Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-2009 ]

Οδηγία 2006/79/ΕΚ του Συμβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2006 Περί των φορολογικών ατελειών των χορηγουμένων κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων υπό μορφή μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα, προελεύσεως τρίτων χωρών

(Περί των φορολογικών ατελειών των χορηγουμένων κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων υπό μορφή μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα, προελεύσεως τρίτων χωρών)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Οδηγία 2006/79/ΕΚ του Συμβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2006

περί των φορολογικών ατελειών των χορηγουμένων κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων υπό μορφή μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα, προελεύσεως τρίτων χωρών

(Κωδικοποιημένη έκδοση)


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 93,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [1],

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής [2],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 78/1035/EOK του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1978, περί των φορολογικών ατελειών των χορηγουμένων κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων υπό μορφή μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρος, προελεύσεως τρίτων χωρών [3], έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί, κατά τρόπο ουσιαστικό [4]. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.

(2) Η εισαγωγή μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα, προελεύσεως τρίτων χωρών, θα πρέπει να απαλλαγεί από τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

(3) Προς το σκοπό αυτόν, για πρακτικούς λόγους, τα όρια εντός των οποίων θα εφαρμοσθεί η ατέλεια αυτή θα πρέπει, κατά το δυνατό, να είναι τα ίδια με εκείνα που προβλέπονται για το κοινοτικό καθεστώς τελωνειακής ατέλειας από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών [5].

(4) Φαίνεται αναγκαίο να προβλεφθούν ιδιαίτερα όρια για ορισμένα προϊόντα, λόγω του υψηλού επιπέδου φορολογίας στην οποία υπόκεινται σήμερα στα κράτη μέλη.

(5) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίξει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος Β,


ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Τα εμπορεύματα υπό μορφή μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα, προελεύσεως τρίτης χώρας, που αποστέλλονται από ιδιώτη με προορισμό άλλον ιδιώτη ευρισκόμενο σε κράτος μέλος, τυγχάνουν, κατά την εισαγωγή, ατελείας των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, νοούνται ως "μικροδέματα μη εμπορικού χαρακτήρα" τα δέματα τα οποία, συγχρόνως:

α) είναι ευκαιριακού χαρακτήρα·

β) περιέχουν, αποκλειστικά, εμπορεύματα προοριζόμενα για προσωπική ή οικογενειακή χρήση των παραληπτών, τα εμπορεύματα δε αυτά δεν δύνανται να υποδηλώνουν, ως εκ της φύσεως ή της ποσότητός τους, εμπορικούς σκοπούς·

γ) αποτελούνται από εμπορεύματα η συνολική αξία των οποίων δεν είναι ανώτερη των 45 ευρώ·

δ) αποστέλλονται από τον αποστολέα στον παραλήπτη χωρίς κανενός είδους πληρωμή.

Άρθρο 2

1. Το άρθρο 1 εφαρμόζεται στα κατωτέρω εμπορεύματα μόνον εντός των ακολούθων ποσοτικών ορίων:

α) προϊόντα καπνού:

i) 50 σιγαρέττα,

ή ii) 25 σιγαρίλλος (πούρα μεγίστου βάρους 3 γραμμαρίων κατά τεμάχιον),

ή iii) 10 πούρα,

ή iv) 50 γραμμάρια καπνού για κάπνισμα·

β) αλκοόλες και αλκοολούχα ποτά:

i) αποσταγμένα ποτά και άλλα οινοπνευματώδη ποτά, που έχουν αλκοολικό τίτλο πάνω από 22 % vol· αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη 80 % vol και περισσότερο: μία φιάλη συνήθους μεγέθους (μέχρι 1 λίτρο),

ή ii) αποσταγμένα ποτά και οινοπνευματώδη ποτά, απεριτίφ με βάση το κρασί ή την αλκοόλη, τάφια, σακέ ή παρόμοια ποτά που έχουν αλκοολικό τίτλο 22 % vol ή λιγότερο· κρασιά αφρώδη, κρασιά-λικέρ (vins de liqueur): μία φιάλη συνήθους μεγέθους (μέχρι 1 λίτρο),

ή iii) οίνοι εν ηρεμία (vins tranquilles): 2 λίτρα·

γ) αρώματα: 50 γραμμάρια,

ή κολώνιες: 0,25 λίτρου ή 8 ουγγιές·

δ) καφές: 500 γραμμάρια,

ή εκχυλίσματα και αποστάγματα καφέ: 200 γραμμάρια·

ε) τέιον: 100 γραμμάρια,

ή εκχυλίσματα και αποστάγματα τεΐου: 40 γραμμάρια.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να μειώνουν την ατέλεια των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων κατανάλωσης των προϊόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή να αποκλείουν τα προϊόντα αυτά από την εν λόγω ατέλεια.

Άρθρο 3

Τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 2, τα οποία περιέχονται σε μικροδέματα μη εμπορικού χαρακτήρα σε ποσότητες που υπερβαίνουν εκείνες που καθορίσθηκαν στο εν λόγω άρθρο, αποκλείονται εξ ολοκλήρου της ατελείας.

Άρθρο 4

1. Η αντίστοιχη αξία του ευρώ σε εθνικό νόμισμα, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, καθορίζεται άπαξ του έτους. Οι εφαρμοστέες ισοτιμίες είναι εκείνες της πρώτης εργάσιμης ημέρας του Οκτωβρίου, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να στρογγυλοποιούν τα ποσά σε εθνικό νόμισμα, τα οποία προκύπτουν από τη μετατροπή του ποσού σε ευρώ που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, εφόσον η στρογγυλοποίηση αυτή δεν υπερβαίνει τα 2 ευρώ.

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν το ποσό της ατέλειας που ισχύει κατά την ετήσια προσαρμογή που προβλέπεται στην παράγραφο 1, αν η μετατροπή του ποσού της ατέλειας που εκφράζεται σε ευρώ, κατέληγε, πριν από τη στρογγυλοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2, σε μεταβολή της ατέλειας που εκφράζεται σε εθνικό νόμισμα μικρότερη του 5 %.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που ρυθμίζεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 6

Η οδηγία 78/1035/EOK καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος Β.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρείται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που αναφέρεται στο παράρτημα II.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

 

Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K. Rajamäki


[1] Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

[2] Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

[3] ΕΕ L 366 της 28.12.1978, σ. 34. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης του 1994.

[4] Βλέπε παράρτημα Ι μέρος Α.

[5] ΕΕ L 105 της 23.4.1983, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης του 2003.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΜΕΡΟΣ Α

Καταργούμενη οδηγία με τις διαδοχικές τροποποιήσεις

Οδηγία 78/1035/ΕΟΚ του Συμβουλίου [1] (ΕΕ L 366 της 28.12.1978, σ. 34) | |

Οδηγία 81/933/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 338 της 25.11.1981, σ. 24) | μόνο το άρθρο 2 |

Οδηγία 85/576/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 372 της 31.12.1985, σ. 30) | |

ΜΕΡΟΣ B

Προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο

(που αναφέρονται στο άρθρο 6)

Οδηγία | Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης |

78/1035/EOK | 1η Ιανουαρίου 1979 |

81/933/EOK | 31η Δεκεμβρίου 1981 |

85/576/EOK | 30ή Ιουνίου 1986 |

[1] Η οδηγία 78/1035/ΕΟΚ έχει επίσης τροποποιηθεί με την πράξη προσχώρησης του 1994.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Σας παραπέμπουμε στο πρωτότυπο κείμενο


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο