Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-08-2009 ]

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 37/2009 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθεμένης αξίας, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις

(Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθεμένης αξίας, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 37/2009 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθεμένης αξίας, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 93,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [1],

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής [2],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν και να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές μέσα στις συντομότερες δυνατόν προθεσμίες. Η προθεσμία ενός μηνός είναι εκείνη που ανταποκρίνεται με τον καταλληλότερο τρόπο στην ανάγκη αυτή, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις λογιστικές και χρηματοοικονομικές περιόδους των επιχειρήσεων και τους στόχους ελάφρυνσης του διοικητικού φόρτου αυτών.

(2) Λαμβανομένων υπόψη των τροποποιήσεων που επήλθαν στο χρονικό διάστημα δήλωσης των ενδοκοινοτικών πράξεων με την οδηγία 2008/117/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις [3], είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι αναφορές στο εν λόγω χρονικό διάστημα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου [4].

(3) Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, η δράση των οποίων εξαρτάται από τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα άλλα κράτη μέλη, και μπορούν, συνεπώς, να επιτευχθούν καλύτερα, λόγω της αναγκαίας συμμετοχής όλων των κρατών μελών, σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(4) Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις που προβλέπονται με τον παρόντα κανονισμό είναι αναγκαίες για να προσαρμοσθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 στα μέτρα που προβλέπονται με την οδηγία 2008/117/ΕΚ, προς τα οποία τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφωθούν με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010, ο παρών κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ίδια ημερομηνία.

(5) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 23, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Οι αξίες που αναφέρονται στο σημείο 2) πρώτο εδάφιο εκφράζονται στο νόμισμα του κράτους μέλους που παρέχει τις πληροφορίες και αφορούν τις περιόδους υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων για κάθε υποκείμενο σε φόρο, οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 263 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.".

2. Στο άρθρο 24, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Οι αξίες που αναφέρονται στο σημείο 2) πρώτο εδάφιο εκφράζονται στο νόμισμα του κράτους μέλους που παρέχει τις πληροφορίες και αφορούν τις περιόδους υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων για κάθε υποκείμενο σε φόρο, οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 263 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.".

3. Στο άρθρο 25, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Εφόσον η αρμόδια αρχή κράτους μέλους υποχρεούται να επιτρέπει την πρόσβαση στις πληροφορίες δυνάμει των άρθρων 23 και 24, το πράττει το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός προθεσμίας ενός μηνός από το τέλος της περιόδου στην οποία αναφέρονται οι πληροφορίες.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, στην περίπτωση που προστίθενται πληροφορίες στη βάση δεδομένων υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στο άρθρο 22, η πρόσβαση στις συμπληρωματικές αυτές πληροφορίες επιτρέπεται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός μηνός μετά την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες.".

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

 

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

R. Bachelot-Narquin

[1] Γνώμη η οποία διατυπώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

[2] Γνώμη η οποία διατυπώθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

[3] Βλέπε σελίδα 7 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

[4] ΕΕ L 264 της 15.10.2003, σ. 1.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο