Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-08-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/418/7.3.2007 Αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.3283/2004 για τα αµοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηµατιστηριακού δείκτη FTSE-ASE 20

(Αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.3283/2004 για τα αµοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηµατιστηριακού δείκτη FTSE-ASE 20)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/418/7.3.2007
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

 
 
Θέµα : Αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.3283/2004 για τα αµοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηµατιστηριακού δείκτη FTSE-ASE 20.
 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
 
Αφού έλαβε υπόψη :
 
1. Τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 24 του ν. 3283/2004 «Ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/210/2.11.2004).
 
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’/98/22.4.2005).
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 
Άρθρο 1
 
1. Αµοιβαία κεφάλαια τα οποία αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηµατιστηριακού δείκτη FTSE-ASE 20 επιτρέπεται να τοποθετούν το καθαρό ενεργητικό τους σε µετοχές της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» σε ποσοστό ανάλογο µε τη βαρύτητα της εν λόγω µετοχής στον ανωτέρω χρηµατιστηριακό δείκτη µέχρι ποσοστού 35%.
 
 
Άρθρο 2
 
1. Το ποσοστό επένδυσης επί του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου σε µετοχές της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» πρέπει να είναι ανάλογο της βαρύτητας της εν λόγω µετοχής στη σύνθεση του χρηµατιστηριακού δείκτη FTSE-ASE 20 σε ηµερήσια βάση.
 

2. Η ανώνυµη εταιρεία διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων περιλαµβάνει στο πλήρες ενηµερωτικό δελτίο του αµοιβαίου κεφαλαίου που αναπαράγει τη σύνθεση του χρηµατιστηριακού δείκτη FTSE-ASE 20, στο απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίοτου, καθώς και στην ετήσια και εξαµηνιαία έκθεσή του ειδική αναφορά σχετικά µε την αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3283/2004 από τοποθέτηση του καθαρού ενεργητικού του σε µετοχές της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.».
 
 
Άρθρο 3
 
1. Oι διατάξεις της παρούσας Απόφασης ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 
2. Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 

3. Η παρούσα Απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’).
 
 
 
 

Ο Γραµµατέας
 
 
 
Ο Πρόεδρος   
 
Αλέξιος Α. Πιλάβιος        
 
 
Ο Α’ Αντιπρόεδρος
 
Γιάγκος Χαραλάµπους


Ο Β’ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης


Τα Μέλη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο