Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-08-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/443/6.9.2007 Έγκριση λειτουργίας Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης του "Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε."

(Έγκριση λειτουργίας Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης του "Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.")

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ  4/443/6.9.2007
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου 

Θέμα: Έγκριση λειτουργίας Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης του "Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε."

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 91/30-4-2007). 

2. Την αίτηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. για την έγκριση λειτουργίας Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης με Αρ. Πρωτ. 16386/6.7.2007, η οποία συνοδεύεται και από τα έγγραφα που κατατέθηκαν στις 6.9.2007 με Αρ. Πρωτ. Χ.Α. 20730, και τα αποσπάσματα πρακτικών των συνεδριάσεων 4/15.2.2007 και 14/28.6.2007 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

3. Την από 6.9.2007 εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών, Πιστοποίησης & Μηχανοργάνωσης. 

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005).
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
Εγκρίνει τη λειτουργία Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης υπό τη διαχείριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 
 
 
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).
 
 
 
Ο Γραμματέας 
  
  
Ο Πρόεδρος 
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος   
 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος Χαραλάμπους

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος 

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης 


Τα Μέλη 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο