Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-08-2009 ]

Οδηγία 92/101/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1992 Για την τροποποίηση της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ όσον αφορά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της

(Για την τροποποίηση της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ όσον αφορά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Οδηγία 92/101/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ όσον αφορά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 347 της 28/11/1992 σ. 0064 - 0066
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 17 τόμος 1 σ. 0115
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 17 τόμος 1 σ. 0115
 


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 54,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι η οδηγία 77/91/ΕΟΚ (4), προκειμένου να διατηρήσει την ακεραιότητα του εγγραφέντος κεφαλαίου και να εξασφαλίσει ίση μεταχείριση των μετόχων, περιορίζει τη δυνατότητα μιας ανώνυμης εταιρείας να αποκτά δικές της μετοχές,

ότι οι περιορισμοί ως προς την απόκτηση ιδίων μετοχών εφαρμόζονται όχι μόνο στην απόκτηση εκ μέρους της ίδιας της εταιρείας αλλά και στην απόκτηση εκ μέρους προσώπου που ενεργεί ιδίω ονόματι αλλά για λογαριασμό αυτής της εταιρείας,

ότι, προκειμένου μια ανώνυμη εταιρεία να μη μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλη εταιρεία, στην οποία διαθέτει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή στην οποία μπορεί να ασκήσει δεσπόζουσα επιρροή, ώστε να προβεί σε τέτοιες αποκτήσεις χωρίς να τηρεί τους περιορισμούς που προβλέπονται σχετικά, είναι σκόπιμο να επεκταθεί το καθεστώς που ισχύει για την απόκτηση από μια εταιρεία δικών της μετοχών στις σημαντικότερες και συνηθέστερες περιπτώσεις απόκτησης μετοχών από αυτή την άλλη εταιρεία,

ότι το ίδιο καθεστώς πρέπει να καλύψει την ανάληψη μετοχών της ανώνυμης εταιρείας,

ότι, προκειμένου να αποφευχθούν οι καταστρατηγήσεις της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ, πρέπει να καλυφθούν οι εταιρείες στις οποίες εφαρμόζεται η οδηγία 68/151/ΕΟΚ (5), καθώς και οι εταιρείες οι οποίες υπόκεινται στο δίκαιο τρίτης χώρας και έχουν ανάλογη νομική μορφή,

ότι, όταν μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας και της άλλης εταιρείας, όπως αναφέρεται στην τρίτη παράγραφο του αιτιολογικού, υπάρχει έμμεση μόνο σχέση, πρέπει να γίνουν ελαστικότερες οι διατάξεις που εφαρμόζονται όταν η σχέση αυτή είναι άμεση, και να προβλεφθεί η αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου ως στοιχειώδες μέτρο προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας οδηγίας,

ότι, όταν ένα κράτος μέλος προβλέπει σύστημα κυρώσεων ισοδυνάμων προς τις προβλεπόμενες από την οδηγία 77/91/ΕΟΚ, καθώς και την αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου, μπορεί να θεωρηθεί ότι μια τέτοια νομοθεσία ανταποκρίνεται ήδη στους στόχους της παρούσας οδηγίας,

ότι είναι, εξάλλου, δικαιολογημένο να εξαιρεθούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ειδικός χαρακτήρας μιας επαγγελματικής δραστηριότητας αποκλείει τη διακύβευση των στόχων της παρούσας οδηγίας,

ότι πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη περίοδος προσαρμογής για ένα κράτος μέλος, προκειμένου να αποφευχθούν, αφενός, διαταραχές της χρηματοπιστωτικής αγοράς που απορρέουν από τη διάρθρωση της οικονομίας του και, αφετέρου, αιφνίδιες συνέπειες στις ρυθμίσεις που αφορούν τον αυτοέλεγχο,


ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο μετά το άρθρο 24 της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ:

"Άρθρο 24α

1. α) Η ανάληψη, η απόκτηση ή η κατοχή μετοχών της ανώνυμης εταιρείας από άλλη εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ, στην οποία η ανώνυμη εταιρεία διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή στην οποία μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, δεσπόζουσα επιρροή, θεωρείται ότι έγιναν από την ίδια την ανώνυμη εταιρεία.

β) Το στοιχείο α) εφαρμόζεται επίσης όταν η άλλη εταιρεία υπόκειται στο δίκαιο τρίτης χώρας και έχει νομική μορφή ανάλογη με εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ.

2. Εντούτοις, όταν η ανώνυμη εταιρεία διαθέτει έμμεσα την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή μπορεί να ασκήσει έμμεσα δεσπόζουσα επιρροή, τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν την παράγραφο 1, εφόσον προβλέπουν την αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της ανώνυμης εταιρείας τις οποίες διαθέτει η άλλη εταιρεία.

3. Εφόσον δεν έχουν συντονιστεί οι εθνικές διατάξεις σχετικά με το δίκαιο των ομίλων, τα κράτη μέλη μπορούν:

α) να καθορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τεκμαίρεται ότι μια ανώνυμη εταιρεία είναι σε θέση να ασκήσει δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη εταιρεία. Εάν ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί τη δυνατότητα αυτή, η νομοθεσία του πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να καθορίζει ότι υπάρχει η δυνατότητα άσκησης δεσπόζουσας επιρροής, εφόσον μια ανώνυμη εταιρεία:

- έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να ανακαλεί την πλειοψηφία των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας, και συγχρόνως είναι μέτοχος ή εταίρος της άλλης εταιρείας

ή

- είναι μέτοχος ή εταίρος της άλλης εταιρείας και ελέγχει μόνη της την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων της εταιρείας αυτής δυνάμει συμφωνίας που έχει συναφθεί με άλλους μετόχους ή εταίρους της εταιρείας αυτής.

Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να προβλέπουν και άλλες περιπτώσεις πέραν εκείνων που αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση,

β) να καθορίζουν τις περιπτώσεις στις οποίες μια ανώνυμη εταιρεία θεωρείται ότι έχει έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου ή ότι είναι σε θέση να ασκήσει έμμεσα δεσπόζουσα επιρροή,

γ) να διευκρινίζουν τις περιστάσεις στις οποίες θεωρείται ότι μια ανώνυμη εταιρεία έχει δικαιώματα ψήφου.

4. α) Τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν την παράγραφο 1 όταν η ανάληψη, η απόκτηση ή η κατοχή γίνεται για λογαριασμό προσώπου διάφορου του αναλαμβάνοντος, αποκτώντος ή κατέχοντος, και εφόσον το πρόσωπο αυτό δεν είναι ούτε η ανώνυμη εταιρεία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ούτε άλλη εταιρεία στην οποία η ανώνυμη εταιρεία διαθέτει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή στην οποία μπορεί να ασκήσει άμεσα ή έμμεσα δεσπόζουσα επιρροή.

β) Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν την παράγραφο 1 όταν η ανάληψη, απόκτηση ή κατοχή γίνεται από την άλλη εταιρεία ως κατ' επάγγελμα διενεργούσα πράξεις επί τίτλων και υπό την ιδιότητά της αυτή, υπό τον όρο ότι είναι μέλος χρηματιστηρίου αξιών που βρίσκεται ή λειτουργεί σε κράτος μέλος, ή ότι έχει λάβει άδεια λειτουργίας ή υπόκειται στην εποπτεία αρχής κράτους μέλους που είναι αρμόδια για την εποπτεία των κατ' επάγγελμα διενεργούντων πράξεις επί τίτλων, στους οποίους, κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, μπορούν να περιλαμβάνονται και τα πιστωτικά ιδρύματα.

5. Τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν την παράγραφο 1 όταν η κατοχή μετοχών της ανώνυμης εταιρείας από την άλλη εταιρεία είναι αποτέλεσμα απόκτησης η οποία έλαβε χώρα σε χρόνο κατά τον οποίο η σχέση των δύο εταιρειών δεν πληρούσε ακόμα τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1.

Εντούτοις, τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές αυτές αναστέλλονται και οι μετοχές αυτές λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσον πληρούται ο όρος του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο β).

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν το άρθρο 20 παράγραφοι 2 και 3, ούτε το άρθρο 21, σε περίπτωση απόκτησης μετοχών ανώνυμης εταιρείας από την άλλη εταιρεία, εφόσον προσβλέπουν:

α) την αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της ανώνυμης εταιρείας που διαθέτει η άλλη εταιρεία και

β) ότι τα μέλη των οργάνων διοίκησης ή διεύθυνσης της ανώνυμης εταιρείας υποχρεούνται να εξαγοράσουν από την άλλη εταιρεία τις μετοχές που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφοι 2 και 3 και στο άρθρο 21 στην τιμή που τις είχε αποκτήσει αυτή η άλλη εταιρεία- η κύρωση αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση μόνο που τα εν λόγω μέλη αποδείξουν ότι δεν ευθύνονται ουδόλως για την ανάληψη ή την απόκτηση των εν λόγω μετοχών."


Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν το άρθρο 24α της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ στην περίπτωση που οι μετοχές αποκτήθηκαν πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

Εντούτοις, τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές αυτές αναστέλλονται και οι μετοχές αυτές λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να καθοριστεί αν πληρούται ο όρος του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) της εν λόγω οδηγίας.

2. Προκειμένου να αποφευχθούν διαταραχές στη χρηματοπιστωτική αγορά, το Βασίλειο του Βελγίου μπορεί να αναβάλει, έως την 1η Ιανουαρίου 1998, την αναστολή αυτών των δικαιωμάτων ψήφου υπό τον όρο ότι:

- αντιστοιχούν σε μετοχές που αποκτήθηκαν πριν από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας και

- δεν υπερβαίνουν, για το σύνολο των εταιρειών των οποίων η σχέση με την ανώνυμη εταιρεία ανταποκρίνεται στα κριτήρια του άρθρου 24α παράγραφος 1 της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ, το 10 % των δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας.


Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1994, τις νομοθετικές κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ως ημερομηνία ενάρξεως ισχύος των διατάξεων αυτών το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1995.

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

4. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.


Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 1992. Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

N. LAMONT

(1) ΕΕ αριθ. C 8 της 12. 1. 1991, σ. 5, και ΕΕ αριθ. C 317 της 7. 12. 1991, σ. 13.

(2) ΕΕ αριθ. C 240 της 16. 9. 1991, σ. 103 και απόφαση της 28ης Οκτωβρίου 1992 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ αριθ. C 269 της 14. 10. 1991, σ. 21.

(4) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

(5) ΕΕ αριθ. L 65 της 14. 3. 1968, σ. 8.

 

 


 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο