Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/438/1.8.2007 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/392/26.7.2006 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΦΕΚ Β/1195/31.8.2006)

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/392/26.7.2006 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΦΕΚ Β/1195/31.8.2006))

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/438/1.8.2007
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/392/26.7.2006 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΦΕΚ  Β/1195/31.8.2006).
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑIΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις των παραγράφων 2, 5, 11, 12 και 13 του άρθρου 6 του ν.2471/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 44 του ν.3371/2005 (ΦΕΚ Α΄ 178).

2.  Την υπ’ αριθμ. 1/392/26.7.2006 (ΦΕΚ Β/1195/31.8.2006) απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  «Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών».

3. Τη γνώμη του ΧΑ που διατυπώνεται στην 32423/27.7.2007 (αρ. πρωτ. ΕΚ18484/31.7.2007) επιστολή του, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίασή του 10/10.5.2007 (θέμα 2ο). 

4. Τη γνώμη του Διαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου που διατυπώνεται στην από 30.7.2007 (αρ. πρωτ. Ε.Κ. 18485/31.7.2007) επιστολή της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.), ως διαχειρίστριας του Επικουρικού Κεφαλαίου, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίασή της 159/7.5.2007 (θέμα 10ο).

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005).
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση της απόφασης 1/392/26.7.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών» ως εξής :
 

Άρθρο 1
1. Το άρθρο 1 της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 1

Ορισμοί

α) «Αγορά Αξιών» : η οργανωμένη αγορά κινητών αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών

β) «Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)» ο πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης που λειτουργεί υπό τη διαχείριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.3556/2007.

γ) «Μέλη Χρηματιστηρίου», «Μέλη Αγοράς Αξιών» : Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου, συμπεριλαμβανομένων και όσων πραγματοποιούν συναλλαγές στο ΠΜΔ. Για τους σκοπούς της παρούσας, η αναφορά σε «Μέλη Χρηματιστηρίου» ή «Μέλη της Αγοράς Αξιών»  νοείται ότι περιλαμβάνει και τα Μέλη που πραγματοποιούν συναλλαγές στο ΠΜΔ.

δ) «Ημέρα Συνεδρίασης»: Ημέρα κατά την οποία πραγματοποιείται συνεδρίαση στην Αγορά Αξιών ή του ΠΜΔ του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ε) «Περίοδος αναφοράς»: Το χρονικό διάστημα που περιλαμβάνει την Ημέρα Συνεδρίασης και τις τρεις προηγούμενες αυτής ημέρες, κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν επίσης συνεδριάσεις στην Αγορά Αξιών ή του ΠΜΔ του Χ.Α.

στ) «Ημερολογιακό Τρίμηνο»: Οι περίοδοι από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου, από 1η Απριλίου έως 30η Ιουνίου, από 1η Ιουλίου έως 30η Σεπτεμβρίου και από 1η Οκτωβρίου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

ζ) «Ημέρα Υπολογισμού»: Η ημέρα κατά την οποία πραγματοποιείται ο υπολογισμός της διακινδύνευσης που δημιουργείται στο Επικουρικό Κεφάλαιο από τις συναλλαγές που έχει καταρτίσει ένα Μέλος, χωρίς αυτές να έχουν ακόμη διακανονισθεί.

η) «Περίοδος Υπολογισμού»: Οι τρεις Ημέρες Συνεδρίασης που προηγούνται της Ημέρας Υπολογισμού.

θ) «Εκκρεμείς Συναλλαγές»: Οι καταρτισθείσες από Μέλος χρηματιστηριακές συναλλαγές, που δεν έχουν ακόμη εκκαθαρισθεί και διακανονισθεί. Σε κάθε χρονική στιγμή ως Εκκρεμείς Συναλλαγές νοούνται οι συναλλαγές που έχει καταρτίσει το Μέλος τις τρεις προηγούμενες εργάσιμες ημέρες (Τ-3, Τ-2, Τ-1) που δεν έχουν ακόμη εκκαθαρισθεί και διακανονισθεί, τυχόν εκκρεμότητες από συναλλαγές προηγούμενων των ως άνω ημερών συναλλαγών καθώς και από καταρτισθείσες συναλλαγές της ίδιας μέρας (Τ).»
 

Άρθρο 2

Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Το ύψος της μερίδας στο Επικουρικό Κεφάλαιο των νέων Μελών ορίζεται σε 50.000 ευρώ για περίοδο 24 μηνών από την έναρξη συμμετοχής των νέων μελών στις συνεδριάσεις της Αγοράς Αξιών ή του ΠΜΔ του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μέχρι τον αμέσως επόμενο υπολογισμό του ελάχιστου ύψους του Επικουρικού Κεφαλαίου μετά την πάροδο των 24 μηνών.»
 

Άρθρο 3

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 11
Μη εμπρόθεσμη καταβολή εισφορών στο Επικουρικό Κεφάλαιο
Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών δεν μετέχουν στις συνεδριάσεις της Αγοράς Αξιών και του ΠΜΔ αν δεν έχουν εκπληρώσει εμπροθέσμως και προσηκόντως τις υποχρεώσεις τους προς το Επικουρικό Κεφάλαιο.»
 
 

Άρθρο 4

Η περίπτωση 1 (α) του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής :

«(α) το ύψος των εκκρεμών συναλλαγών που έχει καταρτίσει Μέλος στην Αγορά Αξιών και στον ΠΜΔ του Χρηματιστηρίου Αθηνών.»
 

Άρθρο 5

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής :

«2. Ο Κίνδυνος Τριημέρου της Ημέρας Υπολογισμού (Τα) για κάθε Ημέρα Συνεδρίασης στην Αγορά Αξιών ή του ΠΜΔ του Χ.Α. υπολογίζεται σύμφωνα με τις συναλλαγές κάθε μιας από τις τρεις προηγούμενες Ημέρες Συνεδρίασης του Χ.Α.
 
 
Άρθρο 6

Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το ποσοστό Γενικού Κινδύνου (ΓΚ) ορίζεται σε 15% για τις μετοχές, σε 7,5% για τα ομόλογα και σε 15% για τα μερίδια διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ΔΑΚ)»
 

Άρθρο 7

Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 αναριθμείται σε 5 και προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

«Το ποσοστό Ειδικού Κινδύνου για τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ) ορίζεται στο 10%. Για τα ΔΑΚ υπό αναστολή, το ποσοστό Ειδικού Κινδύνου ορίζεται στο 100%, εκτός της περίπτωσης i) προσωρινής αναστολής λόγω διενέργειας εταιρικών πράξεων και ii) αναστολής λόγω μη έγκαιρης, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις αποστολής ενημέρωσης από την Εταιρία Διαχείρισης των ΔΑΚ στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το ποσοστό Ειδικού Κινδύνου στην ως άνω περίπτωση (ii) ανέρχεται στο 100% εφόσον η αναστολή διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο εργάσιμων ημερών.»
 

Άρθρο 8

Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής :

«Κατά την Ημέρα Υπολογισμού υπολογίζεται ο κίνδυνος από τη συμμετοχή του Μέλους την ημέρα αυτή στη συνεδρίαση της Αγοράς Αξιών και του ΠΜΔ του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κίνδυνος Ημέρας Υπολογισμού – Κτ).»
 

Άρθρο 9

Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής :

«Το Όριο των συναλλαγών κάθε Μέλους εξαρτάται από την Εγγυοδοσία που παρέχεται από αυτό για την καλή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως προς την εκκαθάριση των συναλλαγών που εκκαθαρίζει στην Αγορά Αξιών και στον ΠΜΔ του Χρηματιστηρίου Αθηνών.»
 
 
 
Άρθρο 10

Το άρθρο 23 αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 23

Διαθέσιμη Εγγυοδοσία Μέλους
Για τον υπολογισμό της Διαθέσιμης Εγγυοδοσίας του Μέλους αφαιρείται πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Αγοράς Αξιών ή του ΠΜΔ και πριν εισαχθούν από το Μέλος εντολές προς κατάρτιση συναλλαγών στο ΟΑΣΗΣ από το Σύνολο της Εγγυοδοσίας του Μέλους η Δεσμευθείσα Εγγυοδοσία για τον Κίνδυνο Τριημέρου.»
 

Άρθρο 11

Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Αγοράς Αξιών ή του ΠΜΔ και πριν εισαχθούν από το Μέλος εντολές προς κατάρτιση συναλλαγών στο ΟΑΣΗΣ υπολογίζεται το όριο εισαγωγής εντολών Μέλους ως το Πηλίκο της Διαθέσιμης Εγγυοδοσίας Μέλους με τον Συντελεστή Ατομικής Κάλυψης και καταχωρείται στο Σύστημα Συναλλαγών ΟΑΣΗΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών»
 

Άρθρο 12

Το άρθρο 25 αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 25
Τρόπος υπολογισμού
Από τους υπολογισμούς της απόφασης αυτής εξαιρούνται οι προσυμφωνημένες συναλλαγές, οι οποίες εκκαθαρίζονται διμερώς και δεν θέτουν σε κίνδυνο το σύστημα εκκαθάρισης συναλλαγών.»
 

Άρθρο 13

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 



Ο Γραμματέας
  
  
Ο Πρόεδρος
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος 
  
 
Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης




Τα Μέλη 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο