Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-2009 ]

Οδηγία 85/576/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 Που τροποποιεί την οδηγία 78/1035/ΕΟΚ περί των φορολογικών ατελειών των χορηγουμένων κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα προέλευσης τρίτων χωρών

(Που τροποποιεί την οδηγία 78/1035/ΕΟΚ περί των φορολογικών ατελειών των χορηγουμένων κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα προέλευσης τρίτων χωρών)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Οδηγία 85/576/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 που τροποποιεί την οδηγία 78/1035/ΕΟΚ περί των φορολογικών ατελειών των χορηγουμένων κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα προέλευσης τρίτων χωρών
 

(85/576/ΕΟΚ)


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 99,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

(1) ΕΕ αριθ. C 167 της 6.7.1985, σ. 5.

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

(2) ΕΕ αριθ. C 345 της 31.12.1985.

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

(3) ΕΕ αριθ. C 303 της 25.11.1985, σ. 5.

Εκτιμώντας:

ότι, λόγω του ότι η φορολογική ατέλεια που προβλέπεται στην οδηγία 78/1035/ΕΟΚ (4), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 81/933/ΕΟΚ (5), για την εισαγωγή εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα προέλευσης τρίτων χωρών, δεν έχει υποστεί καμία τροποποίηση μετά την έκδοση της οδηγίας 81/933/ΕΟΚ, η πραγματική αξία της εν λόγω ατέλειας έχει μειωθεί εξαιτίας της εξέλιξης των τιμών κατανάλωσης· ότι η κατάσταση αυτή πρέπει να διορθωθεί·

(4) ΕΕ αριθ. L 366 της 28.12.1978, σ. 34.

(5) ΕΕ αριθ. L 338 της 25.11.1981, σ. 24.

ότι η τάφια, το σακέ και άλλα παρόμοια ποτά, μπορούν να εξομοιωθούν με τα ποτά που έχουν αλκοολικό τίτλο 22% vol. ή λιγότερο, των οποίων η απαλλασσόμενη ποσότητα είναι τώρα περιορισμένη, και ότι πρέπει, κατά συνέπεια, να συμπληρωθεί ο πίνακας των ποτών για τα οποία ισχύει τέτοιος περιορισμός·

ότι, εφόσον η απαλλασσόμενη ποσότητα αλκοολούχων ποτών είναι περιορισμένη, η ποσότητα καθαρής αλκοόλης είναι κατά μείζονα λόγο, και ότι φαίνεται χρήσιμο να γίνει ρητή σχετική αναφορά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) τρίτη περίπτωση της οδηγίας 78/1035/ΕΟΚ, οι «35 ECU» αντικαθίστανται από «45 ECU».

Άρθρο 2

Στο άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 78/1035/ΕΟΚ, η πρώτη και δεύτερη περίπτωση αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) αλκοόλες και αλκοολούχα ποτά:

- απεσταγμένα ποτά και άλλα οινοπνευματώδη ποτά, που έχουν αλκοολικό τίτλο πάνω από 22% vol.· αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη 80%vol. και περισσότερο: μία φιάλη συνήθους μεγέθους (μέχρι 1 λίτρο), ή

- απεσταγμένα ποτά και οινοπνευματώδη ποτά, απεριτίφ με βάση το κρασί ή την αλκοόλη, τάφια, σακέ ή ομοειδή ποτά που έχουν αλκοολικό τίτλο 22% vol.ή λιγότερο· κρασιά αφρώδη, vins de liqueur· μία φιάλη συνήθους μεγέθους (μέχρι 1 λίτρο)·».

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία από την 1η Ιουλίου 1986.

2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα που λαμβάνουν για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 1985.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. KRIEPSΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο