Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/495/31.12.2008 Τροποποίηση του Κανονισµού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

(Τροποποίηση του Κανονισµού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/495/31.12.2008
∆ιοικητικού Συµβουλίου


Θέµα: Τροποποίηση του Κανονισµού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων.
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3152/2003 (ΦΕΚ 152 Α΄/19.6.2003) για την «Ίδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.

2. Την απόφαση 4/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β 300/16.6.2004) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Έγκριση του Κανονισµού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων», όπως ισχύει.

3. Το απόσπασµα πρακτικών της 189/15.12.2008 συνεδριάσεως του ∆.Σ. της εταιρίας «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρία Συµµετοχών,  Εκκαθάρισης, ∆ιακανονισµού & Καταχώρησης».

4. Την επιστολή µε αρ. πρωτ. 12997/19.12.2008 (αρ. πρωτ. Ε.Κ. 23039/19.12.2008) της εταιρίας «Ελληνικά Χρηµατιστήρια ΑΕ».

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση  της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

Την έγκριση των τροποποιήσεων του “Κανονισµού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων” όπως αυτές υιοθετήθηκαν κατά την υπ’ αριθµ. 189 συνεδρίαση του ∆.Σ. της εταιρίας «Ελληνικά Χρηµατιστήρια ΑΕ» της 15/12/2008.Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).
 
     


Ο Γραµµατέας 
 
 
  
Ο Πρόεδρος                                                         
 
Αλέξιος Α. Πιλάβιος                     
 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος Χαραλάµπους


Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης


Τα µέλη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο