Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-2009 ]

Οδηγία 2007/75/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2007 Για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες προσωρινές διατάξεις για τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας

(Για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες προσωρινές διατάξεις για τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Οδηγία 2007/75/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2007

για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες προσωρινές διατάξεις για τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 93,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [1],

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας [2], θεσπίζει ορισμένες παρεκκλίσεις στον τομέα των επιβαλλόμενων συντελεστών του ΦΠΑ. Ορισμένες από τις παρεκκλίσεις αυτές λήγουν σε καθορισμένη ημερομηνία, ενώ η ισχύς των άλλων συνεχίζεται έως τη στιγμή της έγκρισης των οριστικών διευθετήσεων.

(2) Οι παρεκκλίσεις όσον αφορά τους συντελεστές του ΦΠΑ που προβλέπει η οδηγία 2006/112/ΕΚ σύμφωνα με την πράξη προσχώρησης του 2003, οι οποίες καθιστούν δυνατή την ομαλή προσαρμογή των οικονομιών ορισμένων νέων κρατών μελών στην εσωτερική αγορά, λήγουν σε καθορισμένη προσεχή ημερομηνία.

(3) Ορισμένα από τα εν λόγω νέα κράτη μέλη εξέφρασαν την επιθυμία να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν τις παρεκκλίσεις για περαιτέρω χρονικό διάστημα.

(4) Δεδομένης της εκκρεμούσης συζητήσεως σχετικά με τη χρήση μειωμένων συντελεστών και λαμβανομένης υπόψη της νομοθετικής πρότασης που πρόκειται να υποβάλει η Επιτροπή, είναι σκόπιμο να παραταθούν ορισμένες παρεκκλίσεις έως το τέλος του 2010, ημερομηνία έως την οποία έχει παραταθεί το πείραμα εφαρμογής μειωμένων συντελεστών για τις υπηρεσίες υψηλής έντασης εργασίας.

(5) Η οδηγία 2006/112/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,


ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Από την 1η Ιανουαρίου 2008, η οδηγία 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 123 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 123

Η Τσεχική Δημοκρατία μπορεί, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, να συνεχίσει να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή τουλάχιστον 5 % στην παροχή εργασίας για την ανέγερση κατοικιών που δεν παρέχονται ως μέρος κοινωνικής πολιτικής, με εξαίρεση τα οικοδομικά υλικά.".

2. Το άρθρο 124 διαγράφεται.

3. Στο άρθρο 125 παράγραφοι 1 και 2, η διατύπωση "έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007" αντικαθίσταται από τη διατύπωση "έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010".

4. Το άρθρο 126 διαγράφεται.

5. Στο άρθρο 127, η διατύπωση " 1η Ιανουαρίου 2010" αντικαθίσταται από τη διατύπωση " 31 Δεκεμβρίου 2010".

6. Το άρθρο 128 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 128

1. Η Πολωνία μπορεί να εφαρμόζει απαλλαγή, με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο, στις παραδόσεις ορισμένων βιβλίων και εξειδικευμένων περιοδικών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

2. Η Πολωνία μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή τουλάχιστον 7 % στην παροχή υπηρεσιών εστίασης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 ή έως την εφαρμογή του οριστικού καθεστώτος του άρθρου 402, εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη.

3. Η Πολωνία μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή τουλάχιστον 3 % στις παραδόσεις τροφίμων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III σημείο 1 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

4. Η Πολωνία μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή τουλάχιστον 7 % στην παροχή υπηρεσιών που δεν προβλέπονται στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής, για την ανέγερση, ανακαίνιση και μετατροπή κατοικιών, με εξαίρεση τα οικοδομικά υλικά, και στην παράδοση, πριν από την πρώτη εγκατάσταση, κτιρίων κατοικιών ή τμημάτων κτιρίων κατοικιών, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α), έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.".

7. Στο άρθρο 129 παράγραφοι 1 και 2, η διατύπωση "έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007" αντικαθίσταται από τη διατύπωση "έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010".

8. Το άρθρο 130 διαγράφεται.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

 

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F. Nunes Correia

[1] Γνώμη της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

[2] ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/138/ΕΚ (ΕΕ L 384 της 29.12.2006, σ. 92).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο