Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/417/2.3.2007 Ύψος Συνεγγυητικού Κεφαλαίου για το έτος 2007

(Ύψος Συνεγγυητικού Κεφαλαίου για το έτος 2007)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/417/2.3.2007
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
 

Θέµα: Ύψος Συνεγγυητικού Κεφαλαίου για το έτος 2007. 
 
 

Η  ΕΠIΤΡΟΠΗ  ΚΕΦΑΛΑIΑΓΟΡΑΣ
Λαµβάνοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 71 τoυ ν.2533/1997 «χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/228/11.11.1997). 

2. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 13 παρ. 2 τoυ ν.2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθµίσεις στην άµεση και έµµεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/137/24.8.1993).

3. Το υπ’ αριθµ. 272/30.1.2007 έγγραφο του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών µε θέµα «Ύψος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου για το έτος 2007».

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.»
 

ΑΠΟΦΑΣIΖΕI  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τον καθορισµό του συνολικού ύψους του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου για το έτος 2007 στο ποσό των 168.796.882,73 ευρώ, και της ελάχιστης εισφοράς των Ε.Π.Ε.Υ. στο ποσό των 704.328,69 ευρώ.
 


Από τις διατάξεις της παρούσας δεv προκαλείται δαπάνη σε βάρος τoυ Κρατικού Προϋπολογισµού.

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.
 
       

Ο Γραµµατέας
  
  
Ο Πρόεδρος 
  
Αλέξιος Α. Πιλάβιος
  
  
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

ιάγκος  Χαραλάµπους


Ο Β’ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης


Τα Μέλη 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο