Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-2009 ]

Οδηγία 2008/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 Για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή

(Για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή)

Κατηγορία: Λοιπά

Οδηγία 2008/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008

για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2 πρώτη και τρίτη φράση, και το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής [1],

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [2],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης [3],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [4], προβλέπει ότι ορισμένα μέτρα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή [5].

(2) Η απόφαση 1999/468/ΕΚ τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, η οποία εισήγαγε την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο για τα μέτρα γενικής εμβέλειας που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων βασικής πράξης που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, μεταξύ άλλων διά καταργήσεως ορισμένων από τα στοιχεία αυτά ή διά συμπληρώσεως της πράξης με νέα μη ουσιώδη στοιχεία.

(3) Σύμφωνα με τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής [6] σχετικά με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, για να μπορεί η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο να εφαρμοσθεί σε ήδη ισχύουσες πράξεις που έχουν εκδοθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, πρέπει οι εν λόγω πράξεις να προσαρμοσθούν σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες.

(4) Ενδείκνυται ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/60/ΕΚ για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και για να διασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας. Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά προορίζονται να διευκρινίσουν τις τεχνικές πτυχές ορισμένων από τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στην οδηγία 2005/60/ΕΚ, να καθορίσουν τεχνικά κριτήρια προκειμένου να εκτιμηθεί εάν η κατάσταση παρουσιάζει χαμηλό ή υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εάν δικαιολογείται η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε πρόσωπα που ασκούν χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες περιστασιακά ή σε πολύ περιορισμένη κλίμακα, και να προσαρμοσθούν τα προβλεπόμενα στην οδηγία αυτή ποσά, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών εξελίξεων και των μεταβολών των διεθνών προτύπων. Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας 2005/60/ΕΚ, μεταξύ άλλων διά συμπληρώσεως με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(5) Η οδηγία 2005/60/ΕΚ προβλέπει χρονικό περιορισμό όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή. Με τη δήλωσή τους σχετικά με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δήλωσαν ότι η απόφαση 2006/512/ΕΚ παρέχει οριζόντια και ικανοποιητική λύση στην επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ελέγχει την εφαρμογή των πράξεων που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας της συναπόφασης και ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή χωρίς χρονικά όρια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δήλωσαν επίσης ότι θα εξασφαλίσουν την όσο το δυνατόν ταχύτερη θέσπιση των προτάσεων που αποσκοπούν στην κατάργηση των διατάξεων των πράξεων οι οποίες προβλέπουν χρονικό όριο στην ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή. Κατόπιν της εισαγωγής της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, θα πρέπει να καταργηθεί η διάταξη που θέτει χρονικό περιορισμό στην οδηγία 2005/60/ΕΚ.

(6) Η Επιτροπή θα πρέπει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να αξιολογεί τη λειτουργία των διατάξεων σχετικά με τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή, έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να προσδιορίζουν εάν η έκταση αυτών των αρμοδιοτήτων και οι διαδικαστικές απαιτήσεις που έχουν επιβληθεί στην Επιτροπή είναι οι ενδεδειγμένες και εξασφαλίζουν τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και τη δημοκρατική υπευθυνότητα.

(7) Η οδηγία 2005/60/ΕΚ θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8) Επειδή οι τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στην οδηγία 2005/60/ΕΚ με την παρούσα οδηγία είναι τεχνικού χαρακτήρα και αφορούν μόνο τη διαδικασία επιτροπής, δεν απαιτείται να μεταφερθούν από τα κράτη μέλη στο εσωτερικό τους δίκαιο. Δεν είναι, επομένως, αναγκαίο να θεσπισθούν διατάξεις προς τούτο,


ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Η οδηγία 2005/60/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 40 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α) οι όροι "σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 41 παράγραφος 2" απαλείφονται·

β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

"Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο και τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 41 παράγραφος 2α.".

2. Το άρθρο 40 παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

α) οι όροι "σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 41 παράγραφος 2" απαλείφονται·

β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

"Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο και τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 41 παράγραφος 2α.".

3. Το άρθρο 41 τροποποιείται ως εξής:

α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

"2α. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής."·

β) οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 και, εφεξής, τουλάχιστον ανά τριετία, η Επιτροπή εξετάζει τις διατάξεις σχετικά με τις εκτελεστικές αρμοδιότητές της και παρουσιάζει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία αυτών των αρμοδιοτήτων. Η έκθεση εξετάζει ιδίως εάν χρειάζεται να προτείνει η Επιτροπή τροποποιήσεις στην παρούσα οδηγία, προκειμένου να εξασφαλισθεί το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή. Το συμπέρασμα ως προς το εάν μια τροποποίηση είναι αναγκαία συνοδεύεται από λεπτομερές σκεπτικό. Εφόσον απαιτείται, η έκθεση συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με την ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή.".

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

 

Στρασβούργο, 11 Μαρτίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. Pöttering

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. Lenarčič


[1] ΕΕ C 161 της 13.7.2007, σ. 45.

[2] ΕΕ C 39 της 23.2.2007, σ. 1.

[3] Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην ΕΕ) και απόφαση του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 2008.

[4] ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 319 της 5.12.2007, σ. 1).

[5] ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

[6] ΕΕ C 255 της 21.10.2006, σ. 1.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο