Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-2009 ]

Απόφαση 2006/126/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2006 Σχετικά με την τροποποίηση των αποφάσεων 98/161/ΕΚ, 2004/228/ΕΚ και 2004/295/ΕΚ για την παράταση των μέτρων για την αποτροπή της φοροδιαφυγής όσον αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας που επιβάλλεται στον τομέα των αποβλήτων

(Σχετικά με την τροποποίηση των αποφάσεων 98/161/ΕΚ, 2004/228/ΕΚ και 2004/295/ΕΚ για την παράταση των μέτρων για την αποτροπή της φοροδιαφυγής όσον αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας που επιβάλλεται στον τομέα των αποβλήτων)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2006

σχετικά με την τροποποίηση των αποφάσεων 98/161/ΕΚ, 2004/228/ΕΚ και 2004/295/ΕΚ για την παράταση των μέτρων για την αποτροπή της φοροδιαφυγής όσον αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας που επιβάλλεται στον τομέα των αποβλήτων

(Το κείμενο στην ολλανδική, την ισπανική και την ιταλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2006/126/ΕΚ)


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

την έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση [1], και ιδίως το άρθρο 27,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος να λαμβάνει ειδικά μέτρα, κατά παρέκκλιση από την εν λόγω οδηγία, με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας επιβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ή την αποτροπή ορισμένων τύπων φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής.

(2) Με επιστολή που καταχωρίσθηκε στη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής στις 25 Οκτωβρίου 2005, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών (εφεξής "Κάτω Χώρες") ζήτησε την παράταση της απόφασης 98/161/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, η οποία επιτρέπει στις Κάτω Χώρες να εφαρμόζουν μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 2 και το άρθρο 28α παράγραφος 1 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους φόρους κύκλου εργασιών [2].

(3) Με επιστολή που καταχωρίσθηκε στη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής στις 3 Αυγούστου 2005, το Βασίλειο της Ισπανίας (εφεξής "Ισπανία") ζήτησε την παράταση της απόφασης 2004/228/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2004, η οποία επιτρέπει στην Ισπανία να εφαρμόζει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 21 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους φόρους κύκλου εργασιών [3].

(4) Με επιστολή που καταχωρίσθηκε στη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής στις 26 Σεπτεμβρίου 2005, η Δημοκρατία της Ιταλίας ζήτησε παράταση της απόφασης 2004/295/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, η οποία επιτρέπει στην Ιταλία να εφαρμόζει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 21 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους φόρους κύκλου εργασιών [4].

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, η Επιτροπή ενημέρωσε τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα προαναφερθέντα αιτήματα. Με επιστολές της 27ης Οκτωβρίου 2005, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 και της 25ης Οκτωβρίου 2005, η Επιτροπή γνωστοποίησε στις Κάτω Χώρες, στην Ισπανία και στην Ιταλία ότι είχε στη διάθεσή της όλες τις πληροφορίες που θεωρούσε απαραίτητες για την εξέταση των επιμέρους αιτημάτων τους.

(6) Με την απόφαση 98/161/ΕΚ δόθηκε η δυνατότητα στις Κάτω Χώρες να εφαρμόσουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 1999, ορισμένα μέτρα για την αποτροπή της φοροδιαφυγής στον τομέα της παράδοσης και της ενδοκοινοτικής απόκτησης μεταχειρισμένων υλικών και απορριμμάτων. Η απόφαση 2000/435/ΕΚ του Συμβουλίου [5] παρέτεινε την ημερομηνία λήξης της απόφασης 98/161/ΕΚ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003. Ακολούθησε η απόφαση 2004/514/ΕΚ του Συμβουλίου [6], η οποία παρέτεινε την άδεια που χορηγήθηκε με την απόφαση 98/161/ΕΚ έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος ειδικού καθεστώτος για την εφαρμογή του ΦΠΑ στον τομέα των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων ή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005, εάν η τελευταία αυτή ημερομηνία προηγείται.

(7) Με την απόφαση 2004/228/ΕΚ δόθηκε η δυνατότητα στην Ισπανία να εφαρμόσει μέτρο για την αποτροπή της φοροδιαφυγής όσον αφορά το ΦΠΑ στον τομέα των αποβλήτων. Η εν λόγω απόφαση εκπνέει την ημερομηνία έναρξης ισχύος ειδικού καθεστώτος για την εφαρμογή του ΦΠΑ στον τομέα των ανακυκλώσιμων αποβλήτων ή στις 31 Δεκεμβρίου 2005, εάν η τελευταία αυτή ημερομηνία προηγείται.

(8) Με την απόφαση 2004/295/ΕΚ δόθηκε η δυνατότητα στην Ιταλία να εφαρμόσει μέτρο για την αποτροπή της φοροδιαφυγής όσον αφορά το ΦΠΑ στον τομέα των ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Η εν λόγω απόφαση εκπνέει την ημερομηνία έναρξης ισχύος ειδικού καθεστώτος για την εφαρμογή του ΦΠΑ στον τομέα των ανακυκλώσιμων αποβλήτων ή στις 31 Δεκεμβρίου 2005, εάν η τελευταία αυτή ημερομηνία προηγείται.

(9) Τα μέτρα είναι ανάλογα προς τους επιδιωκόμενους στόχους, εφόσον προορίζονται για εφαρμογή σε ειδικές παραδόσεις οι οποίες ενέχουν σοβαρό κίνδυνο φοροδιαφυγής.

(10) Οι νομικές και πραγματικές συνθήκες, που δικαιολογούσαν την εφαρμογή των εν λόγω ειδικών μέτρων, δεν έχουν αλλάξει και εξακολουθούν να ισχύουν. Ωστόσο, στις 16 Μαρτίου 2005, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά ορισμένα μέτρα που αποσκοπούν στην απλούστευση της διαδικασίας επιβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας και στη συμβολή στην πάταξη των περιπτώσεων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, καθώς και για την κατάργηση ορισμένων αποφάσεων χορήγησης παρεκκλίσεων. Εάν εγκριθεί, η προτεινόμενη οδηγία θα εξουσιοδοτήσει τα κράτη μέλη να ορίζουν τον λήπτη ορισμένων παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών ως υπόχρεο για την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας.

(11) Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να παραταθεί η εφαρμογή των αποφάσεων 98/161/ΕΚ, 2004/228/ΕΚ και 2004/295/ΕΚ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 ή έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος ειδικού καθεστώτος για την εφαρμογή του ΦΠΑ στον τομέα των ανακυκλώσιμων αποβλήτων που τροποποιεί την οδηγία 77/388/ΕΟΚ, ανάλογα με την ημερομηνία που προηγείται.

(12) Η παράταση της παρέκκλισης δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στους ιδίους πόρους της Κοινότητας που προέρχονται από το ΦΠΑ ούτε επηρεάζει το ποσό του ΦΠΑ που οφείλεται στο τελικό στάδιο της κατανάλωσης.

(13) Προκειμένου να διασφαλισθεί η νομική συνέχεια, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοσθεί από την 1η Ιανουαρίου 2006,


ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:


Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 της απόφασης 98/161/ΕΚ, η ημερομηνία " 31 Δεκεμβρίου 2005" αντικαθίσταται από την ημερομηνία " 31 Δεκεμβρίου 2009".


Άρθρο 2

Στο άρθρο 3 της απόφασης 2004/228/ΕΚ, η ημερομηνία " 31 Δεκεμβρίου 2005" αντικαθίσταται από την ημερομηνία " 31 Δεκεμβρίου 2009".


Άρθρο 3

Στο άρθρο 3 της απόφασης 2004/295/ΕΚ, η ημερομηνία " 31 Δεκεμβρίου 2005" αντικαθίσταται από την ημερομηνία " 31 Δεκεμβρίου 2009".


Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2006.


Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπανίας, στην Ιταλική Δημοκρατία και στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.

 

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K.-H. Grasser


[1] ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2005/52/ΕΚ (ΕΕ L 345 της 28.12.2005, σ. 19).

[2] ΕΕ L 53 της 24.2.1998, σ. 19· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2004/514/ΕΚ (ΕΕ L 219 της 19.6.2004, σ. 11).

[3] ΕΕ L 70 της 9.3.2004, σ. 37.

[4] ΕΕ L 97 της 1.4.2004, σ. 63.

[5] ΕΕ L 172 της 12.7.2000, σ. 24.

[6] ΕΕ L 219 της 19.6.2004, σ. 11.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο