Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-08-2008 ]

1084984/1515/Α0012/26.8.2008 Φορολογική μεταχείριση σύνταξης γήρατος που λαμβάνεται από κάτοικο αλλοδαπής.

(Φορολογική μεταχείριση σύνταξης γήρατος που λαμβάνεται από κάτοικο αλλοδαπής.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση σύνταξης γήρατος που λαμβάνεται από κάτοικο αλλοδαπής.

1.    Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονή του. Επίσης, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήματά του που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα.

2.    Κατά την παρ. 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), κάθε φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο (πραγματικό ή τεκμαρτό) εισόδημα του υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

3.    Αν ο φορολογούμενος κατοικεί στην αλλοδαπή, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι, αλληλεγγύως με αυτόν, οι αντιπρόσωποι ή οι πράκτορες του στην Ελλάδα. Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τα εισοδήματά τους, ανεξάρτητα από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο είναι και:

α) οι κύριοι ή κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή αεροσκάφους, κότερου κ.λπ.,
β) όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα,
γ) όσοι μετέχουν σε προσωπική ή περιορισμένης ευθύνης εταιρία ή κοινοπραξία ή αστική εταιρία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα,
δ) όσοι έχουν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων πάνω από εξακόσια (600) ευρώ το έτος,
ε) όσοι αγοράζουν ακίνητα ή ανεγείρουν οικοδομή,
στ) όσοι διατηρούν μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω από 150 τετραγωνικά μέτρα ή κατοικούν σε οικοδομή με επιφάνεια πάνω από 200 τ.μ.,
ζ) όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κ.λπ.,
η) όσοι έχουν άδεια της αρμόδιας αρχής να πωλούν αγαθά πλανοδίως ή στις λαϊκές αγορές,
θ) όσοι είναι κύριοι ή επικαρπωτές ή νομείς ή κάτοχοι γεωργικής γης, την οποία καλλιεργούν υπό κάλυψη κ.λπ.,
ι) όποιος προσκληθεί με έγγραφο του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ....,
ία) όσοι κατά το έτος 2007 απέκτησαν ακίνητα κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας ή κατ' επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή έχουν δικαίωμα οίκησης σ' αυτά.

4.    Επίσης, σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας της παρ.1 προστίθεται ο φόρος, ο οποίος προκύπτει με την εφαρμογή του αναλογικού συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%). Η διάταξη αυτής της παραγράφου δεν εφαρμόζεται για κατοίκους των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους.

5.    Από τα παραπάνω προκύπτει πως ο αδερφός σας, μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, ο οποίος λαμβάνει σύνταξη γήρατος από την Ελλάδα περίπου 890 ευρώ το χρόνο, δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, εφόσον δεν ισχύουν οι περιπτώσεις της παρ.2 του παρόντος. Στους κατοίκους της αλλοδαπής, που υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, επιβάλλεται φόρος πέντε τοις εκατό (5%) στο πρώτο (αφορολόγητο) κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας ανεξάρτητα του ύψους του εισοδήματος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο