Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/505/3.4.2009 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στον Πολυµερή Μηχανισµό ∆ιαπραγµάτευσης του «Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε. µε την ονοµασία «Εναλλακτική Αγορά»

(Χορήγηση άδειας λειτουργίας στον Πολυµερή Μηχανισµό ∆ιαπραγµάτευσης του «Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε. µε την ονοµασία «Εναλλακτική Αγορά»)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/505/3.4.2009
τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου 


Θέµα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας στον Πολυµερή Μηχανισµό ∆ιαπραγµάτευσης του «Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε. µε την ονοµασία «Εναλλακτική Αγορά».


ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 71 και το άρθρο 15 και του ν.3606/2007 «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 195/17-8-2007).

2. Την απόφαση 2/477/1.7.2008 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης».

3. Την αίτηση µε αρ. πρωτ. 20006/30.10.2008, η οποία συνοδεύεται και από τα έγγραφα που κατατέθηκαν στις 23.3.2009 µε αρ. πρωτ. 5332 και στις 24.3.2009 µε αρ. πρωτ. 5446, 5448, 5449, 5450, και 5451 του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε. µε την οποία ζητείται άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 15 του ν. 3606/2007 στον Πολυµερή Μηχανισµό ∆ιαπραγµάτευσης µε την επωνυµία «Εναλλακτική Αγορά» που λειτουργεί υπό τη διαχείριση του.

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005).ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Χορηγεί άδεια λειτουργίας στον Πολυµερή Μηχανισµό ∆ιαπραγµάτευσης µε την επωνυµία «Εναλλακτική Αγορά», τον οποίο διαχειρίζεται το Χρηµατιστήριο Αθηνών.
 
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
  
 
3. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 
 
 
4. Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Ο Γραµµατέας
 
Ο Πρόεδρος                        
 
Αλέξιος Α. Πιλάβιος                
            
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος  Χαραλάµπους

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης


Τα µέλη 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο