Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-2009 ]

Τρίτη οδηγία 78/1032/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978 Περί εναρμονίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν το καθεστώς των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων καταναλώσεως που εφαρμόζονται κατά τη διεθνή κυκλοφορία των ταξιδιωτών

(Περί εναρμονίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν το καθεστώς των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων καταναλώσεως που εφαρμόζονται κατά τη διεθνή κυκλοφορία των ταξιδιωτών)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Τρίτη οδηγία 78/1032/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978 περί εναρμονίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν το καθεστώς των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων καταναλώσεως που εφαρμόζονται κατά τη διεθνή κυκλοφορία των ταξιδιωτών
 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 99,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Συνελεύσεως(2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Εκτιμώντας:

ότι προκειμένου να συνειδητοποιήσει περισσότερο ο πληθυσμός των Κρατών μελών την πραγματικότητα της κοινής αγοράς, πρέπει να συνεχισθεί η δράση που ανελήφθη σχετικά με τις φορολογικές απαλλαγές που παρέχονται στους ιδιώτες κατά τη διεθνή κυκλοφορία-

ότι πρέπει να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των ταξιδιωτών μεταξύ των Κρατών μελών, με αύξηση της απαλλαγής εκ των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων καταναλώσεως, της οποίας το ύψος, όπως ορίσθηκε από την οδηγία 69/169/ΕΟΚ(4) και ετροποποιήθη από την οδηγία 72/230/ΕΟΚ(5), έχει εξ άλλου μειωθεί ως προς την πραγματική του αξία, λόγω της αυξήσεως του κόστους ζωής στο σύνολο της Κοινότητος-

ότι η εισαγωγή της Ευρωπαϊκής λογιστικής μονάδος στις πράξεις των οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των φορολογικών απαλλαγών δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των εκφρασμένων σε εθνικό νόμισμα ποσών που επιτρέπεται σήμερα να τυγχάνουν της απαλλαγής-

ότι πρέπει να εναρμονισθεί το καθεστώς της μη φορολογίας ή επιστροφής φόρων στο στάδιο του λιανικού εμπορίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι περιπτώσεις διπλής φορολογίας οι οποίες προκύπτουν από τις ισχύουσες διατάξεις-

ότι, λόγω της παρούσης οικονομικής καταστάσεως, πρέπει να αναγνωρισθεί προσωρινή παρέκκλιση ως προς την κατά μονάδα αξία των εμπορευμάτων που εισάγονται στο Βασίλειο της Δανίας και την Ιρλανδία, καθώς και ποσοτικός περιορισμός των κοινών οίνων (μη αφρωδών) που εισάγονται στο Βασίλειο της Δανίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΟΔΗΓΙΑ:

 

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Καθιερώνεται απαλλαγή εκ των φόρων κύκλου εργασιών και εκ των ειδικών φόρων καταναλώσεως που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, για τα εμπορεύματα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών που προέρχονται από Κράτη μέλη της Κοινότητος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά πληρούν τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 10 της συνθήκης και απεκτήθησαν υπό τους γενικούς όρους φορολογίας της εσωτερικής αγοράς ενός των Κρατών μελών, ότι πρόκειται για εισαγωγές μη εμπορικού χαρακτήρος και ότι η συνολική αξία των εμπορευμάτων αυτών δεν υπερβαίνει, τις εκατόν ογδόντα Ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες κατ' άτομο."

β) Στην παράγραφο 2, οι λέξεις "τριάντα λογιστικές μονάδες", αντικαθίστανται από τις λέξεις: "πενήτα Ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες".

γ) Στην παράγραφο 3, οι λέξεις "εκατόν είκοσι πέντε λογιστικές μονάδες", αντικαθίστανται από τις λέξεις "εκατόν ογδόντα Ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες".

δ) Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

"4. Όταν το ταξίδι που προβλέπεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται:

- υπό διαμετακόμιση από το έδαφος τρίτης χώρας, της πτήσεως υπεράνω εδάφους χωρίς προσγείωση μη αποτελούσης διαμετακόμιση κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας,

- με αναχώρηση από τμήμα εδάφους ενός άλλου Κράτους μέλους, στο οποίο οι φόροι κύκλου εργασιών ή/και οι ειδικοί φόροι καταναλώσεως δεν επιβάλλονται στα εμπορεύματα τα οποία καταναλίσκονται σ'αυτό,

ο ταξιδιώτης πρέπει να δύναται να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που μεταφέρει στις αποσκευές του απεκτήθησαν υπό τους γενικούς όρους φορολογίας της εσωτερικής αγοράς ενός των Κρατών μελών και ουδεμιάς επιστροφής φόρων κύκλου εργασιών ή/και ειδικών φόρων καταναλώσεως τυγχάνουν, άλλως εφαρμόζεται το άρθρο 1.

5. Σε καμμία περίπτωση το σύνολο της αξίας των εμπορευμάτων που έτυχαν ατελείας, δεν δύναται να υπερβεί το ποσό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 ή 2."

 

Άρθρο 2

Το άρθρο 4 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως:

α) στην παράγραφο 1 περίπτωση β) δεύτερη υποπερίπτωση, στήλη, οι λέξεις "3 λίτρα συνολικώς", αντικαθίστανται από τις λέξεις "4 λίτρα συνολικώς"-

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Οι ταξιδιώτες ηλικίας κάτω των δέκα επτά ετών ουδεμιάς απαλλαγής απολαύουν για τα εμπορεύματα, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιπτώσεις α) και β).

Οι ταξιδιώτες ηλικίας κάτω των δέκα πέντε ετών ουδεμιάς απαλλαγής απολαύουν για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περίπτωση δ)-"

γ) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

"4. Όταν το ταξίδι που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 πραγματοποιείται:

- υπό διαμετακόμιση από το έδαφος τρίτης χώρας, η πτήση υπεράνω εδάφους χωρίς προσγείωση δεν αποτελεί διαμετακόμιση κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας,

- με αναχώρηση από τμήμα εδάφους ενός άλλου Κράτους μέλους, στο οποίο οι φόροι κύκλου εργασιών ή/και οι ειδικοί φόροι καταναλώσεως δεν εφαρμόζονται στα εμπορεύματα τα οποία καταναλίσκονται σ' αυτό,

ο ταξιδιώτης πρέπει να δύναται να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που μεταφέρει στις αποσκευές του, απεκτήθησαν υπό τους γενικούς όρους φορολογίας της εσωτερικής αγοράς ενός των Κρατών μελών και ουδεμιάς επιστροφής φόρου κύκλου εργασιών ή/και ειδικών φόρων καταναλώσεως τυγχάνουν, άλλως εφαρμόζονται οι ποσότητες που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 στήλη I.

5. Σε καμμία περίπτωση το σύνολο των ποσοτήτων των εμπορευμάτων που τυγχάνουν ατελείας δεν δύναται να υπερβεί τις ποσότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στήλη II."

 

Άρθρο 3

Το άρθρο 6 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως:

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Με την επιφύλαξη του καθεστώτος που εφαρμόζεται για τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται στα καταστήματα αφορολογήτων ειδών των αερολιμένων και για τις πωλήσεις εντός των αεροσκαφών, τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, όσον αφορά τις πωλήσεις στο στάδιο του λιανικού εμπορίου, ώστε να επιτρέψουν, στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που προσδιορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, τη φορολογική απαλλαγή ή επιστροφή των φόρων κύκλου εργασιών για τις παραδόσεις εμπορευμάτων που μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών, οι οποίοι εξέρχονται από Κράτος μέλος. Φορολογική απαλλαγή ή επιστροφή δεν δύναται να χορηγηθεί όσον αφορά τους ειδικούς φόρους καταναλώσεως."

β) η παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Τα Κράτη μέλη δύνανται να εξαιρέσουν τους κατοίκους τους από τη φορολογική απαλλαγή ή επιστροφή των φόρων."

 

Άρθρο 4

Το άρθρο 7 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 7

1. Για τους σκοπούς της παρούσης οδηγίας, Ευρωπαϊκή λογιστική μονάδα (ΕΛΜ) είναι η οριζομένη από το δημοσιονομικό κανονισμό της 21ης Δεκεμβρίου 1977 (1).

2. Η αντίστοιχη αξία σε εθνικό νόμισμα της Ευρωπαϊκής λογιστικής μονάδας, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσης οδηγίας, καθορίζεται άπαξ του έτους. Εφαρμοστέες ισοτιμίες είναι εκείνες της πρώτης εργάσιμης ημέρας του Οκτωβρίου, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους.

3. Τα Κράτη μέλη δύνανται να στρογγυλεύουν τα ποσά σε εθνικό νόμισμα, τα οποία προκύπτουν από την μετατροπή σε Ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες των ποσών που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2, εφ'όσον η στρογγύλευση αυτή δεν υπερβαίνει τις 2 Ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες.

4. Τα Κράτη μέλη δύνανται να διατηρήσουν το ποσό των απαλλαγών που ισχύει κατά την ετησία προσαρμογή που προβλέπεται στην παράγραφο 2, αν η μετατροπή των ποσών των απαλλαγών που εκφράζονται σε Ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες κατέληγε, προ της στρογγυλεύσεως που προβλέπεται στην παράγραφο 3, σε μεταβολή της απαλλαγής της εκφρασμένης σε εθνικό νόμισμα μικρότερη του 5 %.

(1) ΕΕ αριθ. Ν 356 της 31. 12. 1977, σ. 1."

 

Άρθρο 5

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ, όπως ετροποποιήθη από το άρθρο 1 περίπτωση α) της παρούσης οδηγίας:

- το βασίλειο της Δανίας δύναται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1981, να αποκλείσει από την ατέλεια εμπορεύματα, των οποίων η κατά μονάδα αξία είναι μεγαλύτερη των 135 Ευρωπαϊκών λογιστικών μονάδων,

- η Ιρλανδία δύναται, μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1983 να αποκλείσει από την ατέλεια εμπορεύματα, των οποίων η κατά μονάδα αξία είναι μεγαλύτερη των 77 Ευρωπαϊκών λογιστικών μονάδων.

2. Κατά την περίοδο εφαρμογής των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, τα άλλα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να καταστήσουν δυνατή σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ, τη μη φορολογία ή επιστροφή των φόρων των εμπορευμάτων που εισάγονται στο βασίλειο της Δανίας και στην Ιρλανδία, τα οποία δεν τυγχάνουν ατελείας στις χώρες αυτές.

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 περίπτωση β) της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ, όπως ετροποποιήθη από το άρθρο 2 περίπτωση α) της παρούσης οδηγίας, το βασίλειο της Δανίας δύναται, μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1983, να διατηρήσει το ποσοτικό όριο των 3 λίτρων όσον αφορά την εισαγωγή των μη κοινών οίνων μη αφρωδών με ατέλεια φόρων κύκλου εργασιών και ειδικών φόρων καταναλώσεως.

 

Άρθρο 6

1. Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα μέτρα που είναι αναγκαία για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1979.

2. Τα Κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις που εκδίδουν για την εφαρμογή της παρούσης οδηγίας. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα Κράτη μέλη.

 

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 19 Δεκεμβρίου 1978.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-D. GENSCHER

 

(1) ΕΕ αριθ. Α 31 της 8. 2. 1977, σ. 5.

(2) ΕΕ αριθ. Α 133 της 6. 6. 1977, σ. 44.

(3) ΕΕ αριθ. Α 114 της 11. 5. 1977, σ. 33.

(4) ΕΕ αριθ. Ν 133 της 4. 6. 1969, σ. 6.

(5) ΕΕ αριθ. Ν 139 της 17. 6. 1972, σ. 28.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο