Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-08-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/438/1.8.2007 Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου

(Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/438/1.8.2007
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου
 
 
Θέμα: Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου.
 
 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 15 παρ. 1 του ν.3283/2004 (ΦΕΚ Α΄ 210/2006) «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
 
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία εισφοράς κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά για την καταβολή της αξίας και την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3283/2004.
 
 
Άρθρο 2
Kαταβολή της αξίας μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες
 
Η ΑΕΔΑΚ μπορεί να αποδέχεται ως αντάλλαγμα για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων κινητές αξίες οι οποίες είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεως.
 
 
Άρθρο 3
Διαδικασία καταβολής 
 
Για την καταβολή της αξίας μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες, οι δικαιούχοι των κινητών αξιών που εισφέρονται ως αντάλλαγμα υποβάλλουν στην Α.Ε.Δ.Α.Κ. :

(α) γραπτή αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3283/2004, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και δήλωση ότι επιθυμούν να μεταβιβάσουν τις κινητές αξίες για την απόκτηση μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου και
 
(β) βεβαίωση δέσμευσης των κινητών αξιών λόγω δήλωσης πρόθεσης μεταβίβασης αξιών. 
 
 
Άρθρο 4
Ημέρα υπολογισμού
 
1. Η αξία των εισφερόμενων κινητών αξιών υπολογίζεται με βάση την τιμή κλεισίματος της ημέρας κατά την οποία οι κινητές αξίες πιστώνονται στη Μερίδα του αμοιβαίου κεφαλαίου.
 
2.  Για τον υπολογισμό της τιμής διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του ν. 3283/2004, ως ημερομηνία καταβολής στο θεματοφύλακα θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία οι κινητές αξίες πιστώνονται στη Μερίδα του αμοιβαίου κεφαλαίου.  
 
 
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
 
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις τις παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).
 
 

Ο Γραμματέας
  
  
Ο Πρόεδρος 
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος 
  
 
Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης


Τα μέλη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο