Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-2009 ]

Οδηγία 87/198/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1987 Για την τροποποίηση της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ όσον αφορά την παρέκκλιση που χορηγήθηκε στη Δανία σχετικά με το καθεστώς των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων κατανάλωσης που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας ταξιδιωτών

(Για την τροποποίηση της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ όσον αφορά την παρέκκλιση που χορηγήθηκε στη Δανία σχετικά με το καθεστώς των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων κατανάλωσης που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας ταξιδιωτών)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Οδηγία 87/198/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1987 για την τροποποίηση της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ όσον αφορά την παρέκκλιση που χορηγήθηκε στη Δανία σχετικά με το καθεστώς των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων κατανάλωσης που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας ταξιδιωτών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 078 της 20/03/1987 σ. 0053 - 0053
 

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαρτίου 1987

(87/198/ΕΟΚ)


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 99 και 100,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι έχει χορηγηθεί στο Βασίλειο της Δανίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 1987 παρέκκλιση από την οδηγία 69/169/ΕΟΚ (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 85/348/ΕΟΚ (2), όσον αφορά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων από ταξιδιώτες που έχουν την κατοικία τους στη Δανία, εφόσον έχουν διαμείνει σε άλλη χώρα λιγότερο από 48 ώρες· ότι, επιπρόσθετα, το Βασίλειο της Δανίας εφαρμόζει ελαττωμένο ποσοτικό όριο για ορισμένα προϊόντα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1986·

ότι οποιαδήποτε αλλαγή των διατάξεων θα προκαλούσε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες για τη Δανία· ότι, πρέπει, ως εκ τούτου, να παραταθεί η εφαρμογή τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1988,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 7γ της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7γ

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1, η Δανία εξουσιοδοτείται:

α) να επιβάλλει στους κοινούς οίνους που διακινούνται μεταξύ των κρατών μελών όριο τεσσάρων λίτρων·

β) να επιβάλλει, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1988, τα ακόλουθα ποσοτικά όρια όσον αφορά την ατελή εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται παρακάτω, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα εισάγονται από ταξιδιώτες που κατοικούν στη Δανία μετά από παραμονή σε άλλη χώρα λιγότερο από 48 ώρες:

1.2 // - τσιγάρα // 60 // ή // // - καπνός για κάπνισμα τα μόρια του οποίου έχουν μέγιστο πλάτος 1,5 mm (λεπτή κοπή) // 100 g // - αποσταγμένα ποτά και οινοπνευματώδη ποτά με βαθμό οινοπνεύματος πάνω από 22 % vol // μηδέν.»

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα μέτρα που είναι αναγκαία για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία την 1η Ιανουαρίου 1987.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις διατάξεις που θεσπίζουν για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 1987.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. TINDEMANS

(1) ΕΕ αριθ. L 133 της 4. 6. 1969, σ. 6.

(2) ΕΕ αριθ. L 183 της 16. 7. 1985, σ. 24.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο