Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-2009 ]

Οδηγία 83/651/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1983 Για την παράταση της παρέκκλισης που χορηγείται στην Ιρλανδία όσον αφορά τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που εφαρμόζονται κατά τη διεθνή κυκλοφορία των ταξιδιωτών

(Για την παράταση της παρέκκλισης που χορηγείται στην Ιρλανδία όσον αφορά τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που εφαρμόζονται κατά τη διεθνή κυκλοφορία των ταξιδιωτών)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Οδηγία 83/651/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1983 για την παράταση της παρέκκλισης που χορηγείται στην Ιρλανδία όσον αφορά τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που εφαρμόζονται κατά τη διεθνή κυκλοφορία των ταξιδιωτών

 

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 1983


(83/651/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 99 και 100,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι με την οδηγία 78/1032/ΕΟΚ (1) χορηγήθηκε στην Ιρλανδία παρέκκλιση από την οδηγία 69/169/ΕΟΚ (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 82/443/ΕΟΚ (3), όσον αφορά την κατά μονάδα αξία εμπορευμάτων που εισάγονται ατελώς·

ότι η ιρλανδική κυβέρνηση ζήτησε παράταση της εν λόγω παρέκκλισης·

ότι το φορολογικό σύστημα που εφαρμόζεται σήμερα στην Ιρλανδία δεν επιτρέπει ακόμη την πλήρη εφαρμογή της φορολογικής ατέλειας που χορηγείται στους ταξιδιώτες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, λαμβανομένων υπόψη των σοβαρών οικονομικών συνεπειών που θα μπορούσαν να προκύψουν·

ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να επιτραπεί στην Ιρλανδία να συνεχίσει να εφαρμόζει αυτές τις εξαιρετικές διατάξεις για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 78/1032/ΕΟΚ η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«- η Ιρλανδία μπορεί, μέχρι τις 30 Ιουνίου 1984, να αποκλείσει από την ατέλεια εμπορεύματα, των οποίων η κατά μονάδα αξία είναι μεγαλύτερη από 77 ECU».

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη, εκτός από την Ιρλανδία, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να καταστήσουν δυνατή, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ, τη μη φορολογία ή επιστροφή των φόρων των εμπορευμάτων που εισάγονται στην Ιρλανδία τα οποία δεν τυγχάνουν ατέλειας.

Άρθρο 3

Η Ιρλανδία ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τις διατάξεις που θεσπίζει για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1983.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Κ. ΒΑΪΤΣΟΣ

(1) ΕΕ αριθ. L 366 της 12. 12. 1978, σ. 28.

(2) ΕΕ αριθ. L 133 της 4. 6. 1969, σ. 6.

(3) ΕΕ αριθ. L 206 της 14. 7. 1982, σ. 35.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο