Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-2009 ]

Οδηγία 2006/138/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2006 Για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής του καθεστώτος φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά

(Για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής του καθεστώτος φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Οδηγία 2006/138/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2006

για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής του καθεστώτος φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 93,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το προσωρινό καθεστώς του φόρου προστιθεμένης αξίας της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ [1] που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006 με την οδηγία 2006/58/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/38/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής των ρυθμίσεων ΦΠΑ για τις υπηρεσίες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών καθώς και για ορισμένες ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες [2].

(2) Μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατή η θέσπιση διατάξεων σχετικά με τον τόπο παροχής υπηρεσιών και με μια γενικότερη ηλεκτρονική διαδικασία. Δεδομένου ότι τα πραγματικά και νομικά περιστατικά που δικαιολόγησαν την παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου 2006 δεν έχουν μεταβληθεί και προκειμένου να αποφευχθεί προσωρινό κενό στην εφαρμογή του καθεστώτος φόρου προστιθεμένης αξίας που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες καθώς και σε ορισμένες ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, το καθεστώς αυτό θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2008.

(3) Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, η οποία αναδιατύπωσε την οδηγία 77/388/ΕΟΚ, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4) Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα του ζητήματος και, προκειμένου να αποφευχθεί νομικό κενό, πρέπει απαραιτήτως να χορηγηθεί εξαίρεση από την προθεσμία των έξι εβδομάδων που προβλέπεται στο σημείο Ι(3) του Πρωτοκόλλου σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι προσαρτημένο στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,


ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 56, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχεία ι) και ια) και της παραγράφου 2 εφαρμόζονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008."·

2) στο άρθρο 57 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008."·

3) στο άρθρο 59 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 58 στοιχείο β), στην περίπτωση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών προβλεπομένων στο άρθρο 56 παράγραφος 1 στοιχείο ι) που παρέχονται προς μη υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους σε κράτος μέλος, από υποκείμενο στο φόρο που έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ή τη μόνιμη εγκατάσταση από την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες εκτός Κοινότητας ή, σε περίπτωση έλλειψης τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του εκτός της Κοινότητας."·

4) το άρθρο 357 αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 357

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008.".

Άρθρο 2

Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2007. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

 

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. Korkeaoja


[1] Έκτη οδηγία του Συμβουλίου 77/388/ΕΟΚ της 17ης Μαΐου 1977 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1). Οδηγία που καταργήθηκε με την οδηγία 2006/112/ΕΚ, EE L 347 της 11.12.2006, σ. 1.

[2] ΕΕ L 174 της 28.6.2006, σ. 5.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο