Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-2009 ]

Οδηγία 77/82/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1977 Περί της παρεκκλίσεως της παρεχομένης στο Βασίλειο της Δανίας, όσον αφορά το καθεστώς των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων καταναλώσεως που εφαρμόζονται κατά τη διεθνή κυκλοφορία ταξιδιωτών

(Περί της παρεκκλίσεως της παρεχομένης στο Βασίλειο της Δανίας, όσον αφορά το καθεστώς των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων καταναλώσεως που εφαρμόζονται κατά τη διεθνή κυκλοφορία ταξιδιωτών)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Οδηγία 77/82/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1977 περί της παρεκκλίσεως της παρεχομένης στο Βασίλειο της Δανίας, όσον αφορά το καθεστώς των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων καταναλώσεως που εφαρμόζονται κατά τη διεθνή κυκλοφορία ταξιδιωτών
 


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 99 και 100,

την πράξη προσχωρήσεως, και ιδίως το άρθρο 133 και το παράρτημα VII μέρος V σημείο 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι το παράρτημα VII μέρος V σημείο 1 της πράξεως προσχωρήσεως παρέχει στη Δανία παρέκκλιση όσον αφορά την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 1969 περί της εναρμονίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αναφέρονται στις απαλλαγές εκ των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων καταναλώσεως που εισπράττονται κατά την εισαγωγή στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας των ταξιδιωτών(1) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 72/230/ΕΟΚ(2)-

ότι με την οδηγία 76/134/ΕΟΚ(3) το Συμβούλιο εχορήγησε παράταση της παρεκκλίσεως αυτής έως την 31η Δεκεμβρίου 1976-

ότι η δανική κυβέρνηση εζήτησε νέα παράταση της παρεκκλίσεως αυτής-

ότι παρίσταται αναγκαία η παράταση της παρεκκλίσεως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

 

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από τις οδηγίες 69/169/ΕΟΚ και 72/230/ΕΟΚ, το Bασίλειο της Δανίας έχει την ευχέρεια να διατηρήσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 1977 το καθεστώς για τις απαλλαγές που εφαρμόζονται στους εν ισχύι ταξιδιώτες στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας όσον αφορά τα απαριθμούμενα προϊόντα στο παράρτημα VII μέρος V σημείο 1 υπό α) της πράξεως προσχωρήσεως.

 

Άρθρο 2

Το Βασίλειο της Δανίας μεριμνά για τη γνωστοποίηση στην Επιτροπή του κειμένου των διατάξεων που υιοθετεί στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης οδηγίας.

 

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στο Βασίλειο της Δανίας.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 18 Ιανουαρίου 1977.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Anthony CROSLAND

 

(1) ΕΕ αριθ. Ν 133 της 4.6.1969, σ. 6.

(2) ΕΕ αρίθ. Ν 139 της 17.6.1972, σ. 28.

(3) ΕΕ άριθ. Ν 21 της 29.1.1976, σ. 9.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο