Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/480/24.7.2008 Τροποποίηση της απόφασης 3/452/1.11.2007 (ΦΕΚ Β/2138/1.11.2007) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Αξιολόγηση µετόχων µε ειδική συµµετοχή»

(Τροποποίηση της απόφασης 3/452/1.11.2007 (ΦΕΚ Β/2138/1.11.2007) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Αξιολόγηση µετόχων µε ειδική συµµετοχή»)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/480/24.7.2008
τoυ Διοικητικού Συµβουλίου
 

Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/452/1.11.2007 (ΦΕΚ Β/2138/1.11.2007) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Αξιολόγηση µετόχων µε ειδική συµµετοχή». 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Λαµβάνοντας υπόψη:

1.Την παράγραφο 7 του άρθρου 16 και την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του ν.3606/2007 «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/195/17.08.2007).

2.Την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του ν. 3283/2004 « Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/210/02.11.2004).

3.Το άρθρο 10 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «Για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου» της 21ης Απριλίου 2004 (L 145/30.4.2004).  

4. Το άρθρο 3 της Οδηγίας 2007/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Σεπτεµβρίου 2007 για τροποποίηση της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των οδηγιών 2002/83/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2005/68/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ σχετικά µε τους διαδικαστικούς κανόνες και τα κριτήρια αξιολόγησης για την  προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης συµµετοχών στο µετοχικό κεφάλαιο οντοτήτων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα (L 247/21.9.2007). 

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.04.2005). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMΟΦΩΝΑ



Άρθρο 1

1.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της απόφασης 3/452/1.11.2007 (ΦΕΚ Β/2138/1.11.2007) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Αξιολόγηση µετόχων µε ειδική συµµετοχή» αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η απόφαση αυτή εφαρµόζεται στις Ανώνυµες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που λειτουργούν σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 3606/2007, στις Ανώνυµες Εταιρίες Επενδυτικής ∆ιαµεσολάβησης, που λειτουργούν σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ν. 3606/2007 και στις Ανώνυµες Εταιρίες ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων που λειτουργούν σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 3283/2004 (από κοινού η : «Εταιρία»).»
 
2.  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 της 3/452/1.11.2007 (ΦΕΚ Β’/2138/1.11.2007) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Αξιολόγηση µετόχων µε ειδική συµµετοχή» αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβεβαιώνει εγγράφως στο πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει ή να αυξήσει ειδική συµµετοχή σε Εταιρία, άµεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δύο εργάσιµων ηµερών από τη λήψη της γνωστοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν. 3606/2007, καθώς και σε περίπτωση µεταγενέστερης παραλαβής των πληροφοριών της παραγράφου 2, ότι παρέλαβε τη γνωστοποίηση του.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διενεργεί την αξιολόγηση εντός εξήντα εργασίµων ηµερών (περίοδος αξιολόγησης), από την ηµεροµηνία της γραπτής επιβεβαίωσης της παραλαβής της γνωστοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί το σύνολο των δικαιολογητικών που απαριθµούνται στο Παράρτηµα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.»
 

3. Τα στοιχεία 1 και 2 του παραρτήµατος της 3/452/1.11.2007 (ΦΕΚ Β’/2138/1.11.2007) απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Αξιολόγηση µετόχων µε ειδική συµµετοχή» αντικαθίστανται ως εξής:
 
« 1. Επιστολή του µετόχου (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) που µεταβιβάζει µετοχές, έτσι ώστε η συµµετοχή του να µειωθεί σε λιγότερο από 10%, 20%, 1/3 ή 50%, στην οποία να αναφέρεται ο αριθµός των µετοχών προς µεταβίβαση, το ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχούν και το πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) το οποίο πρόκειται να τις αναλάβει.
 
2.  Επιστολή του προσώπου (φυσικού ή νοµικού) το οποίο πρόκειται να αναλάβει τις µετοχές, έτσι ώστε η συµµετοχή του να φθάσει ή  να υπερβεί  το 10%, 20%, 1/3 ή 50% (ο αποκτών µέτοχος), στην οποία να αναφέρεται ο αριθµός των µετοχών προς ανάληψη, το ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχούν και το πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) το οποίο πρόκειται να τις µεταβιβάσει.»
 


Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
 
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.

3. Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 




Η Γραµµατέας 
  
  
  
Ο Πρόεδρος     
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος 
  

Ο Α’ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος Χαραλάµπους


Ο Β’ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης



Τα µέλη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο