Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-2009 ]

Οδηγία 2006/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2006 Για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά τους μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας

(Για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά τους μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Οδηγία 2006/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2006

για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά τους μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 93,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [1],

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής [2],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας θα πρέπει να παρέχεται για τις παραδόσεις θέρμανσης μέσω δικτύου, όπως και για τις παραδόσεις φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, ως προς τις οποίες η δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου συντελεστή προβλέπεται ήδη από την έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση [3].

(2) Για να εκτιμηθούν καλύτερα οι επιπτώσεις των μειωμένων συντελεστών απαιτείται η σύνταξη έκθεσης εκτίμησης από την Επιτροπή σχετικά με τις επιπτώσεις των μειωμένων συντελεστών που εφαρμόζονται σε τοπικά παρεχόμενες υπηρεσίες, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(3) Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 η πειραματική εφαρμογή μειωμένων συντελεστών για τις υπηρεσίες έντασης εργασίας και να προβλεφθεί η δυνατότητα όλων των κρατών μελών να συμμετάσχουν σε αυτήν υπό τους ιδίους όρους.

(4) Καλό είναι επομένως, τα κράτη μέλη που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν, για πρώτη φορά, την ευχέρεια την οποία προβλέπει το άρθρο 28 παράγραφος 6 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ και εκείνα που επιθυμούν να τροποποιήσουν τον κατάλογο των υπηρεσιών για τις οποίες έχουν εφαρμόσει τη διάταξη αυτή στο παρελθόν, να υποβάλουν στην Επιτροπή αίτηση, παρέχοντάς της τα σχετικά λεπτομερή στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση. Η εν λόγω εκ των προτέρων εκτίμηση από την Επιτροπή δεν κρίνεται αναγκαία για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη μέλη είχαν λάβει εξουσιοδότηση στο παρελθόν και είχαν υποβάλει στην Επιτροπή σχετική έκθεση.

(5) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η νομική συνέχεια, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2006.

(6) Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν συνεπάγεται καμία τροποποίηση των νομοθετικών διατάξεων των κρατών μελών,


ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 77/388/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 3 το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"β) Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή στις παροχές φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης μέσω δικτύου, υπό τον όρο ότι δεν δημιουργείται κίνδυνος στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού. Το κράτος μέλος που σκοπεύει να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή το γνωστοποιεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή. Η Επιτροπή αποφαίνεται σχετικά με την ύπαρξη κινδύνου στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού. Αν η Επιτροπή δεν αποφανθεί μέσα σε τρεις μήνες από την παραλαβή της γνωστοποίησης, θεωρείται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού."·

β) στην παράγραφο 4 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

"Η Επιτροπή, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2007 και βάσει έκθεσης ανεξάρτητης ομάδας οικονομικών μελετών, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση εκτίμησης των επιπτώσεων των μειωμένων συντελεστών που εφαρμόζονται σε υπηρεσίες που παρέχονται τοπικά, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών εστίασης, όσον αφορά ιδίως τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.".

2) Στο άρθρο 28, η παράγραφος 6 τροποποιείται ως εξής:

α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, μπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα κράτος μέλος να εφαρμόζει ως την 31η Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο, τους μειωμένους συντελεστές που προβλέπει το άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο α) τρίτο εδάφιο, για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε δύο, το πολύ, από τις κατηγορίες που εμφαίνονται στο παράρτημα Κ. Σε έκτακτες περιπτώσεις, ένα κράτος μέλος είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί να εφαρμόζει τους μειωμένους συντελεστές σε υπηρεσίες που εμπίπτουν σε τρεις από τις προαναφερθείσες κατηγορίες."·

β) το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Κάθε κράτος μέλος που επιθυμεί να εφαρμόσει, για πρώτη φορά μετά την 31η Δεκεμβρίου 2005, μειωμένο συντελεστή σε μία ή περισσότερες υπηρεσίες τις οποίες αναφέρει το πρώτο εδάφιο δυνάμει αυτής της διάταξης, το γνωστοποιεί στην Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου 2006. Πριν από την ίδια αυτήν ημερομηνία, της γνωστοποιεί όλα τα σχετικά λεπτομερή στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση των νέων μέτρων τα οποία επιθυμεί να θεσπίσει, ιδίως δε τα ακόλουθα:

α) το πεδίο εφαρμογής του μέτρου και την ακριβή περιγραφή των σχετικών υπηρεσιών·

β) τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου·

γ) τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει το δημοσιονομικό κόστος του εξεταζόμενου μέτρου.".

Άρθρο 2

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

 

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K.-H. Grasser

[1] ΕΕ C 89 Ε της 14.4.2004, σ. 138.

[2] ΕΕ C 32 της 5.2.2004, σ. 113.

[3] ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2005/92/ΕΚ (ΕΕ L 345 της 28.12.2005, σ. 19).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο