Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-09-2009 ]

ΠΟΛ.1105/10.8.2009 Διευκρινίσεις για τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.3756/2009 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν.3790/2009

(Διευκρινίσεις για τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.3756/2009 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν.3790/2009)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2009
Αρ. Πρωτ.: 1080853/6791/1017/Α0014

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3647 202-5
FAX : 210 3645 413
Email : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ.1105

ΘΕΜΑ :«Διευκρινίσεις για τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.3756/2009 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν.3790/2009»

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 1043210/720/Α0012/ΠΟΛ.1059/27.4.2009 εγκυκλίου με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α΄/31.03.2009) «Σύστημα 'Αυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται σε θέματα ρυθμίσεων για τα μέλη –κοινωνίες ή μεμονωμένους εκμεταλλευτές λεωφορείων- των πρώην Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων (Σ.ΕΠ.) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143 Α΄/7.8.2009), σας παρέχουμε συνοπτικές οδηγίες με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

Ειδικότερα, με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 3756/2009 ορίζεται ότι:

«Τα μέλη των πρώην Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων (Σ.ΕΠ.) - κοινωνίες ή μεμονωμένοι εκμεταλλευτές λεωφορείων - υποβάλλουν δήλωση διακοπής εργασιών με ημερομηνία διακοπής την 22α Δεκεμβρίου 1993 για τη δραστηριότητα εκμετάλλευσης του λεωφορείου τους. Όσα από τα εν λόγω μέλη δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, μητρώου, περιοδικές και εκκαθαριστικές Φ.Π.Α. κ.λπ.) για την εν λόγω δραστηριότητα, δύνανται να υποβάλουν αυτές χωρίς κυρώσεις μέσα σε προθεσμία πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου. Τυχόν πρόστιμα που έχουν καταβληθεί από τα μέλη των πρώην Σ.ΕΠ. λόγω της υποβολής εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων για την εν λόγω δραστηριότητα δεν επιστρέφονται ούτε διαγράφονται».
Με το άρθρο 11 του ν. 3790/2009 ορίζεται ότι «η προθεσμία των πέντε (5) μηνών που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α΄/31.3.2009) παρατείνεται μέχρι 31.12.2009».

Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών διευκρινίζουμε ότι:

1. Τα μέλη των πρώην Σ.ΕΠ. υποβάλλουν δήλωση διακοπής εργασιών με ημερομηνία διακοπής την 22α Δεκεμβρίου 1993 για τη δραστηριότητα εκμετάλλευσης του λεωφορείου τους.

2. Τα μέλη των πρώην Σ.ΕΠ., τα οποία δεν έχουν υποβάλει περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για φορολογικές ή διαχειριστικές περιόδους μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία διακοπής για την εν λόγω δραστηριότητα, μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές, χωρίς κυρώσεις, μέχρι την 31.12.2009.

3. Περαιτέρω, γίνεται δεκτό, ότι φορολογικές υποχρεώσεις που προέκυψαν από την προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση (άρθρ. 4 ν.2954/2001) και δεν έχει καταβληθεί τυχόν αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας, να εκπληρωθούν με την υποβολή έκτακτης δήλωσης χωρίς κυρώσεις μέσα στην ίδια προθεσμία.

4. Τυχόν πρόστιμα που έχουν καταβληθεί από τα μέλη των πρώην Σ.ΕΠ. λόγω της υποβολής εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων για την εν λόγω δραστηριότητα δεν επιστρέφονται ούτε διαγράφονται.


Ο Υφυπουργός
Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο