, καθόσον φορολογούνται για το ενοίκιο που εισπράττουν από την ιδιόκτητη κατοικία που έχουν στον τόπο της μόνιμης εγκατάστασής τους.

3.    Περαιτέρω, με την 1026893/521/Α0012/ΠΟΛ.1045/13.3.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2006, καθώς και των λοιπών εντύπων και δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν, έγινε δεκτό ότι για την έκπτωση της δαπάνης ενοικίου στην περίπτωση μίσθωσης κύριας κατοικίας από υπάλληλο στον τόπο όπου μετατέθηκε εντός του έτους 2005, εφόσον εκμίσθωσε την ιδιόκτητη κατοικία του στον τόπο απ' όπου μετατέθηκε, υποβάλλονται: α) Τα δικαιολογητικά της δαπάνης ενοικίου που ορίζονται στην 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, β) Αντίγραφο της απόφασης μετάθεσης προκειμένου για δημόσιο υπάλληλο ή βεβαίωση του εργοδότη ότι δόθηκε εντολή μετάθεσης προκειμένου για ιδιωτικό υπάλληλο, γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι το χρόνο της μετάθεσης κατοικούσε στην ιδιόκτητη κατοικία του στον τόπο απΆ όπου μετατέθηκε, την οποία εκμίσθωσε μετά το χρόνο της μετάθεσης. μέσα στη χρήση 2005 και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

4.    Όπως αναφέρεται στο έγγραφό σας δημόσιος υπάλληλος με την πρώτη μετάθεση του έτυχε της έκπτωσης του μισθώματος που κατέβαλλε για τη μίσθωση κύριας κατοικίας στον τόπο που μετατέθηκε και ερωτάται αν δικαιούται την ανωτέρω έκπτωση και για τις επόμενες μεταθέσεις του.

5.    Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι εφόσον ο φορολογούμενος είχε το δικαίωμα της έκπτωσης με την πρώτη μετάθεσή του και η υπηρεσία του συνεχίζει να τον μεταθέτει σε άλλες περιοχές, διαφορετικές από τον τόπο όπου έχει την ιδιόκτητη κατοικία του την οποία εκμισθώνει, ανεξάρτητα του αριθμού των μεταθέσεων, από τη στιγμή που πληρείται η προϋπόθεση της εκμίσθωσης ιδιόκτητης κατοικίας στον τόπο όπου είχε αρχικά τη μόνιμη εγκατάστασή του, δηλαδή σε άλλο τόπο από τον τόπο της μετάθεσης, συνεχίζει να έχει το δικαίωμα της έκπτωσης ενοικίου λόγω μετάθεσης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο