Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-01-2008 ]

1003668/64/Α0012/10.1.2008 Αναγραφή τ.μ. επιφάνειας πρώτης κατοικίας, στους κωδικούς 071 και 077 του εντύπου Ε1 για έκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου.

(Αναγραφή τ.μ. επιφάνειας πρώτης κατοικίας, στους κωδικούς 071 και 077 του εντύπου Ε1 για έκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου.)

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Αναγραφή τ. μ. επιφάνειας πρώτης κατοικίας, στους κωδικούς 071 και 077 του εντύπου Ε1 για έκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου.

1.    Από τις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), προβλέπεται η έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από αυτόν, εκτός των άλλων, για:

- Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται στο φορολογούμενο με υποθήκη ή προσημείωση από Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων …………., εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητο του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν.
Όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 1 του ν.2753/1999 και ισχύει για συμβάσεις δανείων που συνάπτονται από 1.1.2000 και εφεξής, αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα, το ποσό της δαπάνης που εκπίπτει περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι των 120 τ. μ. επιφάνεια της κατοικίας. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής (ε) ισχύουν για τόκους από συμβάσεις δανείων που συνάπτονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2002.

2.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. γ΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), όπως ισχύουν, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της παραγράφου 2 μειώνεται κατά ποσοστό 20% του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από το φορολογούμενο, εκτός των άλλων, για:
- Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται στο φορολογούμενο με υποθήκη ή προσημείωση από Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ………., εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν.
Αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα, το ποσό της δαπάνης που μειώνει το φόρο περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι των 120 τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.
Το ποσοστό της μείωσης της περίπτωσης αυτής υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου ως 200.000 ευρώ.
Οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης ισχύουν για τόκους από συμβάσεις δανείων που συνάπτονται από 1ης Ιανουαρίου 2003 και μετά.

3.    Όπως έγινε δεκτό με την αρ.1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αρ. 1019176/438/Α0012/ΠΟΛ.1021/2.3.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου:

- για την απόδειξη της καταβολής των τόκων απαιτείται:
για στεγαστικά δάνεια, σχετική βεβαίωση της Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου ή άλλου πιστωτικού οργανισμού, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας (αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση), ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν, το ποσό μόνο των δεδουλευμένων συμβατικών τόκων (ληξιπρόθεσμων και απαιτητών) που όφειλε και κατέβαλε αυτός μέσα στο έτος, καθώς και το έτος σύναψης του δανείου.

Ειδικά για συμβάσεις δανείων που έχουν ληφθεί από 1.1.2000 και μετά, θα αναγράφεται και η συνολική επιφάνεια της κατοικίας, που αποκτάται, σε τετραγωνικά μέτρα. Επίσης, προκειμένου για δάνεια που έχουν ληφθεί από 1.1.2003 και μετά, πρέπει να αναγράφεται στη βεβαίωση και το ποσό του δανείου. Εάν το δάνειο έχουν λάβει οι σύζυγοι από κοινού, στη βεβαίωση του καθενός θα αναγράφεται το ποσό του δανείου που του αναλογεί.

4.    Στο έγγραφό σας αναφέρετε πως στις σχετικές βεβαιώσεις καταβολής των τόκων που εκδίδει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για φορολογική χρήση δεν εμφανίζεται η συνολική επιφάνεια της κατοικίας στην οποία αφορά το στεγαστικό δάνειο.

5.    Όπως προκύπτει από το φυλλάδιο οδηγιών συμπλήρωσης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2007, στους κωδικούς 071 και 077 του πίνακα 7 της δήλωσης πρέπει να αναγράφεται η συνολική επιφάνεια της κατοικίας που αποκτήθηκε με το δάνειο, εφόσον υπερβαίνει τα 120 τ.μ.

6.    Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει:

α) στη βεβαίωση του Τ.Π.Δ., εφόσον το δάνειο έχει ληφθεί από 1.1.2000 και μετά, να αναγράφεται η συνολική επιφάνεια της κατοικίας για την οποία λαμβάνεται το δάνειο και

β) στους κωδικούς 071 και 077 του πίνακα 7 της δήλωσης είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ολόκληρη η επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα της πρώτης κατοικίας που αποκτάται, εφόσον αυτή υπερβαίνει τα 120 τμ προκειμένου να γίνει ο σχετικός επιμερισμός των τόκων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη αν το στεγαστικό δάνειο καλύπτει, την αξία ολόκληρης της επιφάνειας της πρώτης κατοικίας ή μέρος αυτής.

'Αλλωστε, διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος, θα οδηγούσε σε καταστρατήγηση της σχετικής διάταξης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο