Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-2009 ]

Τέταρτη οδηγία 78/1033/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978 Περί τροποποιήσεως της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ «περί εναρμονίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, των σχετικών με τις απαλλαγές από τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους καταναλώσεων που εισπράττονται κατά την εισαγωγή στα πλαίσια της διεθνούς κυκλοφορίας ταξιδιωτών»

(Περί τροποποιήσεως της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ «περί εναρμονίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, των σχετικών με τις απαλλαγές από τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους καταναλώσεων που εισπράττονται κατά την εισαγωγή στα πλαίσια της διεθνούς κυκλοφορίας ταξιδιωτών»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Τέταρτη οδηγία 78/1033/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ «περί εναρμονίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, των σχετικών με τις απαλλαγές από τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους καταναλώσεων που εισπράττονται κατά την εισαγωγή στα πλαίσια της διεθνούς κυκλοφορίας ταξιδιωτών»

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 366 της 28/12/1978 σ. 0031 - 0032
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 9 τόμος 1 σ. 0075
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 09 τόμος 1 σ. 0100
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 9 τόμος 1 σ. 0075
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 09 τόμος 1 σ. 0106
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 09 τόμος 1 σ. 0106
 


 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 99,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Συνελεύσεως(2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 1969 περί εναρμονίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των σχετικών με τις απαλλαγές από τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους καταναλώσεως που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας των ταξιδιωτών(4), όπως ετροποποιήθη τελικά από την οδηγία 78/1032/ΕΟΚ(5), προβλέπει απαλλαγή για τα εμπορεύματα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών που προέρχονται από τρίτες χώρες, εφ' όσον πρόκειται για εισαγωγές μη εμπορικού χαρακτήρος-

ότι η συνολική αξία των εμπορευμάτων, που τυγχάνουν αυτής της ατελείας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λογιστικές μονάδες κατ' άτομο- ότι σύμφωνα με άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ, τα Κράτη μέλη δύνανται να μειώνουν την ατέλεια αυτή μέχρι δέκα λογιστικές μονάδες για τους ταξιδιώτες κάτω των δέκα πέντε ετών-

ότι η εισαγωγή της Ευρωπαϊκής λογιστικής μονάδος στις πράξεις των οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των φορολογικών ατελειών, δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκφρασμένων σε εθνικό νόμισμα ποσών που τυγχάνουν σήμερα της ατελείας-

ότι πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη τα μέτρα που προτείνουν υπέρ των ταξιδιωτών οι ειδικευμένες διεθνείς οργανώσεις, και ιδίως εκείνες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΣΤ της διεθνούς συμβάσεως για την απλούστευση και εναρμόνιση των τελωνειακών καθεστώτων, η οποία συνήφθη με πρωτοβουλία του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας-

ότι ο διπλός αυτός στόχος δύναται να επιτευχθεί με τον καθορισμό του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ, σε σαράντα Ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες και του ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, σε είκοσι Ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες-

ότι πρέπει να ορισθεί ο όρος "προσωπικές αποσκευές",

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

 

Άρθρο 1

Η οδηγία 69/169/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Καθιερώνεται απαλλαγή εκ των φόρων κύκλου εργασιών και εκ των ειδικών φόρων καταναλώσεως που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, για τα εμπορεύματα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών που προέρχονται από τρίτες χώρες, εφ' όσον πρόκειται για εισαγωγές μη εμπορικού χαρακτήρος και συνολική αξία των εμπορευμάτων αυτών δεν υπερβαίνει, τις σαράντα Ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες κατ' άτομο."

β) Στην παράγραφο 2, οι λέξεις "δέκα λογιστικές μονάδες" αντικαθίστανται από τις λέξεις "είκοσι Ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες".

γ) στην παράγραφο 3, οι λέξεις "είκοσι πέντε λογιστικές μονάδες" αντικαθίστανται από τις λέξεις "είκοσι Ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες".

2. Στο άρθρο 3, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

"3. Νοούνται ως προσωπικές αποσκευές, το σύνολο των αποσκευών που ο ταξιδιώτης δύναται να παρουσιάσει στην τελωνειακή υπηρεσία κατά την άφιξη του καθώς και εκείνες τις οποίες παρουσιάζει μεταγενέστερα στην ιδία υπηρεσία, υπό την επιφύλαξη ότι αποδεικνύει ότι είχαν καταγραφεί ως συνοδευόμενες αποσκευές, κατά την αναχώρησή του, από την εταιρία που εξετέλεσε την μεταφορά του.

Δεν αποτελούν προσωπικές αποσκευές τα φορητά δοχεία που περιέχουν καύσιμα. Ωστόσο, για κάθε μεταφορικό μέσο μετά κινητήρος, τυγχάνουν ατελείας τα καύσιμα που περιέχονται σε τέτοια φορητά δοχεία για ποσότητα που δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα, υπό την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων περί κατοχής και μεταφοράς καυσίμων."

 

Άρθρο 2

1. Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1979.

2. Τα Κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις που εκδίδουν για την εφαρμογή της παρούσης οδηγίας. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα Κράτη μέλη.

 

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 19 Δεκεμβρίου 1978.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-D. GENSCHER

 

(1) ΕΕ αριθ. Α 213 της 7. 9. 1978 σ. 9.

(2) ΕΕ αριθ. Α 261 της 6. 11. 1978, σ.46.

(3) Γνώμη δοθείσα την 19η Οκτωβρίου 1978 (μη δημοσιευθείσα ακόμη εις την Επίσημη Εφημερίδα).

(4) ΕΕ αριθ. Ν 366 της 28. 12. 1978, σ. 28.

(5) ΕΕ αριθ. Ν 133 της 4. 6. 1969, σ. 6.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο