Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας

(Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
 

Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας.
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Λαµβάνοντας υπόψη:
 
1. Την απόφαση 5/347/12.7.2005 (ΦΕΚ Β/983/13.7.2005) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «∆ιαδικασία και κριτήρια για τον χαρακτηρισµό πρακτικών της αγοράς ως αποδεκτών».

2. Τον Κανονισµό 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επίσηµη εφηµερίδα των ΕΚ l 336/33-23.12.2003).

3. Τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης  µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, όπως αυτή αποφασίστηκε κατά την 490η/31.10.2008 συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα  «(ΦΕΚ Α/98/22.4.2005).
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 


Άρθρο 1
Αποδεκτή πρακτική αγοράς
 
 
1. Η αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας θεωρείται ως αποδεκτή πρακτική αγοράς.
 
2. Η αναλυτική περιγραφή της συγκεκριµένης αποδεκτής πρακτικής αγοράς και οι παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη για τον χαρακτηρισµό της ως αποδεκτής πρακτικής περιγράφονται στο Παράρτηµα της παρούσας.
 
 
Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
 
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β)

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.

4. Το Παράρτηµα της παρούσας απόφασης αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.
 
 Ο Γραµµατέας
  
  
Ο Πρόεδρος 
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος 
  
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος
  
Γιάγκος  Χαραλάµπους

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. ΓαβριηλίδηςΤα Μέλη
 
 
 Παράρτηµα
 
 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣ
 
Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για  µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας.
 
 
Για να εφαρµοσθεί η απαλλαγή του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ σε ένα πρόγραµµα αγοράς ιδίων µετοχών, πρέπει το πρόγραµµα αυτό να αποσκοπεί αποκλειστικά στη µείωση του κεφαλαίου ενός εκδότη (σε αξία ή σε αριθµό µετοχών) ή στην εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από: 

α) τίτλους χρέους µετατρέψιµους σε µετοχικούς τίτλους, ή

β) την άσκηση δικαιωµάτων αγοράς µετοχών εκ µέρους των εργαζοµένων (employee share option programmes) ή από άλλες διαθέσεις µετοχών σε εργαζοµένους του εκδότη ή συνδεδεµένης µε αυτόν εταιρείας.
 
 
Εισηγµένες εταιρείες έχουν επισηµάνει ότι τα προγράµµατα αγοράς ιδίων µετοχών για το σκοπό ανταλλαγής των ίδιων µετοχών µε µετοχές άλλων εταιρειών, στο πλαίσιο στρατηγικών επιλογών τους, µπορεί να εκτίθενται στον κίνδυνο επιβολής  κυρώσεων για κατάχρηση αγοράς δεδοµένου ότι δεν εµπίπτουν στον ορισµό του άρθρου 3  του Κανονισµού  2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επίσηµη εφηµερίδα των ΕΚ l 336/33-23-12-2003) µε αποτέλεσµα να µην εφαρµόζονται οι  εξαιρέσεις του άρθρου 9 του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ Α 112, 2005), το οποίο µετέφερε στο Ελληνικό δίκαιο το άρθρο 8 της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ
 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ότι τα προγράµµατα αγοράς ιδίων µετοχών που έχουν ως σκοπό την ανταλλαγή των ίδιων µετοχών µε µετοχές άλλων εταιρειών, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους, µπορεί να διευκολύνουν τις επιλογές των εισηγµένων εταιρειών (χρησιµοποίηση ίδιων µετοχών ως µέσο πληρωµής). 
 
Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε την απόφαση της 5/347/12.7.2005, η οποία µετέφερε στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2004/72/EC, εξετάζει τη σκοπιµότητα της αναγνώρισης ως αποδεκτής πρακτικής αγοράς, την αγορά ιδίων µετοχών από εκδότη και τη διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας, εφόσον η δραστηριότητα αυτή πληροί ορισµένες προϋποθέσεις, οι οποίες περιορίζουν, τον κίνδυνο οι σχετικές συναλλαγές να συνιστούν κατάχρηση αγοράς. 
 
Επισηµαίνεται ωστόσο, ότι η απόκτηση ίδιων µετοχών στο πλαίσιο της παρούσας πρακτικής πρέπει να αποτελεί περιστασιακή και όχι συνεχή δραστηριότητα από τον εκδότη. 
 
Παρόµοια πρακτική προγράµµατoς αγοράς ιδίων µετοχών για διακράτηση τους µε σκοπό τη µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εισηγµένης εταιρείας έχει ήδη γίνει αποδεκτή στη Γαλλία και βρίσκεται σε στάδιο διαβούλευσης στην Ιταλία. 
 
 
Περιγραφή της Εθνικής Αποδεκτής Πρακτικής Αγοράς
 
Μία εταιρεία (ο εκδότης) της οποίας οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά – µπορεί να αγοράσει και να διακρατήσει τις δικές της µετοχές για µελλοντική χρήση ως µέσω πληρωµής µε σκοπό να αγοράσει µετοχές µίας άλλης εταιρείας. Εάν η διακράτηση αυτών των µετοχών αποδειχθεί µη αναγκαία, ο εκδότης µπορεί να τις χρησιµοποιήσει για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2273/2003 ή να τις πουλήσει. 
 
Όταν αγοράζει τις δικές του µετοχές, υπό την παρούσα αποδεκτή πρακτική αγοράς, ο εκδότης πρέπει να συµµορφώνεται µε τα άρθρα 4, 5 και 6 της του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2273/2003. Οι συναλλαγές που διενεργούνται βάσει αυτής της πρακτικής δεν πρέπει να επιτρέπουν στον εκδότη να διακρατά, οποιαδήποτε στιγµή, περισσότερο από το 10% του µετοχικού κεφαλαίου του. 
 
Απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης προκειµένου ο εκδότης  να χρησιµοποιήσει τις µετοχές για άλλο σκοπό από αυτόν που έχει ήδη δηµοσιεύσει σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στο κοινό χωρίς υπαίτια βραδύτητα. 
 
 
Για ποιους λόγους η πρακτική µπορεί να συνιστά χειραγώγηση
 
Αυτή η πρακτική δεν µπορεί να επωφεληθεί από την εξαίρεση των απαγορεύσεων της Οδηγίας 2003/6/EΚ όπως προβλέπονται στο άρθρο 8 αφού δεν ανταποκρίνεται στους σκοπούς του άρθρου 3 του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2273/2003. 
 
 
Παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη κατά την εξέταση της πρακτικής αγοράς
 
Το άρθρο 2 της Απόφασης 5/347/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε το οποίο ενσωµατώνεται στην ελληνική νοµοθεσία  το άρθρο 2 της Οδηγίας 2004/72/EΚ αναφέρεται σε µη περιοριστικό κατάλογο παραγόντων που λαµβάνονται υπόψη από τις αρµόδιες αρχές όταν αξιολογούν συγκεκριµένες πρακτικές. 
 
• Ο βαθµός διαφάνειας της πρακτικής σε σχέση µε το σύνολο της αγοράς (περ. (α) του άρθρου 2 της Απόφασης 5/347/2005 ή άρθρο 2(1) (α) της Οδηγίας 2004/72/EΚ ).
 
Η διαφάνεια των πρακτικών που εφαρµόζουν οι συµµετέχοντες στην αγορά έχει καθοριστική σηµασία για να προσδιοριστεί εάν µια συγκεκριµένη πρακτική της αγοράς µπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή από τις αρµόδιες αρχές. Όσο λιγότερο διαφανής είναι µια πρακτική τόσο πιθανότερο είναι να µην είναι αποδεκτή. Ωστόσο, ορισµένες πρακτικές σε µη ρυθµιζόµενες αγορές µπορεί, για διαρθρωτικούς λόγους, να είναι λιγότερο διαφανείς από ότι παρόµοιες πρακτικές σε ρυθµιζόµενες αγορές. Οι πρακτικές αυτές όµως δεν πρέπει να θεωρούνται αυτόµατα µη αποδεκτές από τις αρµόδιες αρχές. (Προοίµιο 2 Οδηγίας 2004/72/EΚ)
 

Συµπέρασµα εποπτικής αρχής 
 
Για τη διασφάλιση της διαφάνειας αυτής της πρακτικής, όταν αγοράζονται µετοχές βάσει της παρούσας αποδεκτής πρακτικής αγοράς, ο εκδότης πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις διαφάνειας του άρθρου 4 παρ.4 του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2273/2003. Ο εκδότης πρέπει επίσης να δηµοσιοποιεί τον αριθµό µετοχών που αφορά αυτή η  πρακτική. 
 
 
• Η ανάγκη να διασφαλισθεί η λειτουργία των δυνάµεων της αγοράς και η απρόσκοπτη αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναλύει ιδίως τις επιπτώσεις της σχετικής πρακτικής µε βάση τις κυριότερες παραµέτρους της αγοράς, όπως οι συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά πριν την εφαρµογή της σχετικής πρακτικής, η µέση σταθµισµένη τιµή σε µία µόνο συνεδρίαση ή η καθηµερινή τιµή κλεισίµατος. (περ. (β) του άρθρου 2 της Απόφασης 5/347/2005 ή άρθρο 2(1) (β) της Οδηγίας 2004/72/EΚ ). 
 
Οι πρακτικές της αγοράς που παρεµποδίζουν την αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης, περιορίζοντας τις δυνατότητες αντίδρασης των άλλων συµµετεχόντων στις διενεργούµενες συναλλαγές, µπορούν να προκαλέσουν σηµαντικούς κινδύνους για την ακεραιότητα της αγοράς, και είναι συνεπώς λιγότερο πιθανό να θεωρηθούν αποδεκτές από τις αρµόδιες αρχές.  (Προοίµιο 1 Οδηγίας 2004/72/EΚ).
 
 
Συµπέρασµα εποπτικής αρχής 
 
Οι αγορές που διενεργούνται βάσει αυτής της πρακτικής από τον εκδότη δεν έχουν σκοπό να στρεβλώσουν τις λειτουργίες των δυνάµεων της αγοράς. Γενικότερα, όλες οι συναλλαγές κατά τη διάρκεια του προγράµµατος αγοράς δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε του άρθρο 4 παρ.4 του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2273/2003 και την από 195/22.7.2008 επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί ως εκ τούτου να διενεργήσει οποιαδήποτε έρευνα που θα θεωρηθεί αναγκαία για να επιβεβαιώσει την απουσία χειραγώγησης αγοράς. 
 
 
• Ο βαθµός στον οποίο η πρακτική επηρεάζει τη ρευστότητα και την αποτελεσµατικότητα της αγοράς (περ. (γ) του άρθρου 2 της Απόφασης 5/347/2005 ή άρθρο 2(1) (γ) της Οδηγίας 2004/72/EΚ ) .
 
Οι πρακτικές της αγοράς που αυξάνουν τη ρευστότητα µπορούν πιο εύκολα να θεωρηθούν αποδεκτές από τις πρακτικές που την περιορίζουν. (Προοίµιο 1 Οδηγίας 2004/72/EC).
 
 
 
Συµπέρασµα εποπτικής αρχής 
 
Στις περιπτώσεις αγοράς µετοχών βάσει της παρούσας αποδεκτής πρακτικής αγοράς, ο εκδότης πρέπει να συµµορφώνεται µε τις προϋποθέσεις για τον όγκο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5(2) του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2273/2003. Οι συναλλαγές που διενεργούνται βάσει αυτής της πρακτικής κατ’ επέκταση δεν έχουν σηµαντική επίδραση στην αγορά. 
 
 
• O βαθµός στον οποίο η πρακτική λαµβάνει υπόψη τους µηχανισµούς διαπραγµάτευσης της σχετικής αγοράς και επιτρέπει στους συµµετέχοντες
στην αγορά να αντιδρούν κατάλληλα και έγκαιρα στις νέες συνθήκες στην αγορά που δηµιουργεί η πρακτική αυτή (περ. (δ) του άρθρου 2 της Απόφασης 5/347/2005 ή άρθρο 2(1) (δ) της Οδηγίας 2004/72/EΚ).  
 
Συµπέρασµα εποπτικής αρχής 
 
Οι  αγορές διενεργούνται σε οργανωµένες αγορές και κατ’ επέκταση  πληρούν τους κανόνες διαπραγµάτευσης και λειτουργίας της οργανωµένης αγοράς. 
 
 
• Οι εγγενείς κίνδυνοι της πρακτικής για την ακεραιότητα άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενων αγορών, οργανωµένων ή µη, στις οποίες το σχετικό
χρηµατοπιστωτικό µέσο αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περ. (ε) του άρθρου 2 της Απόφασης 5/347/2005 ή άρθρο 2(1) (ε) της Οδηγίας 2004/72/EΚ) .   
 
Οι συγκεκριµένες πρακτικές που εφαρµόζονται σε δεδοµένη αγορά δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα άλλων άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενων αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε οι αγορές αυτές είναι ρυθµιζόµενες είτε όχι. Συνεπώς, όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος για την ακεραιότητα της αγοράς σε µια συνδεόµενη αγορά εντός της Κοινότητας, τόσο λιγότερο πιθανό είναι οι πρακτικές αυτές να θεωρηθούν αποδεκτές από τις αρµόδιες αρχές. (Προοίµιο 3 Οδηγίας 2004/72/EΚ)
 
Συµπέρασµα εποπτικής αρχής 
 
Όταν αγοράζονται µετοχές βάσει της παρούσας αποδεκτής πρακτικής αγοράς, ο εκδότης πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6 του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2273/2003. Αυτές οι προϋποθέσεις αποσκοπούν στην ασφάλεια όλων των επενδυτών και στην ακεραιότητα της αγοράς. 
 
 
• Το αποτέλεσµα οποιασδήποτε έρευνας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε την πρακτική, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 παρ. 1 της Οδηγίας 2003/6/EK, ιδίως όσον αφορά περιπτώσεις στις οποίες η πρακτική παραβιάζει κανόνες ή διατάξεις  για την αποτροπή της κατάχρησης αγοράς ή κανόνες επαγγελµατικής συµπεριφοράς, στην εξεταζόµενη αγορά ή σε άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενες αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (περ. (στ) του άρθρου 2 της Απόφασης 5/347/2005 ή άρθρο 2(1) (στ) της Οδηγίας 2004/72/EΚ) 
 
 

Συµπέρασµα εποπτικής αρχής 
 
∆εν έχει υπάρξει κάποιο αρνητικό αποτέλεσµα έρευνας που µπορεί να αµφισβητήσει αυτήν την πρακτική.  
 
 
• Τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της σχετικής αγοράς, και ιδίως αν πρόκειται ή όχι για οργανωµένη αγορά, τα είδη των διαπραγµατευόµενων σε αυτήν χρηµατοπιστωτικών µέσων και τα χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων στην αγορά, και ιδίως το βαθµό συµµετοχής των ιδιωτών επενδυτών στη σχετική αγορά (άρθρο 2(1)(ζ)) της Οδηγίας 2004/72/EΚ).
 
 
Συµπέρασµα εποπτικής αρχής 
 
Οι συναλλαγές που διενεργούνται από τον εκδότη πραγµατοποιούνται σε οργανωµένη αγορά. Οι περιορισµοί και οι προϋποθέσεις της πρακτικής αποσκοπούν στην ασφάλεια όλων των επενδυτών και στην ακεραιότητα της σχετικής αγοράς.   
 
 
Βασικές Αρχές της CESR
 
Οι βασικές αρχές που παρατηρούνται από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές για να εξασφαλίσουν ότι οι αποδεκτές πρακτικές αγοράς δεν υπονοµεύουν την ακεραιότητα της αγοράς, ενώ ενθαρρύνουν την καινοτοµία και την συνεχιζόµενη δυναµική ανάπτυξη των χρηµατοπιστωτικών αγορών είναι:
 
• Νέες ή αναδυόµενες αποδεκτές πρακτικές αγοράς δεν θα πρέπει να υποτεθεί ότι είναι µη αποδεκτές από την αρµόδια εποπτική αρχή επειδή απλώς δεν έχουν γίνει προηγούµενα αποδεκτές
 
• Απαιτείται αµεροληψία και  αποτελεσµατικότητα από τους συµµετέχοντες στην αγορά µε σκοπό να µην παρεµποδίζεται η οµαλή δραστηριότητα της αγοράς και η  ακεραιότητά της. 
 
• Οι αρµόδιες εποπτικές αρχές πρέπει να αναλύουν την επίπτωση της σχετικής πρακτικής αγοράς έναντι των βασικών παραµέτρων της αγοράς όπως η µέση σταθµισµένη τιµή µίας µεµονωµένης συνεδρίασης, οι ηµερήσιες τιµές κλεισίµατος και οι συγκεκριµένες συνθήκες της αγοράς, πριν τη διενέργεια της σχετικής πρακτικής αγοράς.   
 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέτασε τη σκοπιµότητα αναγνώρισης της συγκεκριµένης αποδεκτής πρακτικής αγοράς, σύµφωνα µε τα ανωτέρω σηµεία όπως εξειδικεύτηκαν στο κείµενο της CESR/04-505b «Market Abuse Directive – Level 3 First set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive».


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο