Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-2008 ]

1021203/359/Α0012/4.3.2008 Έκπτωση πολιτιστικών χορηγιών από το εισόδημα φυσικών προσώπων και τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

(Έκπτωση πολιτιστικών χορηγιών από το εισόδημα φυσικών προσώπων και τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.)

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση πολιτιστικών χορηγιών από το εισόδημα φυσικών προσώπων και τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 και της υποπερ. γγ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου ή από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, αντίστοιχα, εκπίπτουν, μεταξύ άλλων, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από αυτόν λόγω χορηγίας μέχρι ποσοστό 10% του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος του προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.

Πολιτιστικοί σκοποί είναι ιδίως η καλλιέργεια, προαγωγή διάδοση των γραμμάτων της μουσικής, του χορού του θεάτρου, του κιν/φου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών, καθώς και η ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισμένων ιδιωτικών μουσείων, όπως φυσικής ιστορίας, τέχνης, εθνολογικών και λαογραφικών.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται μετά από έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού, τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς, για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

Όταν τα ποσά των χορηγιών αυτής της περίπτωσης, υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, λαμβάνοντας υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα.

Το οικείο γραμμάτιο είσπραξης της τράπεζας που θα εκδίδεται πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του χορηγού και δωρεοδόχου, το ποσό της χορηγίας αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσης του και την υπογραφή του χορηγού.

Τα χρηματικά ποσά αυτών των χορηγιών δεν πρέπει να έχουν εκπέσει με βάση άλλη διάταξη του παρόντος.
Το αφορολόγητο ποσό αυτής της περίπτωσης, που προέρχεται από χορηγίες χρηματικών ποσών, δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του εισοδήματος που προκύπτει σε περίπτωση εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε για τα φυσικά πρόσωπα.
Τα ποσά των χορηγιών αφαιρούνται, εφόσον υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό (100) ευρώ (για τα φυσικά πρόσωπα).

2.    Επίσης, όπως ορίζεται με την 1017701/306/Α0012/19.2.2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για την απόδειξη της καταβολής του χρηματικού ποσού της χορηγίας προς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπό πολιτιστικό ν.π.ι.δ., εκτός από τα παραστατικά κατάθεσης του ποσού σε τράπεζα στο λογ/σμό του δωρεοδόχου, απαιτείται και η προσκόμιση από τον χορηγό διπλότυπης απόδειξης ή γραμματίου είσπραξης του ποσού της χορηγίας η οποία εκδίδεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του δωρεοδόχου, καθώς και βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει η αποδοχή της χορηγίας και η καταχώρηση του ποσού αυτής στα επίσημα βιβλία του δωρεοδόχου.

3.    Ήδη, όμως, ως προς την «Πολιτιστική Χορηγία», με το ν.3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α΄) θεσπίστηκε νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει νέο τρόπο έκπτωσης των χορηγιών. Συγκεκριμένα, από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του νόμου αυτού ορίζεται ότι το χρηματικό ποσό ή αξία της παροχής μετά από χρηματική αποτίμηση αυτής από ειδική εκτιμητική επιτροπή, που προσφέρεται ως πολιτιστική χορηγία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου ή τα ακαθάριστα εισοδήματά της επιχείρησης που προσέφεραν τη χορηγία. Το αφαιρούμενο συνολικό ποσό αναπροσαρμόζεται και από 10% που ισχύει σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.2238/1994, δεν μπορεί να υπερβαίνει πλέον τα τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος ή των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης που προσέφερε τη χορηγία.

4.    Επίσης, διευκρινίζεται με το άρθρο 15 του ίδιου νόμου ότι μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ.3 του άρθρου 3 και των αποφάσεων των παρ.2 και 5 του άρθρου 4 του προαναφερθέντος νόμου (3525/2007) εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ.1 του παρόντος, ως προς τη διαδικασία έκπτωσης του ποσού της χορηγίας από το εισόδημα του χορηγού.

5.    Επομένως, όσον αφορά στην έκπτωση των χορηγιών, μέχρι να εκδοθούν οι αποφάσεις του ν.3525/2007, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 8 και 31 του ΚΦΕ, που θέτουν ως βασική προϋπόθεση για την έκπτωση, την ύπαρξη κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού για τον χαρακτηρισμό του ν.π.ι.δ. ως νομικού προσώπου που επιδιώκει σκοπούς πολιτιστικούς.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο