Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-01-2008 ]

1097614/11096ΠΕ/Β0012/24.1.2008 Απώλεια του δικαιώματος μεταφοράς της ζημίας, λόγω μη δηλώσεως αυτής στο επόμενο οικονομικό έτος, κατά το οποίο δηλώνονται κέρδη.

(Απώλεια του δικαιώματος μεταφοράς της ζημίας, λόγω μη δηλώσεως αυτής στο επόμενο οικονομικό έτος, κατά το οποίο δηλώνονται κέρδη.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.


ΘΕΜΑ: Απώλεια του δικαιώματος μεταφοράς της ζημίας, λόγω μη δηλώσεως αυτής στο επόμενο οικονομικό έτος, κατά το οποίο δηλώνονται κέρδη.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 105 του ιδίου νόμου, το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται με συμψηφισμό θετικού στοιχείου εισοδήματος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήματος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, μεταφέρεται για να συμψηφιστεί ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 61 του ν.2238/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.3522/2006, ορίζεται ότι παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζημία που προέκυψε στο ίδιο οικονομικό έτος, του στερεί το δικαίωμα συμψηφισμού, που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 4.

3.    Με την αρ. πρωτ. 1027178/10254/Β0012/ΠΟΛ.1052/15.03.2007 εγκύκλιό μας διευκρινίστηκε ότι οι επιχειρήσεις διατηρούν πλέον το δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας που προέκυψε από επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. στα επόμενα έτη, εφόσον η ζημία έχει δηλωθεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους που προέκυψε, χωρίς να απαιτείται η δήλωση της ζημίας αυτής και με τις δηλώσεις των επόμενων οικονομικών ετών, όταν τα αποτελέσματα είναι ζημιογόνα.

4.    Με την αρ. πρωτ.Ε.1290/ΠΟΛ.19/30.01.1985 εγκύκλιό μας, έχει γίνει δεκτό ότι όταν ο υπόχρεος σε δήλωση φόρου εισοδήματος παραλείψει να υποβάλει εμπρόθεσμα τη δήλωση στην οποία αναγράφει τη ζημία, χάνει το δικαίωμα που του παρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.δ.3323/1955 (νυν άρθρο 4 του ν.2238/1994), να τη συμψηφίσει με θετικό στοιχείο των εισοδημάτων του ή να τη μεταφέρει. Συμψηφίζεται δηλαδή ή μεταφέρεται μόνο η ζημία για την οποία υποβάλλεται εμπρόθεσμη δήλωση (με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.2065/1992 παρατάθηκε η εν λόγω προθεσμία υποβολής μέχρι και το τέλος του οικείου οικονομικού έτους).

5.    Το Β΄ τμήμα του Σ.τ.Ε. με την αριθ. 3371/1998 απόφαση του έκρινε ότι η μεταφορά ζημίας προς συμψηφισμό στα επόμενα οικονομικά έτη ενεργείται με βάση τον κατά το χρόνο της μεταφοράς υπάρχοντα νόμιμο τίτλο περί της ζημίας αυτής, δηλαδή αυτού που αφορά το έτος κατά το οποίο προέκυψε η ζημία. Τέτοιοι μπορεί να είναι, ανάλογα με το στάδιο, στο οποίο βρίσκεται η φορολογική υπόθεση, είτε η υποβληθείσα και μη ελεγχθείσα ακόμη φορολογική δήλωση, είτε το φύλλο ελέγχου, είτε δικαστική απόφαση (αρ. πρωτ. 1071399/10821/Β0012/5.10.2007 έγγραφό μας).

6.    Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει ότι ανώνυμη εταιρεία πραγματοποίησε ζημίες το οικονομικό έτος 2005 (χρήση 2004) τις οποίες δήλωσε εμπρόθεσμα με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το οικονομικό έτος 2006 (χρήση 2005) η εν λόγω εταιρεία πραγματοποίησε κέρδη χωρίς να τα δηλώσει εμπρόθεσμα με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, την οποία και καταθέτει κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου (οικονομικό έτος 2008).

7.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εν λόγω ανώνυμη εταιρεία στερείται του δικαιώματος μεταφοράς για συμψηφισμό της ζημίας που προέκυψε κατά το οικονομικό έτος 2005, καθόσον αυτή δηλώνεται εκπρόθεσμα (οικονομικό έτος 2008), ήτοι μετά τη λήξη του οικονομικού έτους 2006, μέχρι τη λήξη του οποίου εδικαιούτο να μεταφέρει για συμψηφισμό.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο