Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-11-1995 ]

ΠΟΛ.1304/30.11.1995 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του v.2238/1994 για την είσπραξη επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων γεωργικής παραγωγής

(Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του v.2238/1994 για την είσπραξη επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων γεωργικής παραγωγής)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 30 Νοεμβρίου l995
Αρ. Πρωτ. 1133468/3032/A0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1304

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του v.2238/1994 για την είσπραξη επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων γεωργικής παραγωγής

1133468/3032/Α0012/

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, σχετικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 89 του Ν.2238/1994, επιβάλλονται κυρώσεις σε όσους αποκτούν καθαρό γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα και είναι υπόχρεοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε υποβολή δήλωσης και δεν το δηλώνουν.
Οι διατάξεις αυτές αφορούν τόσο τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όσο και αυτούς που δεν ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με γεωργικές επιχειρήσεις και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

2. Οι πιο πάνω υπόχρεοι που δεν δηλώνουν το εισόδημα από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας, μεταξύ άλλων, δεν δικαιούνται να εισπράξουν επιδοτήσεις ποσού πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές, για τη φυτική παραγωγή και επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) δραχμές για τη ζωϊκή παραγωγή, εάν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κάθε μορφής και ποσού επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις γεωργικής παραγωγής, εάν δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και αποκτούν καθαρό γεωργικό εισόδημα, όπως ορίζεται
ειδικότερα στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 και στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του Ν.2238/1994, αντίστοιχα.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του Ν.2238/1994 όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2325/1995, ορίζεται, υποχρέωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα οι Δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τράπεζες, πιστωτικοί οργανισμοί και συνεταιρισμοί ή ενώσεις συνεταιρισμών που καταβάλουν επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις επί της παραγωγής σε πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ενεργούν παρακράτηση φόρου εισοδήματος αφενός, ποσοστού 0,5% όταν το συνολικό ετήσιο ποσό αυτών είναι από 2.500.000 έως 5.000.000 δραχμές και ποσοστού 1% όταν το συνολικό ετήσιο ποσό αυτών είναι πάνω από 5.000.000 δραχμές, προκειμένου για δικαιούχους που ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με την παραγωγή φυτικών ή ζωϊκών προϊόντων και αφετέρου ποσοστού 10% όταν το συνολικό ετήσιο ποσό αυτών είναι πάνω από 100.000 δραχμές, προκειμένου για δικαιούχους που δεν ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με την παραγωγή φυτικών ή ζωϊκών προϊόντων.
Εξαιρούνται της παραπάνω παρακράτησης (0,5% και 1%) οι επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις που χορηγούνται επί της παραγωγής ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών.

4. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 89 του Ν.2238/1994 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών όπως με αποφάσεις του ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή αυτού του άρθρου.

5. Ενόψει του γεγονότος ότι η σχετική απόφαση δεν έχει ακόμη εκδοθεί και μέχρι την έκδοσή της, σε περίπτωση είσπραξης επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων γεωργικής παραγωγής από πρόσωπα που αποκτούν γεωργικό εισόδημα, σύμφωνα με τα παραπάνω και έχουν υποχρέωση από τις ισχύουσες διατάξεις να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας
εισοδήματος, υποχρεούνται να προσκομίσουν στις Δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τράπεζες, πιστωτικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς ή ενώσεις συνεταιρισμών και γενικά ενώσεις προσώπων που καταβάλουν αυτές τις επιδοτήσεις ή τις αποζημιώσεις, βεβαίωση του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι το εισόδημα από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας έχει δηλωθεί με την οικεία δήλωσή τους φορολογίας εισοδήματος.

6. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος της επιδότησης ή της αποζημίωσης γεωργικής παραγωγής, αποκτά γεωργικό εισόδημα και δεν έχει υποχρέωση από τις ισχύουσες διατάξεις να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να υποβάλλει στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία του δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνει ότι δεν είχε υποχρέωση να υποβάλει δήλωση κατά το προηγούμενο από την είσπραξη οικονομικό έτος. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο στον ίδιο, προκειμένου να το προσκομίσει στις Δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τράπεζες, πιστωτικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς ή ενώσεις συνεταιρισμών και γενικά ενώσεις προσώπων που καταβάλλουν τις επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις επί της γεωργικής παραγωγής.

7. Εξάλλου, τα πιο πάνω πρόσωπα ή οι ενώσεις αυτών υποχρεούνται να αρνηθούν την καταβολή επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής αν δεν προσκομισθεί από το δικαιούχο η πιο πάνω βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση. Η βεβαίωση ή η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, θα μνημονεύεται στην οικεία απόδειξη πληρωμής και θα προσαρτάται σ' αυτή.

8. Τα παραπάνω εφαρμόζονται από την κοινοποίηση της παρούσας, προκειμένου για γεωργικό εισόδημα που αποκτήθηκε από 1.1.1994 και μετά.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο