Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-12-1995 ]

ΠΟΛ.1310/12.12.1995 Αναπροσαρμογή ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος τουριστικών επιχειρήσεων και δημόσιας χρήσης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων της παραγρ. 13 του άρθρου 33 του v.2238/1994 και επαγγελματικής αμοιβής ελευθέρων επαγγελματιών άρθρου 51 του v.2238/1994

(Αναπροσαρμογή ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος τουριστικών επιχειρήσεων και δημόσιας χρήσης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων της παραγρ. 13 του άρθρου 33 του v.2238/1994 και επαγγελματικής αμοιβής ελευθέρων επαγγελματιών άρθρου 51 του v.2238/1994)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1137833/3097/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 23.10.95Τ.Μ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1310

ΘΕΜΑ : Αναπροσαρμογή ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος τουριστικών επιχειρήσεων και δημόσιας χρήσης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων της παραγρ. 13 του ν.2238/1994 και επαγγελματικής αμοιβής ελευθέρων επαγγελματιών άρθρου 51 του ν.2238/1994.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 13 και 24 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α' - 151).
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994.
3. Το αριθμ. 3089/Ζ-784/13.8.1995 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2297/1995 (ΦΕΚ Α50).
5. Το αριθμ. 2016900/1645/022/14.3.1995 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
6. Την αριθμ. 2003620/255/0022/17.1.1995 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 35Β').
7. Την αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.94 (ΦΕΚ 154Β'), κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
8. Το αριθ. 2072353/8572/0022/10.11.95 έγγραφο του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους.
9. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Α. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


1. Αναπροσαρμόζουμε για τη χρήση 1995, κατά ποσοστό δέκα και οκτώ δέκατα τοις εκατό (10,8%) τα ποσά του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος των περιπτώσεων α', β', γ' και του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης δ' της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, όση είναι η μεταβολή του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους 1994.
Τα μετά την αναπροσαρμογή ποσά ελάχιστου καθαρού εισοδήματος των παραπάνω περιπτώσεων διαμορφώνονται, στρογγυλοποιούμενα, ως εξής:
- της περίπτωσης α' σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000) δραχμές,
- της περίπτωσης β' σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) δραχμές,
- της περίπτωσης γ': για την υποπερίπτωση αα' σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (3.300.000) δραχμές, για την υποπερίπτωση ββ' σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.750.000) δραχμές, για την υποπερίπτωση γγ' σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.650.000) δραχμές, για την υποπερίπτωση δδ' σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες (1.995.000) δραχμές,
- της περίπτωσης δ':


¦ Ωφέλιμο φορτίο ¦ Με οδηγό ¦ Με οδηγό τρίτο ¦
¦ (τόνοι) ¦ τον ιδιοκτήτη ¦ πρόσωπο ¦
+


¦ μέχρι 5 ¦ 2.430.000 ¦ 1.660.000 ¦
¦ πάνω από 5 μέχρι 11 ¦ 3.100.000 ¦ 2.200.000 ¦
¦ πάνω από 11 μέχρι 16,5 ¦ 3.760.000 ¦ 2.660.000 ¦
¦ πάνω από 16,5 ¦ 4.430.000 ¦ 2.880.000 ¦
L2. Τα παραπάνω αναπροσαρμοσμένα ποσά ελάχιστου καθαρού εισοδήματος ισχύουν για
τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1 μέχρι 31.12.1995.

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ


1. Αναπροσαρμόζουμε για τη χρήση 1995, την οριζόμενη στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994 επαγγελματική αμοιβή κατά το διορθωτικό ποσοστό οκτώ δέκατα τοις εκατό (0,8%) και κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για το πρώτο εξάμηνο του έτους 1995 και τρία τοις εκατό (3%) για το δεύτερο εξάμηνο του έτους αυτού.
Τα μετά την αναπροσαρμογή ποσά επαγγελματικής αμοιβής στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη εκατοντάδα χιλιάδες, διαμορφώνονται ως εξής:
- της υποπερίπτωσης αα' σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (2.700.000) δραχμές,
- των υποπεριπτώσεων ββ', γγ', δδ' και εε' σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες χιλιάδες (1.900.000) δραχμές,
- της υποπερίπτωσης στστ', σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (2.700.000) δραχμές.

2. Τα παραπάνω αναπροσαρμοσμένα ποσά της επαγγελματικής αμοιβής ισχύουν για τις δηλώσεις φορολογίας του εισοδήματος της διαχειριστικής περιόδου 1995.

Γ. Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο