Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-06-2008 ]

1059260/1118/Α0012/24.6.2008 Φορολογική αντιμετώπιση αναπήρου με φυσιοκινητική αναπηρία άνω του 80%.

(Φορολογική αντιμετώπιση αναπήρου με φυσιοκινητική αναπηρία άνω του 80%.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2008
Αρ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση αναπήρου με φυσιοκινητική αναπηρία άνω του 80%.

1.    Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α΄), όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 41 του ν.2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α΄) και κωδικοποιήθηκε σε περίπτωση θ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό που υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%).

2.    Η ανωτέρω διάταξη δεν έχει υποστεί κάποια τροποποίηση με τους νόμους 3610/2007 και 3634/2008.

3.    Επίσης, με την 1035166/400/Α0012/ΠΟΛ.1087/9.3.1993 (ΦΕΚ 198 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος παρουσιάζει βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80%, για την απόδειξη του ποσοστού της αναπηρίας, απαιτείται απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του π.δ.611/1977. Με την απόφαση αυτή θα διαπιστώνεται και βεβαιώνεται το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορά, αν πρόκειται για βαριές κινητικές αναπηρίες, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή. Επίσης, με την ίδια απόφαση, ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή παρουσιάζει βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό πάνω από 80%, αντί της πιο πάνω απόφασης, ο δικαιούχος μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι αυτός συνταξιοδοτείται λόγω βαριάς κινητικής αναπηρίας σε ποσοστό πάνω από 80%, ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή.

4.    Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει με σαφήνεια ότι για να τύχουν την απαλλαγή οι ανάπηροι πρέπει να παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%, το οποίο να προκύπτει αποκλειστικά από βαριές κινητικές αναπηρίες και όχι από άλλου είδους αναπηρίες. Κατόπιν αυτού, το αν ο όρος της φυσιοκινητικής αναπηρίας συμπίπτει με την έννοια της βαριάς κινητικής αναπηρίας, είναι θέμα ιατρικό και πρέπει να το διευκρινίσει η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο