Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-08-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 18/427/9.5.2007 Τροποποίηση του Κανονισµού Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

(Τροποποίηση του Κανονισµού Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε.)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ  18/427/9.5.2007
τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
Θέµα:Τροποποίηση του Κανονισµού Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε.
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
 
1.Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3152/2003 (ΦΕΚ Α/152/19.6.2003) για την «Ίδρυση και εποπτεία χρηµατιστηρίων και οργανωµένων αγορών, νέες αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν. 

2.Το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 9/26.4.2007 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε. 

3.Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση  της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

4.Την απόφαση 36730/Β.903/15.9.2006 του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ Β΄/1492/10.10.2006) «∆ιαµόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

5. Την από 9.5.2007 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Μελετών, Πιστοποίησης & Μηχανοργάνωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε. όπως αυτές υιοθετήθηκαν κατά την 9η συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χ.Α. στις 26.4.2007.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Ιουνίου 2007.

3. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 

4. Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
Ο Γραµµατέας 
 
 
 
Ο Πρόεδρος   
 
Αλέξιος Α. Πιλάβιος   
 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος Χαραλάµπους


Ο Β΄ Αντιπρόεδρος 

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης Τα Μέλη 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο