Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-08-2009 ]

Οδηγία 91/673/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 Για την τροποποίηση της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ όσον αφορά την παράταση και την τροποποίηση των παρεκκλίσεων που έχουν χορηγηθεί στη Δανία και στην Ιρλανδία σχετικά με τις ατέλειες ταξιδιωτών

(Για την τροποποίηση της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ όσον αφορά την παράταση και την τροποποίηση των παρεκκλίσεων που έχουν χορηγηθεί στη Δανία και στην Ιρλανδία σχετικά με τις ατέλειες ταξιδιωτών)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Οδηγία 91/673/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ όσον αφορά την παράταση και την τροποποίηση των παρεκκλίσεων που έχουν χορηγηθεί στη Δανία και στην Ιρλανδία σχετικά με τις ατέλειες ταξιδιωτών
 

(91/673/ΕΟΚ)


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 99,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Εκτιμώντας:

ότι το Βασίλειο της Δανίας και η Ιρλανδία απολαύουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 1991, παρεκκλίσεων από την οδηγία 69/169/ΕΟΚ (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/191/ΕΟΚ (4), όσον αφορά την εφαρμογή γενικών επιπέδων ατελειών,

ότι οι παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να εξετασθούν στα πλαίσια του άρθρου 8 Α της συνθήκης το οποίο ορίζει την εσωτερική αγορά ως ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα εντός του οποίου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, και προβλέπει ότι η εσωτερική αγορά πρόκειται να εγκαθιδρυθεί προοδευτικά κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992,

ότι η άμεση παύση των εν λόγω παρεκκλίσεων θα μπορούσε να προξενήσει οικονομικές δυσκολίες για το Βασίλειο της Δανίας και την Ιρλανδία, και ότι πρέπει να παραταθεί η εφαρμογή τους, όσον αφορά δε την Ιρλανδία σε τροποποιημένη μορφή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992,


ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

 

 

Άρθρο 1

Η οδηγία 69/169/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. στο άρθρο 7β παράγραφος 1 στοιχείο β), το ποσό των «95 Ecu» αντικαθίσταται από το ποσό των «150 Ecu».

2. στο άρθρο 7γ, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 1991» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 1992».

3. το άρθρο 7δ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7δ Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφος 1 και εντός του ορίου που καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η Ιρλανδία εξουσιοδοτείται να εφαρμόζει, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992, ποσοτικό όριο 30 λίτρων μπίρας για όλους τους ταξιδιώτες που μεταβαίνουν στην Ιρλανδία.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφος 1, του άρθρου 4 παράγραφος 1 και του άρθρου 7β παράγραφος 1 στοιχείο β), η Ιρλανδία εξουσιοδοτείται να εφαρμόζει, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992, τα ακόλουθα όρια κατά την εισαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων από ταξιδιώτες από την Ιρλανδία, οι οποίοι παρέμειναν για διάστημα μικρότερο του 24ώρου εκτός της Ιρλανδίας:

α) για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Κοινότητα: 175 Ecu η αξία ωστόσο κατά μονάδα δεν μπορεί να είναι ανώτερη από 110 Ecu 

β) για τη μπίρα: 15 λίτρα.»

 

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής εκδίδονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις ουσιώδεις διατάξεις εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

 

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

 

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 1991.

Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος P. DANKERT

(1)Γνώμη που διατυπώθηκε στις 10. Δεκεμβρίου 1991 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)Γνώμη που διατυπώθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1991 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)ΕΕ αριθ. L 133 της 4. 6. 1969, σ. 6.

(4)ΕΕ αριθ. L 94 της 16. 4. 1991. σ. 24.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο