Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-2009 ]

Οδηγία 89/194/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 1989 Για την τροποποίηση της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ όσον αφορά την παρέκκλιση που έχει χορηγηθεί στο Βασίλειο της Δανίας σχετικά με το καθεστώς που διέπει την ατέλεια κατά την εισαγωγή από ταξιδιώτες

(Για την τροποποίηση της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ όσον αφορά την παρέκκλιση που έχει χορηγηθεί στο Βασίλειο της Δανίας σχετικά με το καθεστώς που διέπει την ατέλεια κατά την εισαγωγή από ταξιδιώτες)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Οδηγία 89/194/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 1989 για την τροποποίηση της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ όσον αφορά την παρέκκλιση που έχει χορηγηθεί στο Βασίλειο της Δανίας σχετικά με το καθεστώς που διέπει την ατέλεια κατά την εισαγωγή από ταξιδιώτες
 


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Μαρτίου 1989

(89/194/ΕΟΚ)


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 99,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι έχει χορηγηθεί στο Βασίλειο της Δανίας, έως τις 31 Δεκεμβρίου 1988, παρέκκλιση από την οδηγία 69/169/ΕΟΚ (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 88/664/ΕΟΚ (5), όσον αφορά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων από ταξιδιώτες που κατοικούν στη Δανία και έχουν παραμείνει σε άλλη χώρα λιγότερο από σαράντα οκτώ ώρες· ότι, επιπρόσθετα, το Βασίλειο της Δανίας εφαρμόζει μειωμένο ποσοτικό όριο για τα κοινά κρασιά·

ότι η ίδια οδηγία χορηγεί στο Βασίλειο της Δανίας παρέκκλιση βάσει της οποίας εξαιρούνται από την ατέλεια ταξιδιωτών ύψους 390 Ecu τα εμπορεύματα των οποίων η κατά μονάδα αξία υπερβαίνει τα 310 Ecu·

ότι η εν λόγω παρέκκλιση πρέπει να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια του άρθρου 8 Α της συνθήκης, το οποίο ορίζει την εσωτερική αγορά σαν ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων και προβλέπει ότι αυτή πρέπει να εγκαθιδρυθεί προοδευτικά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992·

ότι η κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας έχει ανακοινώσει ότι θα εργασθεί για την εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης στα πλαίσια της προσέγγισης της έμμεσης φορολογίας στην Κοινότητα ενόψει της εσωτερικής αγοράς· ότι δήλωσε επίσης ότι, υπό το πρίσμα αυτό, θα μειωθούν ή θα καταργηθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης για τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ότι δεν θα μεταβληθούν οι συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης που ισχύουν για τα τσιγάρα, τον καπνό και τα οινοπνευματώδη ποτά· ότι, επιπλέον, τόνισε ότι ορισμένες διοικητικές πρακτικές σχετικά με τον έλεγχο των ταξιδιωτών κατά την είσοδό τους στη Δανία από άλλα κράτη μέλη θα καταργηθούν·

ότι η άμεση κατάργηση μερικών από τις υφιστάμενες παρεκκλίσεις θα μπορούσε να προκαλέσει οικονομικές δυσκολίες στη Δανία και ότι, κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να παραταθεί η εφαρμογή τους, με τροποποιημένη μορφή, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1990,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 7β παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«και, όσον αφορά το Βασίλειο της Δανίας, το ποσό αυτό ανέρχεται σε 340 Ecu, από την 1η Ιανουαρίου 1990.»

Άρθρο 2

Το άρθρο 7γ της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7γ

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1, επιτρέπεται στο Βασίλειο της Δανίας να εφαρμόζει, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1990, τα ακόλουθα ποσοτικά όρια κατά την εισαγωγή των εξής προϊόντων, από ταξιδιώτες που κατοικούν στη Δανία και έχουν παραμείνει σε άλλη χώρα λιγότερο από σαράντα οκτώ ώρες:

1.2 // - Τσιγάρα // 80 // ή // // - καπνός για κάπνισμα τα μόρια του οποίου έχουν μέγιστο πλάτος 1,5 mm (λεπτή κοπή) // 150 g // - αποσταγμένα και οινοπνευματώδη ποτά με αλκοολικό τίτλο ανώτερο των 22 % vol // μηδέν»

Άρθρο 3

Στις 30 Ιουνίου 1990 το αργότερο, η Επιτροπή θα εξετάσει την κατάσταση και θα υποβάλει πρόταση για την παράταση ισχύος της εν λόγω παρέκκλισης, τροποποιημένη κατάλληλα.

Άρθρο 4

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1989.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις διατάξεις που θεσπίζουν για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 1989.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. SOLCHAGA CATALAN

(1) ΕΕ αριθ. C 26 της 1. 2. 1989, σ. 12.

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 1989 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 25 Ιανουαρίου 1989 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4) ΕΕ αριθ. L 133 της 4. 6. 1969, σ. 6.

(5) ΕΕ αριθ. L 382 της 31. 12. 1988, σ. 41.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο