Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-03-2008 ]

1038028/10148/Β0012/28.3.2008 Έκπτωση ποσού δωρεάς από το φορολογούμενο εισόδημα φυσικού προσώπου.

(Έκπτωση ποσού δωρεάς από το φορολογούμενο εισόδημα φυσικού προσώπου.)

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση ποσού δωρεάς από το φορολογούμενο εισόδημα φυσικού προσώπου.

ΤΜΗΜΑ Β'

1.    Όπως έγινε δεκτό με το αριθμ. 1087212/11222πε/Β0012/14.5.2007 έγγραφό μας το Ίδρυμα με την επωνυμία «Χ» (κοινωφελές ίδρυμα) απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος για τα έσοδα που αποκτά κατά την επιδίωξη εκπλήρωσης του κοινωφελούς σκοπού του (πώληση εκδιδόμενων πνευματικών βιβλίων, έσοδα από το παγκάρι). Αντίθετα, για τα εισοδήματα του Ησυχαστηρίου από την εμπορία εισαγόμενων εικόνων και την πώληση ακινήτων κατά σύστημα, το υπόψη ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα φορολογείται με τις οικείες διατάξεις, καθόσον οι ανωτέρω δραστηριότητες συνιστούν εμπορικές πράξεις που δεν εμπίπτουν στην έννοια της επιδίωξης του κοινωφελούς σκοπού του.

ΤΜΗΜΑ Α'

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 8 και της υποπερ. γγ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου ή από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, αντίστοιχα, εκπίπτουν, μεταξύ άλλων, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

2.    Όπως έγινε δεκτό με την 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 εγκύκλιο, η έννοια του κοινωφελούς σκοπού είναι αυτή που δόθηκε από τη νομολογία μέχρι σήμερα, κατά την έννοια του άρθρου 1 του αν.ν.2039/1939 και περιλαμβάνει κάθε κρατικό, φιλανθρωπικό, θρησκευτικό, εθνωφελή, εκπαιδευτικό και γενικά επωφελή στο κοινό ολικά ή μερικά σκοπό.

3.    Περαιτέρω, διευκρινίζεται με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 ότι όταν τα ποσά των δωρεών της ανωτέρω περίπτωσης, υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί την Ελλάδα.
Τα χρηματικά ποσά αυτών των δωρεών δεν πρέπει να έχουν εκπέσει με βάση άλλη διάταξη του ίδιου νόμου.
Το αφορολόγητο ποσό αυτής της περίπτωσης, που προέρχεται από δωρεές χρηματικών ποσών, δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό 10% του εισοδήματος που προκύπτει σε περίπτωση εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 19 του ν.2238/1994 όταν η δωρεά γίνεται από φυσικά πρόσωπα, ενώ στην περίπτωση δωρεάς από επιχείρηση το συνολικό ποσό των δωρεών που εκπίπτουν δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των καθαρών κερδών, που προκύπτουν πριν από την αφαίρεση αυτών των ποσών από τα ακαθάριστα έσοδα της οικείας διαχειριστικής περιόδου.
Τα ποσά των δωρεών αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα του φυσικού προσώπου, εφόσον υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό (100) ευρώ.

4.    Επίσης, με την 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001 (ΦΕΚ 232 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2001, καθώς και των λοιπών εντύπων και δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν, έγινε δεκτό ότι για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των δωρεών απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου για δωρεά χρηματικών ποσών:

α) Διπλότυπη απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς, η οποία εκδίδεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του δωρεοδόχου.
β) Βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση του ποσού αυτής στα επίσημα βιβλία του δωρεοδόχου.
γ) Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσό της δωρεάς κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό του δωρεοδόχου που έχει ανοιχθεί σε τράπεζα ή στο Τ.Π. & Δ., εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, απαιτείται και το οικείο γραμμάτιο είσπραξης της τράπεζας ή του Τ.Π. & Δ. στο οποίο πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του δωρητή και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς αριθμητικώς και ολογράφως, η ημερομηνία κατάθεσης του και η υπογραφή του δωρητή κατά περίπτωση.

Αν το πρωτότυπο έχει δοθεί στο δωρεοδόχο για την είσπραξη του ποσού που δωρίθηκε, υποβάλλεται αντίγραφο του γραμματίου, κυρωμένο από το Τ.Π. & Δ. ή την τράπεζα, από την οποία εκδόθηκε.

5.    Από την αίτησή σας, καθώς και από το Π.Δ.91/1997 με βάση το οποίο ιδρύθηκε το Ίδρυμα με την επωνυμία «Χ» που ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Ψ, προκύπτει ότι το Ίδρυμα αυτό αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 1 του καταστατικού) και έχει σκοπό τόσο την αφιέρωση των μελών της Αδελφότητας αυτού στο μοναχικό βίο, όσο και την εκκλησιαστική και κοινωφελή διακονία στην Εκκλησία και γενικότερα στην κοινωνία (άρθρο 4 του καταστατικού).

6.    Κατόπιν των ανωτέρω, τα χρηματικά ποσά που θα καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο εν λόγω Ίδρυμα, το οποίο είναι Ν.Π.Ι.Δ. με κοινωφελή σκοπό, θα αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα του φυσικού προσώπου ή τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο