Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-2008 ]

1054229/963/Α0012/22.5.2008 Η δαπάνη ιδιαιτέρων μαθημάτων και φροντιστηρίων.

(Η δαπάνη ιδιαιτέρων μαθημάτων και φροντιστηρίων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα,22 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Η δαπάνη ιδιαιτέρων μαθημάτων και φροντιστηρίων.

1.    Με τις διατάξεις της υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι, από το φόρο του φορολογουμένου αφαιρείται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της δαπάνης για παράδοση κατΆ οίκον ιδιαιτέρων μαθημάτων ή για φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών, το οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολογούμενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο.
Το ποσό της κάθε δαπάνης της περίπτωσης αυτής επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση, δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) που ισχύει για μισθωτό χωρίς τέκνα .

Για τον υπολογισμό των ποσών μείωσης του φόρου οι δαπάνες λαμβάνονται διακεκριμένως για το φορολογούμενο και για κάθε τέκνο που τον βαρύνει.

Επί πλέον το ποσό της κάθε δαπάνης, η οποία υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μειώνει το φόρο, μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση.

2.    Εσείς όπως αναφέρετε στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα παραλείψατε να συμπληρώσετε στην αρχική φορολογική σας δήλωση την οποία υποβάλατε ηλεκτρονικά , τα ποσά της δαπάνης των φροντιστηρίων των παιδιών σας.

3.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εφόσον δεν συμπεριλάβατε στην αρχική σας δήλωση τις δαπάνες για τα φροντιστήρια των παιδιών σας, δεν δικαιούσθε της μείωσης του φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού του άρθρου αφού βασική προϋπόθεση για τη μείωση αυτή είναι η δαπάνη αυτή να έχει αναγραφεί στην αρχική δήλωσή σας (σχετ.1021577/10206/Β0012/ΠΟΛ.1038/5.3.2003 και 1012212/10171/Β0012/ΠΟΛ.1016/7.2.2005 διαταγές).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο