Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/488/10.10.2008 Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/485/23.9.2008 «Ανοικτές πωλήσεις µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών»

(Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/485/23.9.2008 «Ανοικτές πωλήσεις µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών»)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/488/10.10.2008
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
 

Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/485/23.9.2008 «Ανοικτές πωλήσεις µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών».
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
 
 
Αφού έλαβε υπόψη:
 
1. Την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α΄ 167/1991) 

2. Την εντεινόµενη αναταραχή στις διεθνείς αγορές.

3. Την απόφαση 1/485/23.9.2008 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ανοικτές πωλήσεις µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών» (ΦΕΚ Β’ 2028/2008).

4. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α΄ 137/1993).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π∆ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑΆρθρο 1
 
Μετά το άρθρο 4 της απόφασης 1/485/23.9.2008 προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

«Άρθρο 4α
Απαγόρευση Ανοικτών Πωλήσεων

1. Απαγορεύονται οι ανοικτές πωλήσεις µετοχών που είναι εισηγµένες στην αγορά αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ). 

2. Η απαγόρευση της παραγράφου αυτής δεν καταλαµβάνει τους Ειδικούς ∆ιαπραγµατευτές εφόσον ενεργούν στο πλαίσιο των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 4.».
 

Άρθρο 2
Ισχύς

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη λήψη της και ισχύει έως την 31 Οκτωβρίου 2008. 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισµού.

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).  
 O Γραµµατέας
  

Ο Πρόεδρος 
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος
  
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος  Χαραλάµπους

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης


Τα µέλη 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο