Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/462/7.2.2008 Οργάνωση δικτύου διάθεσης µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων

(Οργάνωση δικτύου διάθεσης µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/462/7.2.2008
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

 
 
Θέµα: Οργάνωση δικτύου διάθεσης µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων.
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
 
Λαµβάνοντας υπόψη:
 
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου 15   του ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210 A) 
 
2. Το άρθρο 90 του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ A/98/2005), αποφασίζει οµόφωνα:
  
 
 
Άρθρο 1
Υποχρεώσεις ΑΕ∆ΑΚ
 
1. Οι Ανώνυµες Εταιρίες ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (AΕ∆AΚ) µεριµνούν για την οργάνωση του δικτύου διάθεσης µεριδίων των Αµοιβαίων Κεφαλαίων (AΚ) που διαχειρίζονται κατά τρόπο ώστε να προστατεύονται πάντοτε τα συµφέροντα των µεριδιούχων. 
 
2. Οι AΕ∆AΚ συνάπτουν έγγραφες συµβάσεις µε τους κατά την έννοια του άρθρου 15 παρ. 4 του ν. 3283/2004 αντιπροσώπους τους και  διασφαλίζουν ότι οι αντιπρόσωποι και οι διαµεσολαβητές τους έχουν συνάψει αντίστοιχες έγγραφες συµβάσεις µε τους συνεργάτες τους.
 
3. Οι AΕ∆AΚ έχουν πλήρη ευθύνη:

(α) για τον τρόπο προώθησης των µεριδίων των AΚ που διαχειρίζονται, 

(β) για τη σωστή επιλογή των ατόµων µε τα οποία συνεργάζονται,

(γ) για τις πράξεις των αντιπροσώπων τους που αναλαµβάνουν τη διάθεση των µεριδίων των AΚ, µε βάση το άρθρο 15 παρ. 4 του ν. 3283/2004 καθώς και των συνεργατών των αντιπροσώπων τους, και

(δ) για τον έλεγχο της καταλληλότητας και του ήθους των ανωτέρω προσώπων και για την επαρκή κατάρτιση τους µε την παρακολούθηση προγράµµατος εκπαίδευσης την οποία εφοδιάζουν αυτά µε πιστοποιητικό συνεργασίας και εκπαίδευσης που επιδεικνύεται στους υποψήφιους µεριδιούχους.
 
 
Άρθρο 2
Έλεγχος καταλληλότητας
 
1. Οι AΕ∆AΚ ελέγχουν την καταλληλότητα των φυσικών προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων ΑΚ µε βάση κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) πιστοποιητικό ποινικού µητρώου,

(β) πιστοποιητικό µη πτωχεύσεως,

(γ) βιογραφικό σηµείωµα,

(δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών ή γραµµατικών γνώσεων, από τα οποία θα πιστοποιείται κατ' ελάχιστον η αποφοίτηση από ίδρυµα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

(ε) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού εκπαιδευτικού σεµιναρίου, εκτός εάν διαθέτουν  πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 3606/2007.
 
2. Το πρόγραµµα και το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού σεµιναρίου καθορίζεται εντός του µηνός Ιανουαρίου κάθε έτους από την Ένωση Θεσµικών Επενδυτών, εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και γνωστοποιείται στις AΕ∆AΚ. Η παρακολούθηση του σεµιναρίου και το αποτέλεσµα των εξετάσεων που ακολουθούν πιστοποιείται από τις AΕ∆AΚ ή από τον αρµόδιο εκπαιδευτικό οργανισµό ή από το κέντρο επαγγελµατικής κατάρτισης που το οργάνωσε µε αποκλειστική ευθύνη της AΕ∆AΚ.
 
 
Άρθρο 3
Τήρηση αρχείου
 
1. Οι AΕ∆AΚ τηρούν αρχείο των φυσικών προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων των AΚ, στο οποίο καταχωρούνται κατ' ελάχιστον τα στοιχεία και τα έγγραφα της παραγράφου 1 του άρθρου 2. Κατ' εξαίρεση, προκειµένου για το υπαλληλικό προσωπικό των αντιπροσώπων, οι AΕ∆AΚ µπορούν, µε δική τους ευθύνη, να συµφωνούν εγγράφως µε τους αντιπροσώπους ότι το αρχείο των εν λόγω στοιχείων και εγγράφων θα τηρείται από τους αντιπροσώπους.
 
2. Οι AΕ∆AΚ ενηµερώνουν εγγράφως για τη διακοπή συνεργασίας µε οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που διαθέτει µερίδια AΚ, τους µεριδιούχους στους οποίους έχει γίνει διάθεση µεριδίων AΚ από το εν λόγω πρόσωπο. Η παραπάνω ανακοίνωση πραγµατοποιείται εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη διακοπή της σύµβασης. Η ενηµέρωση αυτή µπορεί να παραλείπεται µε ευθύνη της AΕ∆AΚ εφόσον το φυσικό πρόσωπο είναι υπάλληλος της AΕ∆AΚ ή των αντιπροσώπων της.
 
3. Οι ΑΕ∆ΑΚ οργανώνουν ειδικά σεµινάρια ενηµέρωσης των συνεργατών τους ή αντιπροσώπων τους, όποτε το απαιτούν οι περιστάσεις όπως, ενδεικτικά, µετά από έκδοση κανονιστικών και νοµοθετικών διατάξεων, σε περίπτωση πρόσληψη προσωπικού από την ΑΕ∆ΑΚ, ή αλλαγής των διαδικασιών της.
 
 
Άρθρο 4
Παρακολούθηση εντύπων αιτήσεων συµµετοχής
 
1. Οι AΕ∆AΚ διασφαλίζουν ότι, για έντυπα αιτήσεων συµµετοχής σε AΚ που τυχόν έχουν διατεθεί προς υποψήφιους επενδυτές από τις ίδιες ή από οποιοδήποτε τρίτο διαµεσολαβητή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, όπως ενδεικτικά αντιπροσώπους, συνεργάτες και αντιπροσώπων, έχει γίνει η αντίστοιχη καταβολή µετρητών ή τίτλων σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους από τη νοµοθεσία και τους Κανονισµούς των AΚ τρόπους και έχει ολοκληρωθεί η συµµετοχή στο AΚ εντός το πολύ δύο (2) ηµερών από το χρόνο διάθεσης της αίτησης στον υποψήφιο επενδυτή. Σε διαφορετική περίπτωση τα εν λόγω έντυπα αιτήσεων συµµετοχής καθίστανται άκυρα και δεν είναι δυνατή η χρησιµοποίησή τους
 
2. Οι AΕ∆AΚ µεριµνούν ώστε, στις αιτήσεις συµµετοχής να αναγράφεται ευκρινώς ότι απαγορεύεται η καταβολή του αντιτίµου για την απόκτηση µεριδίων του AΚ σε πρόσωπα άλλα από το θεµατοφύλακα ή το πιστωτικό ίδρυµα στο οποίο η ΑΕ∆ΑΚ τηρεί λογαριασµό στο όνοµα του ΑΚ.
 

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
 
1. Η απόφαση αυτή ισχύει τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 
2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
 
3. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
 
 
 

O Γραµµατέας 
  
  
Ο Πρόεδρος 
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος
  
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος  Χαραλάµπους

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

 
Τα µέλη 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο