Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-01-2008 ]

1116360/2272/Α0012/18.1.2008 Φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών.

(Φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών.

1.    Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 ορίζεται η έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου του συνολικού ποσού των εισφορών που καταβάλλονται από αυτόν σε ταμεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική με νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλομένων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

2.    Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι προϋπόθεση έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών είναι η καταβολή τους να γίνεται από τον φορολογούμενο υποχρεωτικά με διάταξη νόμου και να αποδεικνύεται με βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού ταμείου.

3.    Κατόπιν όσων αναφέρονται πιο πάνω, με πάγια θέση της Διοίκησης έγινε δεκτό ότι από τις ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών εργοληπτών δημοσίων έργων στο ΤΣΜΕΔΕ ή ΤΠΕΔΕ, από το συνολικό τους εισόδημα, κατΆ εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, εκπίπτουν μόνο εκείνες που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική με βάση διάταξη νόμου, αποτελούν προσωπική δαπάνη των ίδιων των μηχανικών, αποσκοπούν στην παροχή κύριας ή επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ βοηθήματος και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και η καταβολή τους αποδεικνύεται με βεβαίωση ή απόδειξη του οικείου ασφαλιστικού ταμείου. Τέτοιου είδους ανταποδοτική ασφαλιστική εισφορά αποτελεί επί παραδείγματι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 7 του α.ν.2326/40.

4.    Σε αντίθεση με τα παραπάνω, οι κρατήσεις 1% υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ και 0,5% υπέρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επί λογαριασμού έργων εκτελουμένων από το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες, Ν.Π.Δ.Δ. και Συνεταιρισμούς, οι οποίες αναφέρονται ως πρόσοδοι στον κωδικό 08 του αντιγράφου απόδειξης είσπραξης, δεν αποτελούν προσωπική δαπάνη αυτών που βαρύνει το εισόδημά τους, με αποτέλεσμα η κράτηση αυτή να μη μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ασφαλιστική εισφορά που τους βαρύνει προσωπικά, αλλά ένα είδος κοινωνικού πόρου υπέρ του Ταμείου και επομένως δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στις ασφαλιστικές εισφορές της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, που εκπίπτουν από το συνολικό τους εισόδημα.
Οι κρατήσεις αυτές αποτελούν δαπάνη του επαγγέλματός τους και επομένως η δαπάνη αυτή εκπίπτει μόνο από το ακαθάριστο εισόδημά τους που προέρχεται από την άσκηση του ελευθερίου επαγγέλματος του μηχανικού στην περίπτωση που το καθαρό φορολογητέο εισόδημά τους εξευρίσκεται λογιστικά (άρθρο 49 παρ.1, 2 και 4 ν.2238/1994), ενώ στις περιπτώσεις που το καθαρό εισόδημά τους εξευρίσκεται με τη χρήση συντελεστή στις ακαθάριστες αμοιβές τους (άρθρο 49 παρ.5), η δαπάνη αυτή περιλαμβάνεται στο συντελεστή καθαρού κέρδους.

5.    Τέλος, σχετικά με την προμήθεια επί εισπραχθεισών προμηθειών εγγυητικών επιστολών, αν αποτελεί προσωπική δαπάνη, έχει γίνει ερώτημα στο ΤΣΜΕΔΕ. Συγκεκριμένα, ζητείται να διευκρινιστεί αν η ανωτέρω προμήθεια που εισπράττει το ΤΣΜΕΔΕ αποτελεί προσωπική δαπάνη των ίδιων των μηχανικών, που αποσκοπεί στην παροχή κύριας ή επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ βοηθήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή είναι ένα είδος κοινωνικού πόρου υπέρ του Ταμείου τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο