Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-12-1995 ]

ΠΟΛ.1315/13.12.1995 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 1995

(Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 1995)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.


Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης
Φ.Π.Α. έτους 1995
1139557/6242/2054/ΠΟΛ. 1315/13.12.1995

ΠΟΛ 1315

Εχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/86 (ΦΕΚ 125/Α) όπως ισχύουν.
α) Της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, του άρθρου 31,
β) των παραγράφων 3 & 9 του άρθρου 31, και
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ.16/1989.
3. Τις διατάξεις της αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.94 απόφασης του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών
στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
4. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό
Προϋπολογισμό.
Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους
1995, έντυπο (009/95-Φ.Π.Α.), όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.
Το ίδιο έντυπο θα χρησιμοποιηθεί και από τους υποκείμενους που θα διακόψουν τη
δραστηριότητά τους ή θα κλείσουν διαχείριση μετά την 1.1.1996 και μέχρι τη
θέσπιση νεώτερου εντύπου εκκαθαριστικής δήλωσης.
2. α) Ως τελευταία προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης
Φ.Π.Α., για τις επιχειρήσεις που η διαχειριστική τους περίοδος έληξε στις
31.12.1995, ορίζονται ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. που τηρούν και το
αρχικό γράμμα του επώνυμου ή της επωνυμίας τους, όπως η επωνυμία αυτή
αναγράφεται στο καταστατικό τους, οι παρακάτω ημερομηνίες:

Αρχικά γράμματα Α' ή Β' κατηγορίας Γ' κατηγορίας
επωνύμου ή επωνυμίας βιβλία βιβλία

Α - Ζ 26.2.1996 10.5.1996
Η - Λ 27.2.1996 13.5.1996
Μ - Π 28.2.1996 14.5.1196
Ρ - Ω 29.2.1996 15.5.1996

Ξενόγλωσσα επώνυμα ή επωνυμίες, για την εμπρόθεσμη ως άνω υποβολή τους,
αντιστοιχίζονται με ελληνικά, σύμφωνα με τους κανόνες προφοράς τους.
β) Αν η διαχεριστική περίοδος λήγει σε ημερομηνία άλλη από την 31.12.1995, η
εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε 55 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της
διαχεριστικής περιόδου, αν τηρούνται Α' και Β' κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.
ανεξάρτητα από την προβλεπόμενη από τον Κ.Β.Σ. προθεσμία διενέργειας απογραφής
και σε 130 ημέρες από τη λήξη της διαχεριστικής περιόδου, αν τηρούνται Γ'
κατηγορίας βιβλία.
γ) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας Κ.Β.Σ. και
υπάγονται στις ΔΟΥ των περιοχών που επλήγησαν από τους σεισμούς της 13ης Μαϊου
και 15ης Ιουνίου 1995, η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται εντός 10 ημερών από
την τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης κατάθεσης της σχετικής αίτησης για υπαγωγή
στη ρύθμιση χρεών, όπως προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.
Για τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις β' και γ' δεν ισχύει η σταδιακή
υποβολή των δηλώσεων που προβλέπεται στην παραπάνω περίπτωση α'.
3. Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια ΔΟΥ, με τον
τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν.1642/86 και την
εγκύκλιο αριθμ. 11312481/7043/0014/ΠΟΛ. 1282/23.12.92.
4. Η εκκαθαριστική δήλωση αποτελεί αποδεικτικό υποβολής ή και είσπραξης όταν
υπάρχει ποσό για καταβολή.
5. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.1.1996, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο