Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-2009 ]

Οδηγία 88/663/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 Για την τροποποίηση της οδηγίας 74/651/ΕΟΚ περί των φορολογικών ατελειών, των χορηγουμένων κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων υπό μορφή μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρος εντός της Κοινότητος

(Για την τροποποίηση της οδηγίας 74/651/ΕΟΚ περί των φορολογικών ατελειών, των χορηγουμένων κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων υπό μορφή μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρος εντός της Κοινότητος)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Οδηγία 88/663/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για τροποποίηση της οδηγίας 74/651/ΕΟΚ περί των φορολογικών ατελειών, των χορηγουμένων κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων υπό μορφή μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρος εντός της Κοινότητος

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 382 της 31/12/1988 σ. 0040 - 0040
 


( 88/663/ΕΟΚ )

 


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

 

Εχοντας υπόψη :

 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 99,

 

την πρόταση της Επιτροπής (1 ),

 

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2 ),

 

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3 ),

 

Εκτιμώντας,

 

ότι το άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 74/651 /ΕΟΚ (4 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 85/349/ΕΟΚ ( 5 ), ορίζει ότι κάθε δύο χρόνια, και για πρώτη φορά στις 31 Οκτωβρίου 1987 το αργότερο, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται στη συνθήκη, αναπροσαρμόζει τα ποσά των ατελειών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ ) και στην παράγραφο 2α του εν λόγω άρθρου, ούτως ώστε η πραγματική αξία τους να παραμείνει αμετάβλητη

 

ότι, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε η Επιτροπή, ο σταθμισμένος μέσος όρος της αύξησης του δείκτη τιμών στα κράτη μέλη είναι 11,3 % για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 1985 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1988

 

ότι θα πρέπει να στρογγυλευτούν οι αριθμοί που προκύπτουν

 

ότι, στην περίπτωση που η αναπροσαρμογή της κοινοτικής ατέλειας οδηγεί σε τροποποίηση της ατέλειας, εκφραζόμενης σε εθνικό νόμισμα, η οποία είναι μικρότερη από 5 %, ή σε μείωση της ατέλειας αυτής, θα πρέπει να παρέχεται στο οικείο κράτος μέλος η δυνατότητα να διατηρεί το ποσό, σε εθνικό νόμισμα, το οποίο ίσχυε πριν από την τροποποίηση αυτή,

 

 

 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

 

 

Άρθρο 1

 

Το άρθρο 1 της οδηγίας 74/651/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής :

 

α ) στην παράγραφο 2 στοιχείο δ ), το ποσό "100 Ecu" αντικαθίσταται από το ποσό "110 Ecu"

 

β ) στην παράγραφο 2α, το ποσό "77 Ecu" αντικαθίσταται από το ποσό "85 Ecu"

 

γ ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :

 

"5 . Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν αμετάβλητο το ισχύον ποσό ατέλειας εφόσον η μετατροπή των ποσών των ατελειών, εκφραζόμενων σε Ecu, θα οδηγούσε σε τροποποίηση της ατέλειας, εκφραζόμενης σε εθνικό νόμισμα, οποία είναι μικρότερη από 5 % ή σε μείωση της ατέλειας αυτής ."

 

 

Άρθρο 2

 

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα μέτρα που είναι αναγκαία για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου 1989 .

 

2 . Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας .

 

 

Άρθρο 3

 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στο κράτη μέλη .

 

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 1988 .

 

Για το Συμβούλιο

 

Η Πρόεδρος

 

Β . ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

 

( 1 ) ΕΕ αριθ . C 5 της 9.^1.^1988, σ . 5 και ΕΕ αριθ . C 272 της 21.^10.^1988, σ . 5 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . C 235 της 12.^9.^1988, σ . 139 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . C 80 της 28.^3.^1988, σ . 13 .

( 4 ) ΕΕ αριθ . L 354 της 30.^12.^1974, σ . 57 .

( 5 ) ΕΕ αριθ . L 183 της 16.^7.^1985, σ . 27ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο